Vad menas med att Gud är dold?

“Guds doldhet är alltså ett mysterium för oss att tillbe. Någonting som vi bör hysa vördnad för. Men det bör också sägas att den dolda Guden även uppenbarar Sig.” Phil Ryken svarar på frågan: Vad menas med att Gud är dold?

 

 

VAD MENAS MED ATT GUD ÄR DOLD?
Ibland talar Bibeln om Guds doldhet. Profeten Jesaja, till exempel, säger:
“Du är sannerligen en Gud som döljer sig”. Detta talar om mysteriet med Gud.
Han är transcendent, Skaparen, och vi är bara det skapade.
Det finns saker vi inte förstår med Gud, det finns mysterier med Hans-
-suveränitet som Han inte helt har uppenbarat.
Det finns saker hos Gud som endast Gud helt kan förstå.
Guds doldhet är alltså ett mysterium för oss att tillbe.
Någonting som vi bör hysa vördnad för.
Men det bör också sägas att den dolda Guden även uppenbarar Sig.
Det finns en underbar vers i slutet av Femte Moseboken.
Det är faktiskt en vers som var understruken i bibeln jag fick av farfar.
“Det fördolda hör Herren vår Gud till. Men det uppenbarade gäller för oss”-
-“och våra barn till evig tid”.
Det är Guds godhet och barmhärtighet som gör att Han uppenbarar det vi-
-behöver veta för att bli frälsta, det vi behöver veta för att kunna tillbe-
-och tjäna Honom. Dessa saker är tydligt uppenbarade i Bibeln.
Vi bekänner Guds transcendens, Hans höga majestät och Hans doldhets-
-mysterium, men vi känner Honom samtidigt också på ett intimt-
-nära och personligt sätt eftersom Han har uppenbarat Sig i Ordet-
-inklusive det Inkarnerade Ordet, Hans Son, Jesus Kristus.