Han är den Gode Herden! (Charles Spurgeon)

Han är den Gode Herden! (Charles Spurgeon)

Han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn.
Jesaja 40:11

Vem är Han om vilken sådana fina ord uttalas? Han är DEN GODE HERDEN. Varför bär Han lammen i Sin famn? För att Han har ett ömt hjärta och all svaghet får genast Hans hjärta att smälta. Suckarna, okunskapen, svagheten hos de små i Hans hjord lockar fram Hans medlidande. Det är Hans ämbete som trogen överstepräst att tänka på de svaga. Dessutom har Han köpt dem med blod och de är Hans egendom: Han måste, och kommer, ta hand om det som stått Honom så dyrt. Alltså ansvarar Han för varje lamm och är bunden av förbundets förpliktelser att inte förlora ett enda. Dessutom är de alla en del av Hans ära och lön. Men hur ska vi förstå uttrycket ”Han bär dem”?

Ibland bär Han dem genom att inte låta dem genomgå mycket prövning. Försynen tar försiktigt hand om dem. Ofta ”bärs” de genom att vara fulla av ett ovanligt mått av kärlek, så att de hålls uppe och står fast. Även om de inte må ha särskilt djup kunskap har de en stor ljuvlighet i det de vet. Ofta ”bär” Han dem genom att ge dem en mycket enkel tro som tar löftet på orden och springer i tron med varje bekymmer direkt till Jesus. Enkelheten i deras tro ger dem en ovanlig grad av förtroende som bär dem över världen. ”Han bär lammen i Sin famn.” Detta är en tillgivenhet som saknar gränser. Skulle Han ta dem i Sin famn om Han inte älskade dem högt?

Här är helgad bekantskap: det ligger dyrbara kärlekspassager mellan Kristus och Hans bräckliga barn. Här är fullkomlig säkerhet: vem kan skada dem när de ligger i Hans famn? De måste skada Herden först. Här är fullkomlig vila och den ljuvligaste tröst. Vi är verkligen inte tillräckligt införstådda med Jesu oändliga ömhet!