Hur man fostrar ledare i församlingen

Är ledarutveckling bibliskt eller har man bara lånat in det från affärsvärlden?

Denna fråga diskuterar pastorerna Andy Davis, J. D. Greear och David Helm. Å ena sidan är utveckling av ledare ett sätt att säga hur man ska öka inflytandet för Kristi sak, och alla har fått gåvor av Gud för att sprida evangeliet och bygga upp församlingen. Å andra sidan har inte alla särskilt gåvan att vara församlingsledare, så pastorer måste ha ögonen öppna för män som blivit kallade till denna tjänst.

Lägg även märke till i videon hur de enträget uppmanar pastorer att hålla Ordet i centrum för all ledarutveckling medan de utrustar alla i församlingen att fungera i sina olika gåvor.

 

 

Vi ska prata lite om ledarutveckling i församlingen.
I bokhandeln finns väldigt många böcker om ledarskap-
-och det mesta kommer från affärslivet.
Är ledarskapsutveckling ett koncept som alls är bibliskt-
-eller är det någonting vi importerar från affärsvärlden?
Är det troget Evangeliet? Och om inte, hur gör ni i era församlingar?
Är det bibliskt? 2 Tim 2: Anförtro detta ord åt pålitliga personer…
Vi brukar tala om tillgängliga människor som kan lära sig.
Men det står faktiskt att de ska kunna undervisa andra.
I denna kallelse till verksamheten ligger det att finna andra människor-
-som kan ta detta ord och föra det vidare till nästa generation.
Jag tror att denna överföring av ledarskap finns med i pastoralbreven.
Ja, Jesus ger ett mönster då Han kallar de tolv.
En sund församling kommer att träna framtida ledare.
1 Tim 3:1: Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst-
-så önskar han sig en god uppgift.
En sund församling hjälper dessa vidare och förbereder dem.
Tänk även på att Jesus lämnade de tolv efter Sig.
Han hade ju kunnat lämna tolv tusen och några megaledare-
-men istället var det bara tolv stycken.
Det ligger i missionsbefallningen att utveckla ledare.
En mycket förbryllande vers för mig som pastor är Joh 14:12 där Jesus säger:
“Större gärningar än Jag har gjort ska ni göra.”
Till en början tvivlar man på detta. Ingen av oss har uppväckt döda-
-vad jag vet…
Jag har aldrig predikat större insikt eller med större klarhet än Jesus.
Jag känner inte Faderns sinne, så hur kan mina gärningar vara större?
Teologerna säger att de är större på det sättet, att Guds Ande verkar-
-genom individer i församlingen, och det hade varit större än om allt-
-bara berodde på en “smord” megaledare, även om ledaren var Jesus.
På ett sätt vänder vi upp och ner på detta i församlingen.
Vi handlar på ett sådant sätt, att det verkar som om arbetet går framåt-
-genom att sätta en begåvad ledare på podiet och så kommer man för att-
-få del i den “smörjelse” han har.
Men de större gärningar Jesus utlovar kommer inte genom en ledare-
-utan när vanliga människor ges kraft och sänds ut.
Jag gillar delen i Johannesevangeliet och vad “gärningar” betyder…
Jag gör endast det Jag ser Fadern göra.
Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv.
Om Faderns och Sonens gärning är att ge liv, då är de större gärningarna-
-detta, att man ökar antalet av de som ges liv.
Här krävs ledarskap.
Jag tror att Gud ger Anden med Sina gåvor och en andlig tjänst i detta-
-är del av vår egen helgelse och frälsning. Vi växer i kristuslikhet-
-när vi antar dessa roller. Vi lär oss av Kristi ledarskap och söker-
-efterlikna detta, som Han överförde till de tolv.
Alla är inte ledare men alla har andliga gåvor. När de ser ledarna-
-passionerat använda sina gåvor under sina korta liv-
-vill de också använda sina.
Menar du att inte alla i församlingen är ledare?
Just nu talar vi ju om äldste och ledarskapsutveckling.
Alla troende har ju inflytande, men Gud ställer upp ledare, äldste-
-även diakoner, som är de två ämbeten vi ser i Nya testamentet.
Jakob säger att inte alla borde bli lärare. De är inte bättre-
-eller mer älskade av Gud utan det är olika gåvor till olika människor.
Vi ska inte gå in för detaljerat här, men en sista tanke.
Man lär sig mycket av Apostlagärningarna om de större gärningarna.
De största bedrifterna kom inte genom apostlarnas händer-
-utan de som vi inte vet någonting om.
Den längsta predikan som hade störst effekt och omvände Saulus-
-var inte av en apostel utan en lekman.
Apg 8 där lärjungarna fortfarande är i Jerusalem och förföljelsen kommer.
De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet.
Det var alla utom apostlarna. Missionsbefallningen uppfylldes av lekmän.
Paulus försökte komma till Rom och ta Evangeliet dit det inte varit.
Men när han kommer dit blir han hälsad av bröder som redan var där.
Jag tror Anden vill lära oss någonting av Apostlagärningarna-
-i det att dessa “större gärningar” inte sker genom apostoliska storledare-
-sätts i fokus, utan när vanliga människor ger sig ut.
Du menar alltså att människorna i församlingen är huvudsaken.
En svaghet jag har är att jag alltid tittar efter en framtida pastor.
Men varje individ är föremål för pastorns förmåga att mogna dem i Kristus.
Det är som två lager i församlingen. Det ena är organiskt. Vi vill att alla-
-ska uppfylla missionsbefallningen.
Phil Jensen i Australien blir tillfrågad vad hans församlings syfte är.
“När du lämnar min församling, går du med i en annan evangelisk församling”-
-“och börjar tjäna utan att bli tillfrågad.”
Hela modellen handlar om att rikta in sig på alla medlemmar.
Men inte för att tjäna hans egna syften och fylla luckorna i ledarskapet-
-utan så att de, när de lämnar, går med i en evangelisk församling.
Denna organiska sak behövs, där Gud binder vårt hjärta till folket.
Inte bara 3-4 potentiella pastorer.
Jag kan tänka på Ef 4: Han gav några till apostlar, profeter, evangelister-
-herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst-
-att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron.
Hela Guds folk fullbordar arbetet, men de har olika ledare i Ordets tjänst.
Ordets tjänst förbereder Guds folk att använda sina gåvor och fullkomna-
-Kristi kropp.
Hur kan vi göra detta i praktiken?
Ledarskapsutveckling är en del av att göra lärjungar—missionsbefallningen.
Vi tittar även på förebilder. Det grekiska ordet “typos” översätts till-
-förebild. Förebilder för hur man ska leva. Filipperbrevet 3:
Ta mig till föredöme och … dem som lever efter den förebild ni har i oss.
Vi har alltså förebilder i det kristna livet. Sedan har vi 2 Tim 1:
Mönster för en sund förkunnelse … i tro och kärlek i Kristus Jesus.
Det finns ett mönster för läran och livet. Det är läroplanen för ledarskap.
Först måste man använda Ordet, som är motorn för all undervisning.
Det behövs en plan och plats som tar hela församlingen.
Vi har utvecklat en sidogren för de som vill tjäna som pastorer.
Det är alltså ett program specifikt för de som inte bara i allmänhet-
-vill bli mogna som kristna, utan leda och förbereda nästa generation-
-i Kristi kärlek. Praktikplatserna och mentorskapet vi ger är viktiga.
Vi har liknande för de som Gud reser upp som församlingsledare.
Vi tar in praktikanter som vi kan utveckla i pastorsgåvan.
Summit-nätverket hjälper även till med att plantera församlingar…
När det sedan gäller lekmännen i församlingen är vi medvetna om att-
-de bästa idéerna kan finnas i församlingsmedlemmarnas sinnen.
Som pastor är jag benägen att tro att jag har de bästa idéerna.
Men jag ska se mig själv som folkets tjänare och inte be dem arbeta-
-för mina idéer utan Ef 4:11—utrusta dem för verksamhetsidén Gud gett dem.
Det är en annorlunda approach. Vi har utvecklat 3 verksamhetsavdelningar-
-som varit till hjälp för vår personal: Ansvara, katalysera, välsigna.
När vi ansvarar är det vi som tar ansvar, förser med personal och pengar.
På andra sidan finns “välsigna”. Detta är när vi hör om någons idé-
-och bara ber för dem och hör av hur det gått om ett år.
I “katalysera” så anstränger vi oss verkligen.
Vi tar inte ansvar för det, men vi tar av församlingens resurser-
-och låter dem leda oss. Detta har gjort mycket i vårt samhälle.
Både i den kommunala skolan, grannskapet, universitetsområdena.
Människorna får känna att de är utsedda av den helige Ande till att tjäna-
-Gud i samhället.
Jag har inte samma situation, men vi tittar på ditt arbete.
Det är underbart att se hur ni vunnit trovärdighet genom att-
-hela församlingen är engagerad. Vi har mycket att lära oss av det, broder.
Det finns mycket mer att säga om ledarskapsutveckling i församlingen-
-men det här var några bra tankar. Uppskattas!
Översatt av evangeliecentrerat.se|Med tillstånd