Hur man tolkar Bibeln

Hur man tolkar Bibeln

Paul Washer

Bibeln är en andlig bok som ska tolkas genom den helige Andes upplysning. Samtidigt är Bibeln också en bok och den enda korrekta tolkningen är den som stämmer överens med dess grammatik – det som står skrivet. Därför är det viktigt att vi bekantar oss med tolkningens regler eller principer. Vetenskapsområdet hermeneutik är studiet av dessa principer.

Hermeneutik är mycket viktigt. Vår bibeltolkning bestämmer vad vi tror, och dessa trosuppfattningar avgör hur vi tänker och handlar. I det följande finner du 13 principer som vi måste följa när vi tolkar Bibeln.

1. Bibeln är den absoluta auktoriteten. Det är omöjligt att tolka Bibeln rätt om man saknar övertygelsen att hela Bibeln är Guds Ord. Vi har inte rätten att förkasta vissa delar av Bibeln bara för att de går emot våra traditioner, åsikter eller vår livsstil.

2. Den helige Ande är den bäste bibelläraren. Herren Jesus sa att han skulle sända den helige Ande för att leda församlingen in i hela sanningen (Joh 14:26; 16:13) och utan hans upplysning är det omöjligt att förstå Bibeln (1 Kor 2:14). Detta betyder inte att vi ”i den helige Andes namn” har rätten att gå ifrån det som står i Ordet, eller lägga till saker till det. Bara det som är skrivet i Bibeln får godkännas som lära. Våra känslor har inte mycket att säga till om när det gäller utformningen av en biblisk tro.

3. Bibeln är sin egen bästa kommentar. När vi inte kan förstå hur vi ska tolka en del av Bibeln, eller när vi vill vidga vår förståelse av den, bör vi hänvisa till andra bibelställen för att förklara den.

4. Bibeln säger inte emot sig själv. Därför måste det alltid finnas en harmoni i hur vi tolkar olika texter. Om vår tolkning av en text säger emot hur vi tolkat en annan, så har vi gjort någonting fel.

5. Otydliga texter måste tolkas genom tydliga texter. De texter vars innebörd inte är så tydlig måste tolkas i ljuset av de texter som kan förstås tydligt.

6. Grammatiken avgör tolkningen. Den text eller vers som vi studerar har bara en enda korrekt tolkning och det är en som stämmer överens med grammatiken (det som står skrivet). Även om texten kan ha olika tillämpningar, har den bara en enda korrekt innebörd och det är den som stämmer överens med det som står skrivet.

7. Sammanhanget är viktigt. Bibeln är som ett pussel i det avseendet att det är omöjligt att tolka en bit av Skriften om man inte har en allmän förståelse av alla de andra bitarna. Varje ord måste tolkas utifrån meningen den står i, varje mening utifrån stycket den befinner sig i, varje stycke utifrån boken och varje bok utifrån hela Bibeln.

8. Orden är viktiga. Gud valde att förmedla sin vilja till oss med ord. Därför är det viktigt att avgöra vad varje ord betyder.

9. Den enklaste tolkningen är oftast bäst. Bibeln skrevs inte för teologer eller mystiker, utan för gemene man. Även om det finns allegorier, metaforer och symboler i Bibeln, bör vi söka den enklaste, rakaste tolkningen.

10. Gamla testamentet måste tolkas i ljuset av Nya. Nya testamentet avgör hur den kristne ska tillämpa Gamla testamentet i sitt liv. Ett gott exempel är läran om den helige Ande. I Gamla testamentet kunde han tas från den troende (Ps 51:13), men i Nya testamentet förblir han för evigt med den kristne (Joh 14:16-17).

11. Tolkningen bör inte gå längre än vad Skriften uppenbarar. Det som inte Bibeln förklarar ska vi acceptera som ett mysterium. Om vi går bortom ”vad som står skrivet” riskerar vi att utveckla falsk lära.

12. Målet är exeges. Ordet exeges kommer från det grekiska ordet exegeisthai [ex ’ut ur, från’ hägeisthai ’leda’]. När vi tolkar Skriften måste vi dra ut den sanna innebörden ur texten, och vi måste, till varje pris, försöka undvika att läsa in i texten det vi tror att den kanske betyder. Vi måste undvika att tolka Bibeln enligt våra egna förutfattade meningar och idéer. Våra förutfattade meningar är som färgade glasögon som ger oss en felaktig bild av Skriften. Vi måste sträva efter att ta av oss glasögonen och se texten som den är. Detta är bibelelevens stora uppgift.

13. Vår personliga tolkning måste jämföras med församlingens. De senaste 2 000 åren har hängivna teologer, pastorer och andra kristna studerat Skriften. Vi måste jämföra våra fynd med deras. Om vår tolkning inte återfinns bland de hängivna kristna som funnits genom historien, har vi antagligen fel. Det bör inte finnas några ”nya upptäckter” i kristen lära. Judasbrevet talar om den kristna tron som den tro som ”en gång för alla” överlämnats åt de heliga (Jud 1:3).

d29zx6g_1fzwgfng9_b[1]Paul Washer tjänade som missionär i Peru under tio års tid, då han också grundade HeartCry Missionary Society för att stödja peruanska församlingsplanterare. Paul tjänar nu som en av arbetarna i HeartCry Missionary Society. Han och hans fru, Charo, har fyra barn: Ian, Evan, Rowan och Bronwyn.

DelaShare on Facebook48Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page