Spurgeon-andakt: Av Hans fullhet har vi alla fått

Av hans fullhet har vi alla fått.

— Joh 1:16

 

Dessa ord säger oss att det finns en fullhet i Kristus. Det finns en fullhet av Guds väsen: “Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt”

Det finns en fullhet av fullkomlig mänsklighet, för i Honom, kroppsligen, uppenbarades gudomen. Det finns en fullhet av försonande kraft i Hans blod, för “Jesu, Hans Sons, blod renar oss från all synd.”

Det finns en fullhet av rättfärdiggörande rättfärdighet i Hans liv, för “så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.”

Det finns en fullhet av gudomlig närvaro i Hans vädjan, för “Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom Honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.”

Det finns en fullhet av seger i Hans död, för genom döden förgjorde Han honom som hade dödens makt, d.v.s. djävulen.

Det finns en fullhet av verkan i Hans uppståndelse från de döda, för genom den är vi “födda på nytt till ett levande hopp.”

Det finns en fullhet av triumf i Hans himmelsfärd, för “Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor.

Det finns en fullhet av välsignelser i alla former och färger; en fullhet av nåd för att förlåta, av nåd för att pånyttföda, av nåd för att helga, av nåd för att bevara och av nåd för att fullkomna.

Det finns en fullhet för alla tider; en fullhet av tröst i lidandet; en fullhet av ledning i framgång. En fullhet av varje gudomlig egenskap, av vishet, av makt, av kärlek; en fullhet som det skulle vara omöjligt att överblicka, för att inte tala om, utforska. “Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Honom.” Åh, vilken fullhet detta måste vara som alla får! Ja, där måste vara fullhet, när bäcken alltid rinner, och ännu sprutar källan fram lika fritt, lika rikt, lika fullt som alltid. Kom, troende, och få allt du behöver; be om mycket så ska du få mycket, för denna “fullhet” går aldrig att tömma, och finns i förvar där alla de behövande kan nå den, d.v.s. i Jesus, Immanuel—Gud med oss.