Hans lidande startade en rörelse – DAVID BRAINERD (1718−1747)

Hans lidande startade en rörelse – DAVID BRAINERD (1718−1747)

Hans liv var kort – 29 år, 5 månader och 19 dagar. Och endast åtta av dessa år som kristen. Endast fyra som missionär. Ändå är det få liv som har sänt svallvågor så långt och brett som David Brainerds.

Varför har hans liv fått det genomslag som det har fått? Varför sa John Wesley: “Låt varje predikant noggrant läsa The Life of David Brainerd “? Varför betraktade William Carey Jonathan Edwards The Life of David Brainerd som värdefull och helig? Varför skrev Henry Martyn (missionär i Indien och Persien) som student i Cambridge 1802: “Jag längtar efter att bli som han!” (Life of David Brainerd, 4)?

Varför har detta liv haft ett så anmärkningsvärt inflytande? Eller kanske borde jag ställa en mer blygsam och hanterbar fråga: Varför har det en sådan inverkan på mig? Hur har det hjälpt mig att fortsätta i tjänsten och att sträva efter helighet, gudomlig kraft och fruktbarhet i mitt liv?

Svaret är att Brainerds liv är ett levande och kraftfullt vittnesbörd om sanningen att Gud kan använda svaga, sjuka, modfällda, nedslitna, ensamma, kämpande kristna som ropar till honom dag och natt för att åstadkomma fantastiska saker till hans ära. Det finns stor frukt i deras lidanden. För att illustrera detta ska vi först titta på Brainerds svårigheter, sedan på hur han reagerade på dem och slutligen på hur Gud använde honom med alla hans svagheter.

Brainerds svårigheter och strider

Brainerd föddes för trehundra år sedan den 20 april 1718 i Haddam, Connecticut, och blev kristen vid 21 års ålder. Under sitt tredje år på Yale, där han förberedde sig för pastoral tjänst, hörde någon den nitiske Brainerd säga att en av hans lärare inte hade “mer nåd än en stol”. Väckelsen The Great Awakening hade redan skapat spänningar mellan ”väckta studenter” och den till synes mindre andliga lärarkåren och personalen, så Brainerd blev trots att han var bäst i sin klass, omedelbart avstängd.

Trots att han under de följande åren försökte rätta till vad han hade felat, tog Yale aldrig emot honom igen. Gud hade en annan plan för Brainerd. I stället för sex lugna år som pastor eller lärare i teologi, där han till slut skulle dö utan att ha haft någon större historisk betydelse för Kristi rike, ville Gud driva honom ut i öknen för att han skulle få lida för Guds sak och få ett oöverskådligt inflytande på missionshistorien.

En trasig kropp

Brainerd kämpade med nästan konstant sjukdom.

Han blev tvungen att avbryta sina högskolestudier i några veckor eftersom han började hosta blod 1740. I maj 1744 skrev han i sin dagbok: “Jag red flera timmar i regnet genom den tjutande vildmarken, trots att min kropp var så plågad att det nästan inte kom något annat än blod från mig” (The Life of David Brainerd, 247). Då och då skrev han något i stil med: “På eftermiddagen ökade min smärta oerhört och jag var tvungen att lägga mig i sängen . . . Ibland blev jag nästan berövad mitt förnuft genom den extrema smärtan” (253).

I maj 1747, i Jonathan Edwards hus, berättade läkarna för honom att han hade obotlig lungsot och att han inte hade lång tid kvar att leva (447). Edwards kommenterar veckan innan Brainerd dog på följande sätt: “Han berättade för mig att det var omöjligt för någon att föreställa sig den ångest han kände i sitt bröst. Han visade stor oro för att han skulle vanhedra Gud genom otålighet under sin extrema vånda som var sådan att han sa att tanken på att uthärda den en minut längre var nästan outhärdlig”. Kvällen innan han dog sade han till dem som omgav honom att “det var en annan sak att dö än vad folk föreställde sig” (475-476).

Ett förtvivlat sinne

Brainerd kämpade med återkommande depressioner. Han plågades gång på gång av desperat missmod och förtvivlan. Och det fantastiska är att han överlevde och fortsatte att arbeta överhuvudtaget.

Han kallade ofta sin depression för ett slags död. Det finns minst 22 ställen i dagboken där han längtade efter döden som en befrielse från sitt elände. Söndagen den 3 februari 1745 skrev han till exempel: “Min själ mindes ‘malörten och gallan’ (jag skulle nästan kunna säga helvetet) i fredags förra veckan, och jag var mycket rädd att jag återigen skulle tvingas dricka av den ‘bävans bägare’, som var ofattbart mer bitter än döden och fick mig att längta efter graven mer, outsägligt mer, än efter gömda skatter” (285).

Först i efterhand såg han sig själv som ett “lämpligt objekt för Jesu Kristi barmhärtighet”. Men i mörkrets timmar kunde han ibland inte känna någon känsla av hopp, kärlek eller rädsla alls. Detta är depressionens mest skrämmande sida, eftersom de naturliga gränserna mot självmord börjar försvinna. Men till skillnad från William Cowper förskonades Brainerd från självmordstankarna. Hans önskningar att dö var alla återhållsamma och inom ramen för den bibliska sanningen “Herren gav, och Herren tog” (Job 1:21). Han önskade att dö många gånger, men bara att Gud skulle ta hem honom (The Life of David Brainerd, 172, 183, 187, 215, 249, till exempel). Det är helt enkelt fantastiskt hur ofta Brainerd fortsatte att ta sig an de praktiska behoven i sitt arbete trots dessa vågor av missmod. Detta har utan tvekan gjort honom älskad av många missionärer som känner till den typ av smärta han fick utstå.

En ensam själ

Han berättar hur han fick utstå två främlingars vanhelgande prat en kväll i april 1743 och sade: “Å, jag längtade efter att någon kär kristen skulle förstå mitt elände!” (204). En månad senare sade han: “Det mesta av det prat jag hör är antingen på skotska eller indianspråk. Jag har ingen kristen medmänniska som jag kan öppna mig för och lägga fram mina andliga sorger, och få andligt stöd i samtal om himmelska ting och be tillsammans med.” (207). Detta elände fick honom att ibland tveka inför att ge sig ut på ett nytt åtagande. Han skrev tisdagen den 8 maj 1744: “Mitt hjärta var ibland redo att tappa modet när jag tänkte på mitt arbete, och att vandra ensam i öknen, utan att jag visste vart” (248).

Brainerd var ensam i sin tjänst ända till slutet. Under de sista nitton veckorna av hans liv var Jerusha Edwards, Jonathan Edwards 17-åriga dotter, hans sjuksköterska, och många spekulerar i att det fanns en djup (till och med romantisk) kärlek mellan dem. Men i vildmarken och i tjänsten var han ensam och kunde bara utgjuta sin själ inför Gud. Och Gud bar honom och höll honom uppe.

Brainerds svar

Vi skulle kunna fortsätta att beskriva Brainerds andra strider − hans enorma yttre svårigheter, hans dystra syn på tillvaron, hur svårt det var för honom att älska indianerna, hans frestelser att lämna missionsfältet − men vi vänder oss nu till hur Brainerd reagerade på dessa strider.

Det som omedelbart slår oss är att han uthålligt kämpade på. En av de viktigaste orsakerna till att Brainerds liv har en så stark inverkan på människor är att han trots alla sina strider aldrig gav upp sin tro eller sin tjänst. Han var uppslukad av en passion för att fullborda sitt lopp, hedra sin Mästare, sprida riket och växa i personlig helgelse. Det är denna orubbliga lojalitet till Kristi sak som fått hans dystra liv att lysa så ärofullt.

Bland alla de medel som Brainerd använde sig av för att sträva efter allt större helighet och att vara brukbar för Gud står bön och fasta i särklass. Vi läser om hur han tillbringade hela dagar i bön. Onsdagen den 30 juni 1742: “Tillbringade nästan hela dagen i ständig bön” (172). Ibland avsatte han så många som sex perioder under dagen för att be: “Välsignad vare Gud, jag hade mycket frihet fem eller sex gånger under dagen, i bön och tillbedjan, och kände en tungt vägande oro i min ande för dessa dyrbara själars frälsning och utbredandet av Frälsarens rike bland dem” (280).

Förutom bön strävade Brainerd efter helighet och den nytta som kommer med fasta. I sin dagbok berättar han gång på gång om dagar som han tillbringade i fasta. En av de mest anmärkningsvärda, med tanke på hur de flesta av oss firar våra födelsedagar, är fastan på hans 25-årsdag:

Onsdagen den 20 april. Jag har avsatt denna dag för fasta och bön för att böja min själ inför Gud för att få gudomlig nåd, särskilt för att alla mina andliga lidanden och inre bekymmer ska bli helgade för min själ . . .  Det var smärtsamt för min själ när jag tänkte på min ofruktsamhet och dödlighet; att jag har levt så lite till den evige Gudens ära. Jag tillbringade dagen ensam i skogen och där utgöt jag min klagan inför Gud. Å, att Gud skulle göra det möjligt för mig att
leva till hans ära i framtiden! (205)

Frukten av Brainerds lidande

Som ett resultat av den enorma inverkan som Brainerds hängivenhet hade på Jonathan Edwards liv skrev denne under de följande två åren The Life of David Brainerd, som har tryckts om oftare än någon av Edwards andra böcker. Och genom detta liv har Brainerds inverkan på kyrkan varit oöverskådlig. Utöver alla de berömda missionärer som berättar att de har fått stöd och inspiration av Brainerds liv, hur många oräkneliga andra okända trogna tjänare måste det inte finnas som genom Brainerds vittnesbörd har fått uppmuntran och styrka att fortsätta!

Det är en inspirerande tanke att en liten sten som släpps i historiens hav kan skapa svallvågor av nåd som bryts på avlägsna stränder hundratals år senare och tusentals kilometer bort. Robert Glover funderar över denna tanke med förundran när han skriver,

Det var Brainerds heliga liv som påverkade Henry Martyn att bli missionär och var en viktig faktor för att inspirera William Carey. Carey i sin tur inspirerade Adoniram Judson. Och så spårar vi den andliga släktlinjen steg för steg – Hus, Wycliffe, Francke, Zinzendorf, Wesleys och Whitefield, Brainerd, Edwards, Carey, Judson, och ständigt vidare i denna sant apostoliska succession av andlig nåd och kraft och världsomspännande tjänst. (The Progress of World-Wide Missions, 56)

Men den mest bestående och betydande effekten av Brainerds tjänst är densamma som den mest bestående och betydande effekten av varje pastors tjänst. Det finns några indianer – kanske flera hundra – som nu och i evighet har sitt eviga liv att tacka för David Brainerds direkta kärlek och verksamhet.

Vem kan beskriva värdet av en enda själ som överförs från mörkrets rike, från gråt och tandagnisslan till Guds kära Sons rike? Om vi lever 29 år, eller om vi lever 99 år, skulle inte alla svårigheter vara värda att rädda en person från helvetets eviga plågor för att för evigt njuta av Guds härlighet?

Framåt och uppåt

Jag tackar Gud för David Brainerds tjänst i mitt eget liv – passionen för bön, den andliga fastan, Guds ords sötma, den outtröttliga uthålligheten genom svårigheter, det obevekliga fokuset på Guds ära, det totala beroendet av nåd, den slutliga vilan i Kristi rättfärdighet, jakten på syndare som går under, heligheten under lidandet, att ha tankarna fokuserade på det eviga och att avsluta väl utan att förbanna den sjukdom som tog kål på honom när han var 29 år. Trots alla hans svagheter, hans obalans och synder älskar jag David Brainerd.

Å, att Gud skulle ge oss uthållig nåd till att sprida en passion för att han ska få vara den främste i allt, likt Brainerd, till glädje för alla folk! Livet är alltför värdefullt för att slösas bort på triviala saker. Ge oss, Herre, den orubbliga beslutsamheten att be och leva med David Brainerds brådska: “Å, att jag aldrig skulle vara slapp eller slö på min himmelska resa!” (186).

John Piper (@JohnPiper) är grundare och lärare för desiringGod.org och kansler för Bethlehem College & Seminary. I 33 år var han pastor i Bethlehem Baptist Church i Minneapolis, Minnesota. Han är författare till mer än 50 böcker, bland annat Kasta inte bort ditt liv och Guds stora passion som båda finns på svenska.