Han sitter på Guds högra sida (Charles Spurgeon)

Han sitter på Guds högra sida (Charles Spurgeon)

”och som sitter på Guds högra sida”
Romarbrevet 8:34

Han som en gång föraktades och förkastades av människor upptar nu en älskad och hedrad Sons hedersplats. Guds högra sida är majestätets och ynnestens plats. Vår Herre Jesus är sitt folks representant. När han dog för dem, fick de vila; när han återuppstod för dem, fick de frihet; när han satt ner på sin Faders högra sida fick de ynnest, heder och värdighet. Kristi uppståndelse och upphöjelse gör att hela hans folk får upphöjelse, blir mottagna, bevarade och förhärligade – för han är deras huvud och representant. Att han sitter på Guds högra sida ska alltså ses som att Borgenären godtagits, Representanten mottagits och att därmed våra själar blivit mottagna. O helgon, se i detta din säkra frihet från fördömelsen. ”Vem är det som fördömer?” Vem ska kunna fördöma de som är i Jesus på Guds högra sida?

Den högra sidan är maktens säte. Kristus på Guds högra sida har all makt i himlen och på jorden. Vem kan strida emot det folk som har en sådan makt lagstadgad i sin Furste? O min själ, vad kan förgöra dig om Allsmakt är din hjälpare? Om den Allsmäktiges skydd täcker dig, vilket svärd kan slå dig? Vila du i trygghet. Om Jesus är din allenarådande Kung och har trampat dina fiender under sina fötter; om synden, döden och helvetet alla har besegrats av honom, och du är representerad i honom, finns det ingen möjlighet att du kan gå under.

Jesu fantastiska namn
Slår ondskan på flykt alltid
Jesus, det milda, det arga Lamm
Ett lejon han är i strid.

Helvetet oss står emot
Helvetets härar vi klå
Vi dem besegrar med Jesu blod
Från seger till seger vi gå.