Att finna glädje i Bibelstudiet

av John MacArthur

Bible07[1]Det finns inget jag finner mer glädje i än att studera Bibeln, men så har det inte alltid varit. Min verkliga passion för att studera Skriften tog sin början när jag som högskolestudent åtog mig att seriöst utforska Bibeln. Jag upptäckte att ju mer jag studerade, desto mer ökade min hunger efter Skriften. Här är tre enkla riktlinjer som har hjälpt mig att få ut det mesta av den tid jag lägger på studier.

Läs Bibeln

Först så började jag med att läsa Bibeln. Det kan tyckas uppenbart, men helt ärligt, det är här många misslyckas. Alltför många kristna nöjer sig med andrahandskunskap om Skriften. De läser böcker om Bibeln istället för att studera Bibeln själva. Böcker är bra, men bredvidläsning kan aldrig ersätta Bibeln själv.

Det finns många bra bibelläsningsplaner tillgängliga, men här är en som jag funnit vara till mest nytta. Jag läser igenomGamla Testamentet minst en gång varje år. När jag läser, så gör jag anteckningar i marginalen över sanningar jag särskilt vill komma ihåg, och jag skriver ned det jag inte förstår direkt separat. Ofta upptäcker jag när jag läser, att mina frågor besvaras av texten själv. De frågor jag inte kan hitta svar på blir startpunkter för mer ingående studium med hjälp av kommentarer och andra referensverktyg.

Jag följer en annan plan för läsning av Nya Testamentet. Jag läser en bok åt gången upprepade gånger en månad eller mer i taget. Jag började med detta när jag gick på teologisk högskola, därför att jag ville komma ihåg vad som är i Nya Testamentet och inte bli beroende av en konkordans för att hitta saker.

Om du vill prova det här, börja med en kort bok, som Första Johannesbrevet, och läs igenom det i en sittning varje dag i 30 dagar. Vid slutet av den perioden, så kommer du att veta vad som finns i den boken. Skriv ner på lappar vad det viktigaste temat för varje kapitel är. Genom att ha lapparna till hands när du gör din dagliga läsning, så kommer du att börja komma ihåg innehållet i varje kapitel. Faktum är att du kommer att utveckla en visuell varseblivning av boken i ditt medvetande.

Dela upp längre böcker i kortare sektioner och läs varje sektion dagligen i trettio dagar. Till exempel, Johannesevangeliet innehåller 21 kapitel. Dela in det i 3 sektioner om 7 kapitel. När det gått 90 dagar, så avslutar du Johannes. För att få variation så växlar du mellan korta och långa böcker och på mindre än tre år är du igenom hela Nya Testamentet—och kommer verkligen känna det innan och utan!

Tolka Bibeln

När jag läser Skriften, så har jag ständigt en enda fråga i huvudet: ”Vad betyder det här?” Det räcker inte med att läsa texten och sedan direkt gå till tillämpningen; vi måste först bestämma vad texten betyder, annars kan tillämpningen bli felaktig.

Klyftor att överbrygga

Det första steget när man tolkar Bibeln är att först känna till de fyra klyftor vi har att överbrygga: språk, kultur, geografi och historia.

Språk

Bibeln skrevs i original på grekiska, hebreiska och arameiska. Att förstå ett ord eller ett uttryck i originalspråket kan ofta vara nyckeln till att tolka ett textstycke i Skriften. Två böcker som kommer att hjälpa dig att minska språkklyftan är An Expository Dictionary of New Testament Words, av W. E. Vine, och Nelson’s Expository Dictionary of the Old Testament, av Merrill F. Unger och William White, Jr. Du behöver inte kunna grekiska eller hebreiska för att att använda dessa böcker på ett bra sätt.

Kultur

Kulturklyftan kan vara lite knepig. Vissa människor försöker använda kulturella skillnader för att förklara bort de mer svåra buden i Bibeln. Trilla inte i den fällan, men inse att vi först måste se Skriften i kontext av den kultur där den skrevs. Utan en förståelse av första århundradets judiska kultur är de svårt att förstå evangelierna. Apostlagärningarna och breven måste läsas i ljuset av grekisk och romersk kultur. De här böckerna hjälper dig att förstå Bibelns kulturella bakgrund: The Life and Times of Jesus the Messiah, av Alfred Edersheim, Sketches of Jewish Social Life, också av Edersheim, och The New Manners and Customs of Bible Times, av Ralph Gower.

Geografi

En tredje klyfta som behöver överbryggas är geografiklyftan. Biblisk geografi gör att Bibeln blir levande. En god bibelatlas är ett ovärderligt referensverktyg som kan hjälpa dig att förstå det Heliga Landets geografi. Inget hjälper förstås som att själv se landet på en resa.

Historia

Vi måste också överbrygga historieklyftan. Till skillnad från skrifter från de flesta andra världsreligioner, så innehåller Bibeln data om verkliga personer och händelser. Att förstå biblisk historia kommer att hjälpa oss att placera personer och händelser i deras rätta historiska perspektiv. Ett bra bibellexikon eller en bibelencyklopedi är användbara här, precis som grundläggande historiska studier.

Principer att förstå

Fyra principer ska leda oss när vi tolkar Bibeln: den ordagranna, den historiska, den grammatiska samt syntesen.

Principen om ordagrann tolkning

Skriften ska förstås i sin ordagranna, normala och naturliga betydelse. Även om Bibeln innehåller talesätt och symboler, så var de ämnade att uttrycka en ordagrann sanning. Generellt så är det ändå så att Bibeln talar i ordagranna termer och att vi måste låta den tala själv.

Den historiska principen

Det här betyder att vi måste tolka Skriften i dess historiska sammanhang. Vi måste fråga vad texten betydde för de människor som den först skrevs för. På detta sätt kan vi utveckla en riktig förståelse, utifrån sammanhanget, för Skriftens ursprungliga avsikt.

Den grammatiska principen

Detta kräver att vi förstår den grundläggande grammatiska strukturen i varje mening i originalspråket. Till vem refererar de pronomina som förekommer? Vad är huvudverbets tempus? Du kommer att upptäcka, att när du ställer några enkla frågor som dessa, så blir textens betydelse omedelbart klarare.

Syntesprincipen

Det här är vad reformatorerna kallade analogia scriptura. Det betyder att Bibeln inte motsäger sig själv. Om vi kommer fram till en tolkning som motsäger sanningar som undervisas på andra ställen i Skrifterna, så kan inte vår tolkning vara rätt. Skrift måste jämföras med Skrift för att upptäcka dess fulla mening.

Tillämpa Bibeln

När du läst och tolkat Bibeln, så bör du ha en grundläggande förståelse om vad Bibeln säger, och vad den menar med det den säger. Men mitt bibelstudium slutar inte där. Jag studerar aldrig Guds Ord bara för att få en predikan. Mitt slutliga mål är att låta den tala till mig och låta mig växa andligt. Det kräver personlig tillämpning.

Bibelstudiet är inte komplett förrän vi frågar oss själva ”Vad betyder det i mitt liv och hur kan jag tillämpa det praktiskt?” Vi måste ta den kunskap vi fått från vår läsning och tolkning och dra ut de praktiska principer som gäller för våra liv.

Om det är ett bud att följa, så följer vi det. Om det är ett löfte att omfatta, så gör vi anspråk på detta. Om det är en varning att följa, så tar vi hänsyn till den. Det här är det slutgiltiga steget: vi lyder Skriften och låter den omforma våra liv. Om du hoppar över det här steget, så kommer du aldrig att finna glädje i studiet av Bibeln och Bibeln kommer aldrig att förändra ditt liv.

Studiet av Bibeln är inte något valfritt i de kristna livet. Det är både en skyldighet och ett privilegium för alla troende. Om du inte ägnar dig åt ett regelbundet, systematiskt studium av Bibeln, så missar du ett av de huvudsakliga medel Gud använder sig av för att föra oss till mognad (1 Petrus 2:2).

macarthurbio[1]

John MacArthur pastor-lärare i Grace Community Church i Sun Valley, Kalifornien, samt författare, konferenstalare, ordförande för The Master’s College och Seminary, och huvudlärare i Grace to You media ministry.