Arvet från Ravi Zacharias (1946–2020)

Arvet från Ravi Zacharias (1946–2020)

Ravi Zacharias (1946-2020) försvar för den kristna tron utgör en milstolpe inom kristen apologetik och vi kommer att minnas honom inte minst genom hans strävan att förena tro och vetande.

Ravi Zacharias dog i cancer den 19 maj, 2020.

Ravi Zacharias Liv

Ravi föddes i Chennai, den indiska stad som vi tidigare känt som Madras. Han kom till tro på Jesus genom det arbete som Youth for Christ bedrev och blev så gott som genast en passionerad evangelist. I slutet på 60-talet flyttade familjen till Ontario Kanada där Ravi fick möjlighet att förkovra sig i sin evangelistiska gåva genom att studera vid Ontario Bible College. Efter att ha tjänstgjort som distriktsevangelist för Christian and Missionary Alliance i södra Ontario fortsatte Ravi sina studier och tog sin Master of Divinity under inflytande av Norman Geisler och John Warwick Montgomery vid Trinity Evangelical Divinity School. Detta var betydelsefullt i att forma hans övertygelse att amerikansk evangelisation höll på att förlora förmågan att gripa sig an intellektuella frågor, något som hindrade djuptänkande skeptiker från att komma till tro.

Efter sin ordination inom Christian and Missionary Alliance, tjänstgjorde Ravi från 1980 som adjungerad professor inom evangelisation, modern filosofi och nutidsorientering vid Alliance Theological Seminary i Nyack, New York. Det var en betydelsefull utnämning eftersom han därigenom fick fritt fram att påverka en kommande generation av pastorer. Samtidigt var det en krävande uppgift som berövade honom tid och kraft till evangelisation och till att utveckla de apologetiska strategier som han blev allt mer övertygad om var nödvändiga för att nå skeptiska åhörare.

Under en konferens för evangelisation i Amsterdam 1983 upplevde Ravi en kallelse att nå ut till intellektuella motståndare och då särskilt till opinionsbildare som formade det samtida tankegodset och förhållningssättet. Han såg dock ingen självklar väg att nå detta mål. 1984 fick han emellertid ett oväntat erbjudande om stark ekonomiskt understöd av affärsmannen David Dale (”D.D.”) och kunde därigenom starta sin egen organisation, Ravi Zacharias International Ministries (RZIM), som nu har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia. Redan från början var organisationens viktigaste målsättning att ta sig an dittills obesvarade intellektuella frågor som plågade intellektuella kristna och stod i vägen för skeptiker att ta det kristna budskapet på allvar. Även om RZIMs kallelse gradvis utvecklades förblev dess grundläggande motto detsamma: att “hjälpa tänkaren att tro och den troende att tänka.”

Arvet från Ravi Zacharias

Idag ifrågasätts inte detta sätt att resonera. Likväl avvek det märkbart från 80-talets förhärskande inriktning inom evangelikal kristenhet som ofta hade en anti-intellektuell prägling. Ravi läste författare som Norman Geisler, C.S. Lewis och Francis Schaeffer, något som övertygade honom om vikten av att förena tro och vetande och att utveckla en resurs med apologetiska strategier. Detta för att kunna närma sig skeptikern och även för att anpassa sig till åhörare från olika kulturella bakgrunder.

Just denna önskan var det som fick RZIM att etablera kontor i olika delar av världen — som Indien, Singapore, Sydafrika och Storbritannien. Även om man generellt delade apologetiska argument och målsättningar var varje regional instans känslig för och anpassad till sitt kulturella läge med dess distinkta utmaningar och möjligheter.

När nu den evangelikala kristenheten blev alltmer medveten om vikten av att återupptäcka och återerövra kunskapen om evangeliets objektiva sanning, reste sig Ravi som en av de ledande representanterna för en nyväckt iver att komma i djupare samspråk med kulturella och politiska opinionsbildare. Många menar att det första Veritas Forum vid Harvard University 1992 medförde en betydelsefull förändring inom det apologetiska landskapet. Kristna skribenter—Zacharias inkluderad—visade att de klarade av att försvara den kristna trons objektiva sanning och relevans i den politiska och kulturella debatten.

RZIM började nu publicera en rad skrifter som tog tag i de frågor om kristen tro som ställs av intellektuella icke-kristna tänkare. De flesta av dessa skrifter skrev Ravi själv. Till de tidigaste böckerna hör Can Man Live Without God (1994) och Deliver Us from Evil: Restoring the Soul in a Disintegrating Culture (1996). Ravi närmade sig dessa frågor genom att klart påvisa att kristendomen både är förnuftsmässigt tillförlitlig och att den samtidigt ger djupt tillfredsställande svar på livets stora existentiella frågor. Den framgång som Ravis tillvägagångssätt rönte ledde till att han skapade ett dialogformat där han bjöd in sina läsare att gå in i fiktiva dialoger mellan Jesus och kulturellt ledande personers tankegods. Exempel på sådana skrifter är The Lotus and the Cross: Jesus Talks with Buddha (2001), och Sense and Sensuality: Jesus Talks with Oscar Wilde (2002). Ravi spelade även en nyckelroll i grundandet av The Centre for Christian Apologetics (OCCA) 2004, som erbjöd en ettårig utbildning i apologetik för den som kände sig kallad till denna tjänst. Ledande personer som Os Guiness och John Lennox förknippas med denna institution. The Zacharias Institute, ett Atlanta-baserat apologetiskt träningscentrum, lanserades 2017. Förutom sina otaliga anföranden och alla sina böcker utvecklade Ravi även radio-, TV- och webb-baserade program. Vi vill särskilt nämna hans serie Let My People Think som har haft stort inflytande världen över.

Ravi Zacharias har utvecklat en stor mängd apologetiska förhållningssätt som han väver in i sina anföranden och skrifter. Vi har redan noterat att Geisler, Lewis och Schaeffer har varit viktiga för honom. Listan kan lätt utökas med namn som G.K. Chesterton och Fjodor Dostojevskij. Detta får inte tolkas som att Ravi bara rider på andras tankegods och saknar egna innovativa tankar. Hans “3-4-5 Grid” är ett bra exempel på hans eget mycket distinkta sätt att ta sig an apologetiken. Han betonar vikten av en rationell världsåskådning, där vi samtidigt inte får förbise hur viktiga de existentiella frågorna är. Det handlar inte enbart om ifall en världsåskådning håller rent förnuftsmässigt; den djupare frågan är om den håller att bygga sitt liv på.

Ett trofast arv mitt bland kontroverser

Precis som de flesta offentliga personer har även Ravi Zacharias utsatts för mothugg. Hans betoning att hitta gemensam mark med sina åhörare kom tydligt fram när han bestämde sig för att resa till Salt Lake City i november 2004 där han talade i The Mormon Tabernacle över ämnet ”Vem är Sanningen? Ett försvarstal för att Jesus Kristus är Vägen, Sanningen och Livet”. Beslutet ifrågasattes dock och retade upp en del av hans anhängare. Likväl höll Ravi fast vid att beslutet var rätt och att det öppnade upp för evangeliet. I januari 2014 återvände han för att ännu en gång tala i The Tabernacle.

Ravi Zacharias har lämnat oss ett substantiellt arv som blir särskilt tydligt genom att så många opinionsbildare och samhällspolitiska personligheter pekar på hans inflytande som en vändpunkt, samt även i RZIMs omfattande offentliga verksamhet.

Alister McGrath (DPhil, DD, Oxford) är professor i naturvetenskap och religion vid University of Oxford. Han har skrivit många böcker, däribland C. S. Lewis—A Life: Eccentric Genius, Reluctant Prophet and Mere Apologetics: How to Help Seekers and Skeptics Find Faith.

Översatt med tillstånd från The Gospel Coalition

https://www.thegospelcoalition.org/article/ravi-zacharias-legacy/