Guds ära, människans förlorade tillstånd och Kristi Evangelium (David Platt)

David Platt predikar om hur Guds ära, människans förlorade tillstånd och Kristi skandalösa Evangelium driver missionens brådskande uppdrag.

 

 

Vi ska fortsätta där vi var igår. Psalm 148:
“Halleluja! Prisa HERREN från himlen, prisa honom i höjden.”
“Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här.”
“Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla lysande stjärnor.”
“Prisa honom, ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen.”
“Ja, de skall prisa HERRENS namn, ty han befallde och de blev skapade.”
“Han gav dem deras eviga plats och en lag ingen överträder.”
“Prisa HERREN från jorden, havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och”-
-“töcken, du stormande vind som uträttar hans befallning”-
-“ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla cedrar, ni vilda djur och”-
-“all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar, ni jordens kungar och alla”-
-“folk, ni furstar och alla domare på jorden, ni ynglingar och unga kvinnor”-
-“ni gamla med de unga.”
“Prisa HERRENS namn, ty endast hans namn är högt”-
-“hans majestät når över jord och himmel.”
“Han har upphöjt ett horn för sitt folk till en lovsång för alla sina fromma.”
“För Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!”
“Halleluja! Sjung till HERREN en ny sång, hans lov i de frommas församling.”
“Israel skall glädja sig över sin skapare, Sions barn jubla över sin konung.”
“De skall prisa hans namn under dans, puka och harpa.”
Och lyssna på detta, Bibeln säger: “Ty HERREN gläds över sitt folk…”
“…han smyckar de ödmjuka med frälsning.”
“De fromma skall jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd.”
“Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand”-
-“för att hämnas på hednafolken och straffa folken”-
-“för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor”-
-“för att verkställa det domslut som är nedtecknat.”
“Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja!”
“Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans makts fäste.”
“Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora”-
-“härlighet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med psaltare och harpa.”
“Prisa honom med puka och dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt.”
“Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler.”
“Må allt som andas prisa HERREN! Halleluja!”
Det finns över 16 000 folkgrupper på planeten-
-och Gud förtjänar alla deras tillbedjan!
Guds ära bland folken är inte endast orsaken till denna konferens.
Guds ära bland folken är orsaken till att vi andas!
Jag vill förklara för er vad som hände inom mig förra kvällen.
Jag har bett mycket för vad jag ska säga på denna konferens.
Jag tror nämligen att denna konferens har stor potential.
Jag har bett över vad Herren vill att jag ska säga.
Jag tror att Herren lade tre texter på mitt hjärta.
De är: Jesaja 6, Psalm 148 och Romarbrevet 1!
Jag var redo att predika om detta. Så börjar Louie tala om Jesaja 6!
Då blev jag rädd!
Jag måste förbereda någonting annat!
Men så börjar han tala om pulsarer och sombrerogalaxer istället…
Jag skulle ju inte ta den vägen, så jag kan pusta ut!
Sedan gick han till Psalm 148 och då fick jag panik. Han tar min predikan.
Men så börjar han spela upp valarnas sång…
Och jag har inga valsånger i repertoaren så jag kan pusta ut!
Till slut börjar han läsa Romarbrevet 1.
Plötsligt blev paniken inom mig till frid.
Jag insåg att Gud, som verkar i pulsarer, galaxer, valar och universum…
…är samme Gud som verkar i detta rum.
Han ledde våra hjärtan till precis samma texter.
Kanske Herren vill att vi ska gå in på djupet här.
Med spänd förväntan går vi nu till Jesaja 6.
Vi ska gå in mer på djupet. Jag tror Herren vill att vi stannar upp.
Jag vill även inflika att jag, som pastor, inte är värdig denna konferens.
Jag lärde mig om Guds passion för folken genom John Piper och Louie Giglio-
-och Passion-konferenserna.
Jag står i skuld till alla dessa bröder ni kommer få höra idag.
De är gudabenådade tjänare som väcker lovprisning till Hans namn.
Som om jag inte var rädd nog tar Louie fram en iPad där han satt ihop-
-en orkester av vattendäggdjur och supernovor.
Här hade jag inget att komma med!
Jag ska bara prata.
Men jag har något mycket gott att tala om, Ordet är gott.
Jag ska visa er fyra, enkla livsförändrande sanningar i denna text.
Sedan ska jag tillämpa sanningarna så att vi här kan leda församlingar-
-och ge våra liv, förlora dem om nödvändigt för att sprida Evangeliet.
Jesaja 6:1: “I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög”-
-“upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet.”
“Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar:”
“Med två täckte de sina ansikten, med två sina fötter och med två flög de.”
“Och den ene ropade till den andre: ‘Helig, helig, helig är HERREN Sebaot'”-
-“‘hela jorden är full av hans härlighet.’ Rösten från den som ropade”-
-“fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev fyllt av rök.”
“Då sa jag: ‘Ve mig, jag förgås! Jag är en man med orena läppar och'”-
-“‘jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett'”-
-“‘Konungen, HERREN Sebaot.’ Då flög en av seraferna fram till mig.”
“I hans hand var glödande kol, som han med en tång tagit från altaret.”
“Med det rörde han vid min mun och sade: ‘När nu detta har rört vid dina'”-
-“‘läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad.'”
“Jag hörde HERRENS röst: ‘Vem ska jag sända, vem vill vara vår budbärare?'”
“Då sa jag: ‘Här är jag, sänd mig!’ Han sa: ‘Gå och säg till detta folk:'”-
-“‘Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se'”-
-“‘men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva'”-
-“‘och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina'”-
-“‘öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade.'”
“Då frågade jag: ‘Hur länge, Herre?’ Han svarade: ‘Till dess städerna'”-
-“‘blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet'”-
-“‘ligger öde och övergivet. HERREN skall sända folket långt bort'”-
-“‘och ödsligheten skall bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar'”-
-“‘i det, skall även den ödeläggas som en terebint eller en ek, av vilken'”-
-“‘en stubbe lämnas kvar när den fälls. Stubben ska vara en helig säd.'”
Fyra, enkla, härliga, livsförvandlande sanningar för våra liv-
-och församlingar i fråga om de onådda.
Nr. 1: Vi har en ofattbart ärorik Gud.
Vår Gud regerar.
Kung Ussia hade varit kung i 52 år när han dog.
Vi kan ha en president i 4-8 år.
För de flesta av Guds folk var detta den ende ledare de känt i 52 år.
Största delen av regeringstiden hade han sökt Gud och det hade gått väl.
Plötsligt är han borta och det blir kris.
Jesaja tittar upp, och även om kung Ussia var borta, satt den verklige-
-Kungen fortfarande på tronen.
Genom historien har presidenter kommit och gått.
Ledare kommer och går. Kungar kommer och går.
Men en Kung kommer alltid att finnas kvar!
Och Han omgärdas av änglar – dessa serafer. Det betyder “brinnande”.
Dessa änglar är bokstavligen eld och lågor för Gud.
De lever och brinner för att tillbe Gud!
Från övriga Skriften vet vi att myriader, skaror, omringar tronen.
Alla brinner de med radioaktiv lovprisning till Gud.
När vi sov inatt, sjöng de, ropade och basunerade Guds ära.
När du vaknade sjöng de fortfarande, och än i denna stund ropar de ut-
-Hans pris. Du går och lägger dig ikväll, men de upphör aldrig!
Vad har de valt för sång? “Helig, helig, helig!”
Hans helighet är skräckinjagande. Änglarna har svårt att finna ord-
-för att uttrycka hurdan Han är, som är framför dem.
Det enda ordet som kommer fram är: “Helig, helig, helig!”
Vad betyder det att Gud är helig? – Han är utan fel…
Vår Gud är perfekt. Punkt. Det finns inget fel i vår Gud.
Han har aldrig tänkt fel, handlat fel eller haft fel motiv.
Allt i Honom är rätt.
Rättfärdig, oförvanskad renhet.
Men vi får inte bara tänka om renhet här, för-
-på ett sätt kan detsamma sägas om änglarna.
De är inte fallna människor eller änglar, de är också syndfria.
Att Gud är helig handlar alltså inte bara om att Han är felfri.
Att Han är helig betyder att Han är utan någon like.
Jesaja 40: “Vem vill ni likna mig vid … säger den Helige.”
Jesaja 45: “Jag är Gud och det finns ingen annan.”
Det är dårskap att försöka jämföra någon eller något med Gud, för-
-Han är ojämförlig! Hans helighet är skräckinjagande, Hans välde totalt.
Hela jorden är full av Hans härlighet. En ständig explosion av Guds ära.
Häromkvällen hörde vi hur Han är suverän över hela naturen.
Tänk på Jesaja 40: Han för härskaran däruppe fram i räknade skaror-
-och nämner dem alla vid namn!
Han är suverän över hela naturen och över alla folkslag.
Gå till Jesaja 36. Här finns en del av syftet med Jesaja bok:
Att visa Guds överlägsenhet och suveränitet över alla folk.
Se Jesaja 36, detta historiska mellanspel mitt i profetian.
Assyrierna hade tagit över Nordriket och angrep Sydriket.
De tog stad efter stad, och kom så till Jerusalem.
De hade omringat staden med 185 000 soldater. Minns ni?
Tänk er in i Jerusalems situation. Ni har hört om de fruktade assyrierna-
-som tagit och förstört stad efter stad. Nu är ni i Jerusalem-
-omringade av 185 000 soldater.
Så kommer en av de assyriska befälhavarna och börjar prata med Guds folk.
Han talar illa. Lyssna på vad han säger i Jes 36:18.
Hiskia säger till folket att förtrösta på Gud.
Den assyriske befälhavaren säger: “Låt inte Hiskia förleda er, när han”-
-“säger: HERREN skall rädda oss. Har någon av de andra folkens gudar”-
-“räddat sitt land ur den assyriske kungens hand?”
“Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Sefarvajims gudar?”
“Eller har de räddat Samaria ur min hand? Vilken bland dessa länders”-
-“alla gudar har kunnat rädda sitt land ur min hand?”
“Skulle då HERREN kunna rädda Jerusalem ur min hand?”
Så säger man inte till Gud!
Gå till nästa kapitel, 37:23 där Gud ansluter Sig till samtalet.
Han talar genom Sin tjänare. Jesaja 37:23:
“Vem har du hånat och hädat, mot vem har du upphöjt din röst”-
-“och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, mot Israels Helige.”
“Genom dina tjänare hånade du Herren, när du sade:”
“Med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder, till Libanons”-
-“avlägsna trakter. Jag högg ner dess höga cedrar och utvalda cypresser.”
“Jag trängde fram till dess högsta höjder och dess frodiga skog.”
“Jag grävde brunnar och drack vatten, med mina fötter torkade jag ut alla”-
-“Egyptens strömmar.”
“Har du inte hört att jag för länge sedan gjorde detta”-
-“att jag i forntidens dagar bestämde det, och nu har jag låtit det komma.”
“Du fick makt att ödelägga befästa städer och göra dem till ruinhögar.”
“Deras invånare blev maktlösa, de blev förskräckta och stod med skam.”
“Det gick med dem som med gräset på marken och den späda grönskan”-
-“som med gräset på taken och som säden som förbränns innan det växer upp.”
“Jag vet om du sitter, går ut eller kommer in, och hur du rasar mot mig.”
“Därför att du rasar mot mig och ditt högmod har nått mina öron”-
-“skall jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun”-
-“och föra dig tillbaka samma väg som du kom.”
I vers 33 ser ni sedan vad som händer:
“Därför säger HERREN så om kungen i Assyrien: Han skall inte komma in i”-
-“denna stad eller skjuta någon pil ditin. Han skall inte närma sig den”-
-“bakom en sköld eller kasta upp en vall mot den.”
“Han skall vända tillbaka samma väg han kom.”
“In i denna stad skall han inte komma, säger HERREN.”
“Jag ska skydda denna stad för min och min tjänare Davids skull.”
“Och HERRENS ängel gick ut och slog 185 000 i assyriernas läger”-
-“och när man steg upp tidigt nästa morgon, låg där fullt av döda kroppar.”
185 000 människor nedslagna, bara sådär!
“Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och vände tillbaka.”
“Han stannade sedan i Nineve. När han en gång tillbad i sin gud Nisroks”-
-“tempel, blev han dödad med svärd av sina söner Adrammelek och Sareser.”
Anteckna detta: man muckar inte med Gud!
Gud säger: “Assyrien är i mina händer, Babylon är i Mina händer.”
“Israel, Juda, i Mina händer! Jag härskar enväldigt över alla!”
Är det inte gott? Är det inte gott att veta att Kim Jong Il i Nordkorea-
-inte härskar enväldigt över alla? Inte heller Ahmadinejad i Iran, eller-
-Benjamin Netanyahu, Hamid Karzai, Muammar Gaddafi eller Barack Obama!
Herren, vår Gud är suverän över dem alla och har dem i Sin hand.
Han regerar totalt! Vi har en obeskrivligt ärorik Gud!
Andra sanningen: Vi är ett syndigt, förlorat släkte.
Hur svarade Jesaja på Guds härlighet? Inte genom att säga “Wow!” utan “Ve!”
“Ve mig, jag är förlorad!”
Vi ska stanna upp och se vad “förlorad” betyder i hela Skriftens ljus.
Skriften vittnar om människans förlorade tillstånd.
Det hinner inte gå tre kapitel i Bibeln förrän vi läser att människan-
-är förlorad i sin synd.
Människan förtalar Guds godhet. “Låt oss äta från trädet. Gud vet inte”-
-“vad som är bäst för oss, vi vet bättre än Honom!”
Förtalar Guds godhet, avvisar Guds auktoritet.
“Fastän Gud sa åt oss att inte äta av trädet, gör vi det ändå!”
“Han är inte vår Herre, vi kan göra vad vi vill.”
Detta är den Gud som kallar på åskmolnen och de kommer.
Han säger till vinden och regnet att komma dit, och de lyder.
Han säger till bergen och haven var de ska vara.
Hela skapelsen lyder Skaparens bud – men så kommer människan.
Och vi har mage att se Honom rakt i ögonen och säga “NEJ”!
Vi förtalar Guds godhet, avvisar Guds auktoritet och förmildrar Guds Ord.
“Har Gud verkligen sagt…?”
Det blir riktigt farligt när vi ställer Guds Ord under mänsklig bedömning.
Efter denna synd är det förlorade tillståndet synligt överallt i Bibeln.
Vad är det att vara förlorad? Det är att vara avskuren från Gud.
Människan kastades ut från Guds gynnsamma närvaro i 1 Mos 3.
Att vara främmande för Gud, Kol 1:21. Utan Kristus, Ef 2:12.
Avskuren från Gud och fördömd av Gud, Rom 5:12 säger att från den synden-
-kom domen över alla människor. Rom 5:18 “en endas fall ledde till”-
-“fördömelse för alla människor”.
I vår syndfullhet är vi avskurna från Gud, fördömda av Gud, Guds fiender.
Rom 5:10. Vänner med världen, fiender till Gud, Jak 4:4.
I vårt förlorade tillstånd är vi slavar under synden.
Joh 8:34: “Amen säger jag er: var och en som gör synd är syndens slav.”
Rom 6-11 lär att vi är slavar under synden, orenheten och laglösheten.
Vi är slavar under synden och bemästras av Satan.
2 Tim 2:26: vi är fångade “i djävulens snara” och “gör hans vilja”.
1 Joh 5:19: vi lever i en värld som ligger i den ondes våld.
Vi är “vredens barn”, Ef 2:3.
Vi hatar ljuset eftersom vi älskar mörkret, Joh 3:20.
Ef 4:18: “Vi är förmörkade i vårt förstånd.”
Det påverkar oss alla och varje del av vår varelse.
Att vi är förlorade påverkar hela oss, våra sinnen är förblindade.
Rom 1:22: Vi påstod oss vara “visa, men blev dårar och bytte Guds ära”-
-“för bilder av en förgänglig människa, fåglar, fyrfotadjur och reptiler.”
Vers 28 säger att Gud överlämnade människan till ett ovärdigt sinnelag.
2 Kor 4:4 säger att den här världens gud har förblindat de otroende.
I vårt förlorade tillstånd kan vi inte se, våra ögon är förblindade.
Våra känslor är förvridna. Rom 1:26 säger att Gud överlämnat oss åt våra-
-syndiga hjärtan. 1 Petr 2:11 “de köttsliga begären för krig mot själen”.
Våra sinnen är förblindade, våra känslor förvridna-
-och våra kroppar är besudlade. Rom 1:24 säger att Gud-
-överlämnat oss åt sexuell orenhet så att vi förnedrade våra kroppar.
Romarbrevet 3: “Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig.”
“Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade.”
“Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe.”
“Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar.”
“Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.”
“Förödelse och elände råder på deras vägar, fridens väg känner de inte.”
“De har inte gudsfruktan inför sina ögon.”
Vi är moraliskt onda. 1 Mos 8:21 säger att människans “hjärtas tankar”-
-“är onda ända från ungdomen”…
Andligt sjuka, säger Jesus i Matt 19:12.
Vi förgås kontinuerligt. 2 Thess 2:9; 1 Kor 1:18; 2 Kor 4:3.
Vi ser att vårt problem inte endast är att vi fattat dåliga beslut…
Vårt problem är inte bara att vi har trasslat till det för oss…
Vårt problem är att vi, innerst inne, är förlorade i vår synd-
-avskurna från Gud, fördömda av Gud…
Och, följdaktligen, på väg till Helvetet.
Vår synd inför en oändligt helig Gud motiverar en oändligt fruktansvärd-
-fördömelse. Detta är hela Skriftens sanning.
Den skotske professorn James Denning har sagt: “I hela Skriften ser vi”-
-“denna sanning. De som vägrar underordna sig Evangeliet och lyda Kristus”-
-“kommer vid den sista ankomsten lida en evig, oåterkallelig förlust.”
“De kommer fara in i en natt efter vilken ingen morgon någonsin kommer gry.”
“Vi hade kul så in i helvete. Det var en sjuhelvetes match.”
“Helvete, vilken fin sång.”
Vårt sätt att tala om Helvetet visar att vi inte vet vad vi talar om.
Helvetet. En plats av brännande vånda. Mark 9:43: “Om din hand förleder dig”-
-“hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i riket med en hand”-
-“än att med båda händer kastas i Helvetet, i elden som aldrig släcks.”
“Om ditt öga förleder dig, riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i”-
-“riket med ett öga, än att med båda ögonen i behåll gå till Helvetet”-
-“där masken aldrig dör och elden aldrig släcks!”
Upp 20:15: “Om någon inte hade sitt namn skrivet i Livets bok, kastades”-
-“han i eldsjön.”
Upp 21:8: “Men de fega, otroende, skändliga, mördarna, otuktiga”-
-“trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön”-
-“som brinner av eld och svavel.”
Men du säger: Är detta inte bara bilder i Bibeln? Är de inte bara symboler?
Okej, kanske det – men om de är symboler, vad är de då symboler för?
Ett skidläger? Solsemester? Nej, de är symboler som står för någonting-
-mycket värre! Brinnande eld och rykande svavel är knappast symboler-
-för en plats som är trevlig att vistas på?
De är symboler för en fruktansvärd plats!
En plats av brännande vånda. En plats av medveten plåga, Luk 16:22.
En plats av utanförskap i mörkret, Matt 22:13.
En plats av gudomligt fördärv 2 Tess 1:9 – borta från Gud och Hans makt.
Och – kanske det mest fruktansvärda av allt – det varar för evigt.
Upp 14:11: “Röken från deras plåga stiger upp i evigheters evighet.”
Thomas Watson har sagt: “I Helvetet ska de ogudaktiga alltid vara döende”-
-“men aldrig döda. Röken från denna ugn stiger upp i evigheters evighet.”
“Åh! Vem kan härda ut den eviga tortyren. Ordet ‘evig’ krossar mitt hjärta.”
Ja, det gör det. Vem här inne kan greppa Helvetets evinnerliga skräck?
Bröder och systrar, detta är inte någon lek.
Det finns en verklig, evinnerlig vrede!
Som väntar syndare inför en helig Gud!
Var inte ovetandes om detta. Var inte likgiltiga inför detta!
Vägra låta er bedövas av den här världens temporära föremål, som bara-
-hindrar dig från att se och känna det som väger tungt och varar för evigt.
Himlen och Helvetet!
Detta är skälet till att Jesaja sa: “Ve mig! Jag förgås!”
Det handlar alltså inte bara om “dem” – de onådda folken, utan även oss!
Detta är vi, i vår syndighet, syndigt förlorade, avskurna från Gud-
-fördömda av Gud, Guds fiender, slavar under synden, bemästrade av Satan-
-vredens barn, vi älskar mörkret, våra ögon är förblindade, våra känslor-
-förvrängda, våra kroppar besudlade.
Moraliskt onda, andligt sjuka, ständigt förgås vi, på väg till Helvetet.
Detta är vi, och det här tar oss till den tredje sanningen.
Vi är syndiga, förlorade människor och vi har en skandalöst barmhärtig-
-Frälsare.
Jesaja ropar i sitt fördärv och Herren svarar med barmhärtighet.
Han befaller serafen att ta glödande kol från altaret och vidröra Jesajas-
-läppar. Så säger Han dessa ord: “Se, nu har din missgärning tagits ifrån”-
-“dig och din synd är försonad.”
Tänk på detta. Detta är Jesaja, han är skyldig. Han är en skyldig syndare-
-inför en helig Gud. Och Gud ser, i Jesaja 6, på denne skyldiga syndare-
-och säger: “Du är oskyldig.” Hur är detta möjligt? Hur kan en helig Gud-
-som gör allt rätt, sant och perfekt – hur kan Han se på en skyldig-
-syndare och säga “oskyldig”? Detta är en skandal! Hur du än ser på det.
Oavsett om du är konservativ, progressiv eller liberal, har du en känsla-
-av rätt och fel. Att det rätta ska hyllas och det som är fel fördömas.
Du förväntar dig att Gud borde göra samma sak. Så hur kan då Gud, som är-
-fullkomlig, se på den som är helt upprorisk och säga “Du är rättfärdig”?
Här ger Jesaja 6 oss inte hela versionen, så vi får vända blad till-
-Jesaja 53. Här vill jag att ni ser fortsättningen på denna bild.
Gud tar offeraltaret och gör den till en plats där människans syndaskuld-
-tas bort. En bild Gud ställt upp bland Sitt folk genom alla tider.
Högtidsfirandena och påsken där lammet togs in i hemmet, bland barnen-
-och slaktade det. Blodet tog man och beströk dörrposterna med, för att-
-visa att syndens lön – döden – hade betalats.
Spola fram till Försoningsdagen – och två offer togs fram. Ett offrades-
-blodet stänktes över försoningslocket på förbundsarken för att visa-
-att skulden – döden – blivit betald. Sedan togs det andra offret, prästen-
-lade handen på syndabocken. Han bekände folkets synder, och överförde-
-den symboliskt på syndabocken. Den fördes ut i vildmarken för att aldrig-
-mer komma tillbaka. Detta var en bild på hur Gud tog bort synderna.
Samma ord används där, i 3 Mos, som Jesaja använder i kapitel 53, vers 4.
Han talar där om vad Kristus ska göra för oss.
“Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig”-
-“medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.”
“Han var genomborrad för våra överträdelser, slagen för våra missgärningar.”
“Straffet lades på honom, att vi skulle få frid, i hans sår är vi helade.”
“Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg”-
-“men all vår skuld lade HERREN på honom.”
Vad betyder då detta? Jo, två saker. För det första, att Kristus, tjänaren-
-kommer att lida syndens straff. Dessa bilder: sorg över synden Han bär-
-är betalning för synden. Alla de fysiska lidanden vi ser på korset är-
-synliga fingervisningar om syndens straff, men det är inte allt!
Tjänaren lider inte bara syndens straff, utan tar även syndares plats.
Här tar Jesaja in oss, i verserna 4, 5 och 6 – han inför 1:a person plural.
“Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig”-
-“medan vi höll honom för att vara hemsökt. Han var genomborrad för våra”-
-“överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet”-
-“lades på honom för att vi skulle få frid, i hans sår är vi helade.”
“Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all”-
-“vår skuld lade HERREN på honom.”
Inte mindre än tio gånger i dessa tre verser ser vi att Tjänaren ska göra-
-detta i vårt ställe!
Jag skrev min lilla orange bok [Radikal] som fick publicitet på ett-
-antal ställen. Bl. a. blev den uppmärksammad i Birminghams lokaltidning-
-där jag är pastor.
Skribenten i tidningen tog ett citat från boken och skrev detta:
“Det är en allmän sanning i predikstolarna att Gud hatar synden, men”-
-“älskar syndaren. Däremot hävdar Platt att Gud hatar syndare.”
Det är ett citat från min bok, men artikeln nämner det i förbifarten.
Så jag börjar få e-postmeddelanden från olika personer och medlemmar.
“Pastor, tror du att Gud hatar syndare?”
Invånare i staden skickade också ovänliga mail. “Predikar du hat?”
Detta är en av många gånger vi kan hamna i knipa för att vi citerar Bibeln.
Hatar Gud syndare? Lyssna bara på Psalm 5:6-7…
“De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän.”
“Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska.”
Oj!? Jag kanske skulle ha sagt “avskyr” istället? Det kanske är bättre?
“Nej, du läste fel, Gud hatar inte syndare, Han avskyr och förgör dem.”
Det här är inte ett ensamt bibelställe. Hela fjorton gånger i de första 50-
-psalmerna ser vi Guds hat mot syndaren, Hans vrede mot lögnaren, o.s.v.
Och detta förekommer inte endast i GT, utan även i Joh 3, där vi har en-
-av de mest välkända verserna om Guds kärlek, finns även en bortglömd vers-
-om Guds vrede. Stämmer det då att Gud hatar synden, men älskar syndaren?
Ja, på sätt och vis, men inte helt. Tänk efter: hatar Gud syndaren?
Detta är väldigt viktigt för att förstå korset. När vi ser Guds heliga hat-
-mot synden och heliga vrede över synden, är det inte så att synden är-
-någonting utanför oss. Vi tänker gärna att Jesus på korset dog för-
-min åtrå, mina lögner, bedrägeri o. s. v. som om synden är utanför.
Egentligen är ju synden vårt innersta väsen.
Vi är syndiga rakt igenom. På korset led Jesus inte bara syndens straff-
-som någonting utanför, utan Han tog vår plats och blev slagen-
-och bokstavligen pulveriserad, enligt Jesaja 53. Detta i vårt ställe.
Han tog hela Guds vrede, som du och jag som syndare förtjänade.
Vi ska inte vila på bekväma klichéer som berövar korset dess innebörd.
Detta är grejen: Vi är syndare, vi har gått vilse som får.
Många predikanter idag säger istället att allt är bra, tro på dig själv.
Men du är ett dumt får! Även den mest intellektuelle här inne är ett dumt-
-får, du går din egen väg. Vi är syndare, och Gud är helig med ett heligt-
-hat mot synden och syndare, men även en helig kärlek till syndare.
Hur kan Gud då visa både heligt hat och helig kärlek till syndare?
Detta är frågan Bibeln ställer, och svaret är korset.
På korset når Gud det fulla uttrycket för Sin vrede.
Han blev sårad, slagen, tuktad, pinad. “All vår skuld lade HERREN på Honom.”
Han blev slagen för synd och syndare.
Hatar Gud alltså syndare? Ja, se på korset! Älskar Gud syndare? Absolut-
-se på korset! För där tar Han bort vår synd! Den är borta.
Jesaja 43:5 säger att Han inte längre minns dem!
Det är inte så att Gud får minnesförlust, Han vet allt.
Det vackra med Evangeliet är att Gud vet allt syndigt vi gjort.
Varje syndig tanke, varje syndig tendens. Och genom Kristi, Tjänarens, nåd-
-håller Han inte en enda av dessa saker emot oss!
Jag hörde en berättelse om Rolls Royce från England. Det var en engelsman-
-som köpte en Rolls Royce. Reklamen sa att den aldrig skulle gå sönder.
Han köpte den till ett högt pris. En dag när han är ute och kör, går-
-den sönder. Han var ganska långt bort, så han ringde: “Ni vet bilen”-
-“som aldrig skulle gå sönder, har gått sönder.” Direkt skickade de en-
-mekaniker med helikopter till honom som landade där och lagade bilen.
Detta händer inte ofta! Så börjar han köra igen efter att den blivit lagad.
Han väntar sig en saftig räkning, och vill få denna betalning överstökad.
Men ingen räkning kommer, så efter ett tag ringer han till Rolls Royce.
“Jag kan komma ner och betala så är det färdigt.”
Men de svarade: “Ursäkta, men vi har inga uppgifter om att det varit något”-
-“fel på din bil…”
Tänk att universums Gud skulle se på ditt och mitt liv, och säga:
“Jag har inga uppgifter om att någonting någonsin har gått fel.”
Tvärt om, eftersom vi är iklädda Kristus: “Jag har uppgifter om att allt”-
-“har gått rätt till i ditt liv!” Detta är en skandal! Vi har en skandalöst-
-nådefull Frälsare. Vi går vidare till sanning nr. 4. Dessa är sanningarna:
Vi har en obegripligt ärorik Gud, vi är syndigt förlorade människor med-
-en skandalöst nådefull Frälsare – och vi har ett obeskrivligt brådskande-
-uppdrag! En sådan här Gud motiverar verkligen mer än att bara räcka-
-upp en hand eller att be en bön.
Ja, denne Gud motiverar mer än namntillhörighet och oengagerad acceptans.
Denne Gud motiverar fullständig hängivenhet. Våra liv, drömmar, planer-
-och hopp, ägodelar, saker bör ställas till förfogande. “Hur vill Du”-
-“använda mig och min församling för att sprida Din ära och Evangeliet”-
-“till jordens alla ändar?” Den enda möjliga reaktionen.
Ta nu dessa sanningar, och tillämpa dem på de onådda. Vi går till Rom 1.
Men tänk först på dessa sanningar och vad de betyder för 6000+ folkgrupper-
-som har lite eller ingen tillgång till Evangeliet. Över 2,5 miljarder.
Varför måste vi alla här inne leda våra församlingar och ge våra liv?
Förlora dem, om nödvändigt, för att sprida detta Evangelium, på alla sätt-
-som Gud, i Hans kreativitet, förordnat. Och när vi är överlåtna åt Honom.
Hur kan vi göra detta Evangelium känt för dessa onådda folkslag?
Varför är det bråttom för oss att ta oss dit? Tre skäl. För det första:
De onåddas kunskap om Gud räcker bara till för att döma dem till Helvetet.
Eller hur? Romarbrevet 1. “Guds vrede uppenbaras från himlen över all”-
-“ogudaktighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.”
“Det man kan veta om Gud är uppenbart, Gud har ju uppenbarat det för dem.”
“Från världens skapelse uppfattas hans osynliga egenskaper, eviga makt och”-
-“gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.”
Allihop. Varenda man i Afrikas djungel, eller Amazonas regnskogar.
Kvinnan i byn i Asien, eskimån på den bortglömda tundran – alla har-
-kunskap om Gud. Det talade vi om förra kvällen. De ser Guds ära-
-som avslöjar att de är förlorade. Det är tydligt i Romarbrevet 1.
Kunskapen de har visar att Gud är ärorik och att de är skyldiga.
Det är allt det har. Vad som sker med den oskyldige killen i Afrika-
-som aldrig får höra Evangeliet? Mitt svar är lätt, enligt Guds Ord-
-kommer den oskyldige killen i Afrika självklart komma till Himlen!
Fastän han aldrig hört Evangeliet! Han kommer till Himlen.
Problemet är att den oskyldige killen i Afrika inte existerar!
Förstår ni vad jag menar? Innan ni kastar ut mig som villolärare.
Om han vore oskyldig – som frågan utgår från – varför skulle han-
-behöva Evangeliet? Han har inte syndat och kommer givetvis till Himlen!
Problemet är att det inte finns några oskyldiga människor i Afrika-
-som längtar efter Evangeliet. Det finns skyldiga folkslag över hela jorden-
-som måste få höra Evangeliet – och det är därför vi måste åka till dem.
De är skyldiga! Ser ni hur vi lägger fokus på oss själva, bort från-
-Guds ära, som om det finns oskyldiga människor där ute.
Nej, ingen av oss är det. Se hur svårt förlorade vi är och vad det innebär-
-för människor som endast har kunskap nog att visa att de är förlorade.
2,5 miljarder människor har tillräcklig kunskap om Gud för att bli fördömda!
Andra skälet: vi måste till dem eftersom Guds Evangelium är mäktigt-
-att frälsa dem för Himlen. Detta Evangelium, om en skandalöst nådefull-
-Frälsare, är verkligt goda nyheter för alla folk på planeten.
Det är stort, och det fungerar. I Ostindien för några månader sedan var vi-
-på en mycket fattig plats. Rajesh, pastorn där hade så gott som gett upp.
Han lever på en av de andligt och fysiskt mest ödsliga platserna i Indien.
Bland de fattigaste och med 0,01 % evangeliskt kristna.
Dödssiffran där är ca 5 000 om dagen.
Det betyder att 4950 människor om dagen störtas i Helvetet.
I flera generationer har den andliga torkan varit svår i Indien-
-och den fysiska fattigdomen har varit hemsk.
Han planterade en församling, men nu var han på väg att ge upp.
Så kom han på en konferens där han blev uppmuntrad att göra lärjungar och-
-öka församlingars antal. Vi samarbetar nu bland annat med honom.
På denna utbildning uppmuntrades han att gå in i en helt onådd by-
-och säga till första bästa person: “Jag är här i Jesu namn och jag vill”-
-“be för dig och din by.” Rajesh tänkte först att det aldrig skulle funka.
Men eftersom han har slut på idéer, försöker han ändå. Han går in i en by-
-och till första bästa person han möter säger han: “Jag är här i Jesu namn”-
-“och jag vill be för dig och din by.” Mannen svarar: “Jag har aldrig hört”-
-“om Jesus, kan du berätta mer om honom?” Rajesh svarade: “Visst!”
Mannen sa: “Vänta, jag vill ha med mina vänner också.”
Så Rajesh följer med honom hem och snart är han omgiven av familjen och-
-vännerna, och berättar om Jesus för dem. Inom två veckor har 25 människor-
-kommit till tro på Kristus. Sedan tänker de: “Varför inte göra samma sak?”
Nu har församlingar planterats i 150 olika byar i detta område, tack vare-
-detta. Detta Evangelium är gott! Det fungerar! Det är därför du kan gå-
-till den hårdaste, mest svårnådda platsen och den svåraste folkgruppen-
-och ha förtroende. Vi sänder människor från Brook Hills till de svåraste-
-och det gör vi med förtroende för att Evangeliet har makt att frälsa.
Vi vet, att varje folkgrupp vi tar oss an, kommer finnas inför-
-Guds tron i Uppenbarelseboken 7. Oavsett hur hårt eller svårt, vet vi-
-att någon kommer ta emot Evangeliet vi predikar. Detta Evangelium är-
-mäktigt nog att frälsa. Det finns ingen folkgrupp på jorden som är utom-
-räckhåll för att Gud ska kunna frälsa dem.
Ett folk som tror detta kan inte sitta still, utan leda-
-församlingar och ge liv för att göra detta Evangelium känt.
Tre skäl: deras kunskap om Gud är endast nog för att döma dem till Helvetet.
Guds Evangelium är mäktigt nog att frälsa dem för Himlen, och det tredje:
För att Guds ära är god nog att mätta dem med ljuvlighet för evigt.
Guds ära är god nog att mätta dem med ljuvlighet för evigt.
Det kommer en dag då vår skandalöse Frälsare och suveräna Kung återvänder.
Då ska Han omgivas av en stor folkmassa, som består av alla folk, stammar-
-och språk. Och vi ska få se Hans ansikte!
Tillsammans kommer vi att vara glada i Hans ära.
Detta är skälet till att vi reser oss och säger, utan förbehåll:
Här är vi, sänd oss.
Detta är vad vi lever för. Detta är vad vi dör för.
Det här är skälet till att vi överhuvudtaget andas.
Låt oss be…
O Gud. Vi sjöng tidigare: “Kristus, Du är Den vi väntar på”.
Vi prisar Dig för Din inkarnation och första ankomst. Och vi längtar efter-
-Din andra ankomst! Ge oss alla nåd att se Din äras prakt, känna, älska den.
Att känna… Gud ge oss nåd! Våra hjärtan är så avtrubbade. Ge oss nåd att-
-känna hur allvarligt det förlorade tillståndet är.
Mitt i detta evangeliska uppvaknande som sker i vår tid, över det härliga-
-i Romarbrevet 1-8. Ge oss också bördan i Romarbrevet 9.
Använd oss, ber vi. Använd denna konferens, dessa bröder och systrar-
-och våra församlingar, och andra bröder och systrar över hela världen-
-så att vi kan fullgöra missionsuppdraget. Gud, vi vill vara en del av att-
-fullgöra detta uppdrag. Därför överlämnar vi oss själva åt Din Person-
-och Dina syften. Vi ber att du måtte använda oss till att göra Evangeliet-
-och Din ära känd mitt i mänsklighetens förlorade tillstånd. I Jesu namn-
-amen.