Herren Jesus uppenbarar Sig (Charles Spurgeon)

Herren Jesus uppenbarar Sig (Charles Spurgeon)

och uppenbara mig för honom.
John 14:21

Herren Jesus uppenbarar Sig på särskilda sätt för Sitt folk. Även om Skriften inte hade sagt detta, finns det många bland Guds barn som kan vittna om dess sanning utifrån egen erfarenhet.

Deras Herre och Frälsare Jesus Kristus har visat Sig för dem på ett speciellt sätt, som inte bara kan fås genom att läsa och lyssna. I framstående heligas biografier finner man många händelser nedtecknade där Jesus behagat tala till deras själar på ett mycket särskilt sätt och avslöja Sin persons under; ja, så har deras själar stöpts i en sådan glädje att de trott sig vara i himlen. Utan att egentligen ha varit där, har de varit mycket nära att nalkas tröskeln till den, för när Jesus visar Sig för Sitt folk, är det himlen på jorden; det är paradisets fosterstadie; det är en begynt sällhet.

Synnerliga uppvisningar av Kristus utövar ett heligt inflytande på den troendes hjärta. Ett resultat är ödmjukhet. Om någon säger ”Jag har haft den och den andliga skänken, jag är en stor man”, har han aldrig haft något umgänge med Jesus alls; för Gud ”ser till den ringe. Den högmodige känner han fjärran ifrån”. Han behöver inte komma nära dem för att känna dem och kommer aldrig ge dem några besök av kärlek.

Ett annat resultat är glädje; för i Guds närvaro mättas man av glädje för evigt. Helighet följer säkerligen. Den som inte har någon helighet har aldrig haft detta. Vissa säger mycket; men vi får inte tro någon om vi inte ser att hans gärningar motsvarar vad han säger: ”Bedra inte er själva, Gud lurar man inte” Han kommer inte skänka Sina förmåner till de elaka: för medan Han visserligen inte kommer visa bort en fullkomlig människa, kommer Han inte heller se till en ogärningsman.

Så ger närheten till Jesus tre resultat: ödmjukhet, glädje och helighet. Må Gud ge dig dem, kristen!