Gud har bokat ett bord åt dig (Charles Spurgeon)

Gud har bokat ett bord åt dig (Charles Spurgeon)

det finns säd i Egypten
1 Mos 42:2

Svälten hade alla länder i sitt grepp och det verkade oundvikligt att Jakob och hans familj skulle komma att lida stor brist; men försynens Gud, som aldrig glömmer dem som Han älskar och har utvalt, hade sparat ett lager för Sitt folk genom att ge egyptierna en förvarning om hungersnöden och få dem att samla ihop spannmålet under de goda åren. Jakob förväntade sig inte räddning från Egypten, men där hade säden förvarats åt honom.

Troende, även om allt tycks vara emot dig, kan du vila tryggt i att Gud har bokat ett bord åt dig; i förteckningen över dina svårigheter finns det en räddande klausul. På något sätt kommer Han att rädda dig och någonstans kommer Han att förse dig med det du behöver. Din räddning kan komma från ett väldigt oväntat håll, men hjälp ska med säkerhet komma när det är som svårast, och du kommer att upphöja Herrens namn. Om det inte är människor som föder dig, kommer korparna att göra det; och om jorden inte ger vete, ska himlen drypa av manna.

Var därför vid gott mod, och vila stilla i Herren. Gud kan få solen att gå upp i väst om Han så vill och göra nödens källa till en kanal av fröjd. Säden i Egypten fanns helt i den älskade Josefs händer; han öppnade och stängde magasinen som han ville. På samma sätt är försynens alla rikedomar i vår Herre Jesu absoluta makt, Han kommer att dela ut dem frikostigt åt Sitt folk. Josef var mer än beredd att komma till sin egen familjs undsättning; och Jesus upphör aldrig att troget ta hand om Sina bröder.

Vårt jobb är att söka den hjälp som finns åt vårt förfogande: vi får inte sitta stilla i misströstan, utan resa oss upp. Bönen kommer snabbt föra oss in i vår kunglige Broders närvaro och när vi väl är inför Hans tron behöver vi bara be och så får vi. Hans lager tar aldrig slut; det finns säd ännu: Hans hjärta är inte hårt, Han kommer ge oss säden. Herre, förlåt oss vår otro och driv oss denna kväll att hämta djupt ur din fullhet och få nåd på nåd.