I korselden mellan Gud och Satan: Det osynliga kriget – Steve Lawson (svensk text)

Gud verkar bäst genom spruckna lerkärl som har krossats av Djävulens hammarslag. Ju mer vi vill bli använda av Gud, desto mer måste vi vilja lida för Honom. Det finns inga genvägar i tjänsten för Gud. Varje uppdrag är en plats att dö på. Allt detta innebär andlig krigsföring. Ju närmare vi kommer frontlinjerna desto mer hamnar vi i korselden mellan Gud och Satan. Ju mer vi står upp för Herren, desto mer sticker vi ut och blir beskjutna av Djävulen.

Steve Lawson predikar utifrån Job 1 på Shepherd’s Conference 2010.

 

 

Ta Guds Ord och slå upp Jobs bok.
Job kapitel 1.
Jag vill ge er ett budskap…
…som har titeln “Det osynliga kriget”.
Jag vill börja läsa vers 6 och sluta med vers 12.
Under hela dagen kommer vi att ha gått igenom hela kapitlet.
Jag vill lägga denna text framför era ögon och hjärtan.
Må Herren arbeta in detta i er själ.
En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför HERREN-
-och Åklagaren kom också med bland dem.
Då frågade HERREN Åklagaren: “Varifrån kommer du?”
Åklagaren svarade HERREN: “Från en färd på jorden där jag gått omkring.”
Då sade HERREN till Åklagaren: “Har du lagt märke till min tjänare Job?”
“Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så”-
-“fruktar Gud och undviker det onda.”
Åklagaren svarade HERREN: “Är det utan orsak som Job fruktar Gud?”
“Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt han äger?”
“Du har välsignat hans verk, och hans boskap breder ut sig i landet.”
“Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger.”
“Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet.”
HERREN sade till Åklagaren: “Nåväl, allt vad han äger är i din hand”-
-“men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.”
Satan gick då bort från HERRENS ansikte.
Det har sagts att innan Gud använder en människa på ett mäktigt sätt-
-så måste Han först krossa henne på ett mäktigt sätt.
Gud verkar bäst genom spruckna lerkärl…
…som har krossats av Djävulens hammarslag.
Ju mer vi vill bli använda av Gud, desto mer måste vi vilja lida för Honom.
Det finns inga genvägar i tjänsten för Gud.
Varje uppdrag är en plats att dö på.
Allt detta innebär andlig krigsföring. Ju närmare vi kommer frontlinjerna-
-desto mer hamnar vi i korselden mellan Gud och Satan.
Ju mer vi står upp för Herren, desto mer sticker vi ut och blir beskjutna-
-av Djävulen. Så har det alltid varit.
Gamla testamentets profeter var ett gäng påpucklade predikanter.
R. C. Sproul skriver: Profeten i Israel var en ensam man.
Han var en trasig individualist, som Gud valt för ett smärtsamt uppdrag.
Profetböckerna är som en historieskildring om martyrer.
Deras historia låter som en olycksrapport från andra världskriget.
Profetens medellivslängd var som en soldat i strid.
Profeten förbannades med ensamhet och bodde ofta i en grotta.
Han möttes med Gud i öknen och nakenhet var hans mundering.
En trästjälk var hans slips och hans sånger komponerades i gråt. Slutcitat.
Ju närmare vi går till fronten för Herren Jesus desto mer utsatta blir vi.
Bland apostlarna dog 11 av 12 martyrdöden.
Johannes fick avtjäna ett hårt straff på Patmos.
Jordens störste predikant – gudamänniskan Jesus Kristus blev föraktad.
“En smärtornas man, förtrogen med lidande.”
Han blev korsfäst i 30-års åldern, en fruktansvärd död. Offentligt avrättad.
Jesus såg in i lärjungarnas ögon och sa: Om världen hatar er-
-skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er.
Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna.
Men ni är inte av världen. Jag har utvalt er och tagit er ut ur världen.
Därför hatar världen er.
Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre.
Har de förföljt mig, skall de också förfölja er.
Jesus sa även: “I den här världen får ni lida.”
Församlingen växte och med tiden kom Tertullianus.
“Martyrernas blod är församlingens utsäde.”
Tidiga kyrkoledare hette t. ex. “Justinus Martyren”.
De blev kända för sina sista ord vid bålet. Så blev det genom historien.
Paulus sa: “Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus lida förföljelse.”
Petrus sa: “Var inte förvånade över att er tro utstår eldprov.”
Därför dras jag till Jobs bok och det första kapitlet här.
Den här texten talar också om en verklighet för oss-
-om vad det betyder att stå upp för Herren i Evangeliets tjänst-
-och dra till sig den ondes eld.
Vi lever alla i en strid med alla dess faror.
Detta krig är inte synligt – det är osynligt.
Detta osynliga krig innehåller osynliga strider, mellan Gud och Satan-
-mellan Himlen och Helvetet, det goda och det onda. Ingen medelväg finns.
Ingen kan sitta på staketet. Det finns inga vapenvägrare.
Inga undantag, ingen neutralitet.
Ju högre vi står upp för Jesus och troget predikar Guds Ord-
-desto mer blir vi beskjutna av fienden.
Titta nu på Job kapitel 1.
Detta är Guds budskap till oss denna timme.
Se först i vers 1 den osannolike kandidaten.
Job presenteras i början för oss som typexemplet på gudsfruktan.
Han var den minst sannolike kandidaten att utstå katastrof.
“I landet Us levde en man” – ordagrant börjar meningen med ordet “man”.
“Mannen levde…” betoningen ligger på Job.
Landet Us är norra Arabien. Job är verklig och bor på en verklig plats.
Job var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda.
Vi får direkt höra om hans andliga, sedliga karaktär.
Han var from och klanderfri. Inte syndfri eller fullkomlig-
-men hans karaktär och uppförande kunde inte ifrågasättas.
Han hade personlig integritet, ärlighet och trofasthet.
Ingen kunde med rätta föra någon anklagelse mot denne man.
Det står att han var “rättsinnig” – ordet betyder “rak”.
Han vek inte av från Guds heliga måttstock.
Han levde ett avskilt liv. Han flörtade inte med den här världens tidsanda.
Han var rättsinnig, avskild åt Gud och gick på den raka, smala vägen.
Det står att han fruktade Gud. Han var full av vördnad för Herren.
Med andra ord: Han tog Gud på mycket stort allvar.
Det fanns en tyngd i hans liv. Job var inte ytlig.
Han undvek det onda och vände sig bort från det.
Han motstod frestelser, tyglade sin tunga och sina steg.
Han vaktade sitt hjärta och sina ögon.
Se även hur Guds välsignelse var över hans liv i vers 2. 7 söner, 3 döttrar.
I vers 3 ser vi hans egendom:|7 000 får, 3 000 kameler, 500 par oxar.
Allt användes för kläder, transport, inköp och försäljning på marknaden.
Han är en framgångsrik affärsman och djupt gudfruktig.
En sällsynt kombination. Han fruktar Gud och har även framgång i världen-
-utan att sälja sin själ till denna värld. I slutet av vers 3 står det:
Han var mäktigare än någon annan i Österlandet.
Mäktigast i fråga om rikedom, anseende, inflytande och gudfruktighet.
V. 4: “Hans söner brukade hålla fester i sina hem, i tur och ordning.”
Vi är inte säkra på om detta är födelsedagar.
Men det är en bild av god sammanhållning bland alla hans barn.
De kommer överens och älskar varandra, och bjuder varandra hem till sig.
Det är tider av glädje, kärlek och famntag.
Herren har öppnat himlens fönster av välsignelse över Job.
Guds godhet regnar ner från himlen över Jobs liv.
I vers 5 läser vi att Job var en andlig ledare i sitt hem.
Detta är patriarktiden innan Lagen gavs, och Job verkar som präst-
-i sitt eget hem, innan prästerskapet etablerades.
I vers 5 läser vi att han offrade brännoffer till Herren-
-för att täcka sina barns synder tillfälligt.
Job är den mest otippade kandidaten för en katastrof i Bibeln.
Han är from, rättsinnig, fruktar Gud, undviker det onda-
-han är andlig ledare, företagsledare och reser sig över regionen.
Han var mäktigare än någon annan i Österlandet.
Job blir utsedd till att lida, men inte för att det fanns fel i hans liv.
Job utsätts inte för någon tuktan i kapitel 1-
-men Gud utväljer honom suveränt till att lida-
-för att Gud bedömer honom vara värdig att lida för Hans namns skull.
Job är som det högsta trädet i skogen, som når högre än de andra-
-och när åskan kommer, slår blixtarna ner i det högsta trädet.
Job är fast rotad och grundad i den frälsande nådens bördiga jord.
Han känner Gud, fruktar Gud, vandrar med Gud, älskar Gud, tjänar Gud-
-lyder Gud, ärar Gud. Därför är han sin tids gudfruktigaste man.
Han uppfyller Jonathan Edwards 63:e beslut, att vara den gudfruktigaste-
-mannen på sin tid.
Där han står, rakryggad för Gud, i landet Us, är han skogens högsta träd-
-som blir beskjuten av fienden!
Detta borde vi vilja att man säger om oss alla.
Men med stor gudsfruktan kommer stor utsatthet för fienden.
Se, för det andra, inte bara den osannolike kandidaten, men också-
-den osynliga utmaningen.
Vers 6 är ett av de få ställena i Bibeln där vi öppet får se Himlen.
Vi får se in i Guds tronsal, höra Gud tala och höra Satan tala.
Och Job har inte en aning om vad som just ska ske.
Detta är en exklusiv blick in i den osynliga världen ovan där.
Vers 6: “En dag…” Stanna där.
Detta är en dag som alla andra, i Himlen.
Det är som måndag, tisdag, onsdag eller torsdag i Himlen.
Det framställs inte som en sällsynt dag vart tusende år.
En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför HERREN…
“Guds söner” är Himlens änglaskara. I 38:7 omnämns de som Guds söner.
Det är Himlens änglar som avlägger rapport inför Guds tron.
De har sänts ut av Gud på uppdrag, för att uträtta ärenden åt den Enväldige.
Här kommer de tillbaka för att få nya order och redovisa inför Gud.
I slutet av vers 6 läser vi: “Åklagaren kom också med bland dem.”
Jag vet vad ni tänker.
Gud är ju helig och ingen synd kan vistas i Hans närvaro.
En ohelig människa kan på intet sätt nalkas den helige Guden.
Vi ser i 3 Mos att oheliga människor endast kan komma till Gud genom-
-de försoningsoffer som Gud har föreskrivit.
Men här ser vi Satan själv träda fram inför Gud i Himlens gårdar!
Hur är detta möjligt? Jag vet inte.
Men här är Satan. En gång var han högst rankad bland änglarna, keruberna.
Han hade närmast tillträde till Gud i Himlen.
Och det var han som ledde upproret mot Gud.
Tänk er Lucifers list att kunna övertala en 1/3 av änglarna-
-att följa honom, medan de ännu stod i Guds närvaro!
Så slug och listig är Djävulen! Och här kommer han framför Guds tron…
…något som han gör om och om igen.
Många förnekar Satans existens och säger att han är ett medeltida påfund.
Men enligt 7 böcker i GT, alla NT:s författare och Kristus själv finns han.
I Bibeln framställs han som Satan, Djävulen, Lucifer, Belsebub, Belial-
-den onde, frestaren, den här världens härskare, den här tidsålderns gud-
-härskaren över luftens välde, brödernas anklagare, den gamle ormen-
-den store draken, ett rytande lejon, Apollyon. Djävulen beskrivs som-
-mördare, lögnare, syndare, frestare, förvanskare, förfalskare.
Kort och gott: Den onde.
Vi undrar i vers 6 vad Satan är här för att göra.
Svaret finns i hans namn.
Hans namn kommer av ett ord som betyder ‘angripa, anklaga, förtala’.
Det är en motståndare eller åklagare som kommer med anklagelser i rätten.
Vad gör Satan här i himlen då?
Han träder fram för att väcka åtal mot Guds folk.
Upp 12:10 “Brödernas åklagare”. Sak 3:1 – Satan står vid Guds högra sida-
-för att anklaga översteprästen Josua. Detta är Djävulens liv!
Han anklagar Guds folk i Himlens högsta domstol, inför Den Helige.
Man kan säga att Satan tar fram alla våra lik i garderoben-
-för att åtala oss inför Gud Himlen. Och vi behöver någon-
-som tar sig an vårt fall. Vi behöver en advokat vid Faderns högra sida.
Och ingen som förtröstar på Honom har någonsin förlorat sitt fall.
Han åberopar Sitt eget liv och förtjänst å Sina utvaldas vägnar.
I vers 7 läser vi…
Då frågade HERREN Åklagaren…
Märk väl att Gud tar initiativet.
Gud servar bollen, Satan måste slå tillbaka den.
Då frågade HERREN Åklagaren: “Varifrån kommer du?”
Gud söker här inte information som om Han inte visste.
Gud vet precis allt som går att veta, direkt och ingående, för evigt.
Han frågar för att Djävulen ska erkänna sin lömskhet inför Himlens rättssal.
Åklagaren svarade: “Från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring.”
Djävulen är inte i Helvetet. Han går över jorden och skapar förödelse.
Sedan kommer han inför Guds domstol för att anklaga Guds utvalda.
Man får bilden av ett lejon som lurpassar på sitt byte. 1 Petr 5:8:
Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett-
-rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.
Djävulen är här på jorden och han har fått vittring på dig.
Han smyglurar på din stig och jagar dig som tillhör Guds folk.
Han och hans hejdukar från Helvetet. Han är den här världens furste-
-den här tidsålderns gud, härskaren över luftens välde.
Man säger att Satan nu är bunden i en stor kedja och kastad i avgrunden.
Om detta är sant så är det en mycket lång kedja!
Martin Luther sa: “Jag tror på Djävulen för jag stred mot honom i morse!”
Vad gör då Satan här på jorden? Han förblindar sinnen och stjäl Guds Ord.
Han står emot Guds verk, skapar smitta, frestar till omoral-
-sår agnar bland vetet, angriper Guds Ord, skapar förföljelse mot kristna-
-sprider falsk lära, bedrar folken. Djävulen tar aldrig ledigt.
I vers 8 talar Herren till Åklagaren. Herren talar, inte tvärt om.
Har du lagt märke till min tjänare Job?
Det är Gud som börjar blanda in Job i allt detta.
Gud kastar in Jobs namn i ringen. Job dras in i allt han kommer genomgå-
-genom Guds beslut och suveränitet.
Det är Gud som utmanar. Det är Gud, inte Djävulen som sätter agendan.
Martin Luther hade rätt: Djävulen är Guds djävul!
Gud utnyttjar Djävulen till Sina egna, heliga syften.
Gud drar en rak linje med en krokig käpp. Allt går efter Guds manuskript.
“Har du lagt märke till min tjänare Job? Min tjänare John MacArthur?”
“Har du lagt märke till min tjänare Rick Holland? Al Mohler?”
Denna scen upprepas i Himlen om och om igen.
Märk väl varför Gud pekar ut Job i slutet av vers 8.
“Det finns ingen som honom.” Han är i en klass för sig själv.
Han står inte bara längst fram i kön – det finns ingen bakom.
Han är from, rättsinnig, fruktar Gud och undviker det onda.
Vill du inte att Gud också ska säga så om ditt liv?
Job är den mest rättfärdige mannen på jordens yta.
Han kommer att få lida, inte för att det är något fel i hans liv-
-utan för att hans liv är helt rätt!
Vi har också tider och stormar där vi får lida för att vi predikar Ordet-
-för att vi är herdar i församling och hemmet, fromma, undviker det onda-
-fruktar Gud och är rättsinniga.
Ibland får vi lida för vår, eller andras, synd, eller p.g.a. denna värld.
Men ibland får vi lida för Guds ära, för att Han bestämt det-
-i en utmaning i Himlen mellan Gud och Satan.
Har Gud sådan aktning för din andliga vandring att Han säger till Djävulen:
“Har du sett William? Robert? Det finns ingen som honom på jorden.”
Ser Gud dig som from, gudfruktig och rättsinnig, som undviker det onda?
Gud ger hedersmedalj åt den som är trogen Hans Ord och person-
-i form av att lida för rättfärdigheten.
Jesus sa: “Saliga är ni när man förföljer och hånar er”-
-“och säger allt ont mot er för Mitt namns skull. Stor är er lön i Himlen.”
Se hur Satan kontrar detta. Han är förlamande snillrik!
Han kan överlista den smartaste ibland oss.
Se hur Satan svarar i vers 9…
Herrens ord hinner inte landa förrän Satan svarar.
Satan svarar Gud snabbt.
Det här visar Djävulens diaboliska snille.
Är det utan orsak som Job fruktar Gud?
Det här är ett slugt frontalangrepp mot Guds ära och Jobs integritet.
Han anklagar Job för att tjäna Gud av själviska orsaker – vad han kan få.
Gud är som en automat: man sätter in bön och offer och får ut välsignelser.
Detta är anklagelsen Satan för fram för Gud emot Job.
Han insinuerar även att ingen skulle tillbe Gud för Hans vackra helighet.
“Ingen skulle tillbe Dig för den Du är, Du behöver köpa tillbedjare på marknaden!”
“Genom alla de välsignelser Du slösar på Ditt folk…”
“…har Du förfört dem att tillbe Dig.”
“Är det utan orsak som Job fruktar Gud?”
Det här är en retorisk fråga som söker ett nekande svar.
Job fruktar inte Gud utan orsak, han har all orsak att frukta Gud!
Det har vi redan sett i vers 2-3. 7 söner, 3 döttrar-
-får, kameler, oxar, tjänare, åsnor. Mäktigaste mannen i Österlandet.
“Det är därför Job tjänar Dig. Du är så god och unnar honom gott.”
“Du slösar med Dina gåvor och skämmer bort honom.”
Så säger han i vers 10:
Har du inte på allt sätt beskyddat honom, hans hus och allt vad han äger?
Gud hade en skyddande mur runt Job – försynens osynliga hand.
Nu drar Djävulen åt skruvarna. Han känner visst Job och vill komma åt honom.
Han har försökt komma in genom huvudentrén, bakvägen, ja även skorstenen-
-allt för att komma in i Jobs liv och förstöra Job.
Guds försyns hand runt Job har hindrat Djävulen för att kunna komma.
Djävulen vet mycket väl, när Gud frågade om han lagt märke till Job.
Han har lagt märke till Job länge, han känner mycket väl till honom.
Det är bra. Martin Luther ville bli lika känd i Helvetet som i Himlen.
Vi vill att Djävulen ska känna till oss och att vårt liv gjort en insats!
Vi gömmer oss inte i stimmet.
Har du lagt märke till min tjänare Job?
Svaret fortsätter: Du har välsignat hans händers verk.
Som om Djävulen pekar finger åt Gud.
Det är anklagelsen! Du har välsignat hans händers verk-
-och hans boskapshjordar breder ut sig i landet.
“Gud, problemet är att Du varit alltför god mot Job.”
Det finns tre ställen i Bibeln där Satans egna ord blivit nedskrivna.
Det första är 1 Mos 3. Satan slinker in i människans historia.
Han säger till Eva: “Gud är inte god mot dig.”
Tänk på det! Eva bor i paradiset…
Hon har faktiskt den perfekte mannen!
Jag kom just att tänka på det! Min fru kom på det för länge sen, men…
Var var jag…?
Paradiset, tack.
Hon bodde i paradiset och hade hela planeten. En perfekt värld.
Ett träd fick hon inte äta av. I Sin godhet sa Gud att inte äta från trädet-
-med kunskap om gott och ont, för du vill inte veta av det onda!
Det kommer fördärva ditt sinne och din själ!
Men Djävulen säger: Gud är inte god mot dig, Han håller tillbaka välsignelsen.
Gud älskar dig nog inte om du inte får äta av trädet!
Andra gången vi hör Djävulens röst är här…
I 1 Mos 3 talar Djävulen med Eva om Gud, nu talar han med Gud om Job.
I 1 Mos 3 säger han: “Gud är inte tillräckligt god mot dig.”
Nu, i Job 1, säger Djävulen: “Du är för god mot honom.”
Till Eva säger Djävulen: “Gud håller tillbaka godhet från dig.”
Och sedan, i Job 1: “Gud, du är helt enkelt för god mot honom.”
Tredje gången vi hör Djävulen är i Matt 4 när Jesus frestas i öknen.
Frestelsen är: Om du tillber mig ska jag vara godare än Gud mot dig.
Jag ska ge dig den här världens riken.
Ser ni hur listig, beräknande och raffinerad Djävulen är?
I vers 11 kommer hammarslaget.
Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger.
Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet.
Satan utmanar Gud att slå allt Job äger.
Hur diaboliska är inte Djävulens vägar!
Denna utmaning mellan Gud och Satan är samma i förhållande till oss alla.
Kommer vi att tillbe Gud i svåra tider?
Välsignar vi Herrens namn när vi kastas i prövningens eld?
När vi möter svårigheter i vår tjänst, familj och privatlivet-
-kommer vi packa ihop, gå hem, förbanna Gud?
Eller säger vi: “Jag ska tillbe Herren!”
Det är utmaningen för oss alla här idag.
Ju längre fram i frontlinjerna vi går i tjänsten för Herren-
-desto mer hamnar vi i detta dilemma.
Se i vers 12 hur Gud inte släpper kontrollen.
Gud är suverän hela tiden.
HERREN sade till Åklagaren: “Nåväl, allt vad han äger är i din hand”-
-“men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.”
Gud är absolut, helt och fullständigt vid makten.
Han är suverän över Djävulen. Det är inte en dragkamp mellan två jämlika.
“Han som är i er är större än han som är i världen.”
Allt går uppifrån och ner, från Gud till Satan, och Gud bestämmer-
-vad han får göra och utnyttjar Djävulen för att ära Sitt eget namn.
Samma sak gör Herren med Djävulen än idag.
Gud utnyttjar Satan, som ett verktyg i Sin hand-
-även när han kommer rytande mot oss, sker Guds vilja.
Vi ska stå emot Djävulen, ta på Guds vapenrustning.
Men vi måste förstå att Gud, i Sin suveränitet, har syften med vårt lidande.
Slutet av vers 12: Satan gick då bort från HERRENS ansikte.
Med Guds tillåtelse flög den fallna ängeln ner genom atmosfären-
-ner till Mellanöstern, landet Us och fann Jobs land.
Han fick honom i kikarsiktet…
Skyddsmuren är borta. Men ni ska veta att det inte råder panik i Himlen.
Endast planer för Guds namns ära. Se katastrofen i vers 13 släppas loss.
Det är ett förödande angrepp från Djävulen över Jobs liv.
Här brakar hela Helvetet loss!
Rond 1, vers 13:
När Jobs söner och döttrar en dag åt och drack i den äldste broderns hem.
Jobs 10 barn är tillsammans i den äldste broderns hem.
Det är kärlek, harmoni och enhet, idealbilden.
I vers 14 kommer sedan en budbärare till Job i full fart.
“Oxarna gick för plogen, och åsninnorna betade i närheten.”
“Då slog sabeerna till och rövade bort dem, och folket slog de med svärd.”
Tror ni att det var en slump att ett gäng terroriserande rövare-
-kom och stal all Jobs boskap och dödade alla tjänare på ett ögonblick?
Det var Satan som styrde sabeerna och hetsade dem att döda Jobs tjänare-
-och stjäla hans djur, precis som han ingav Ananias och Safira.
Jag var den ende som kom undan för att berätta det för dig.
Rond 2, vers 16:
Medan han talade kom ännu en budbärare och sade:
Guds eld föll från himlen – som en blixt – och slog ner-
-bland småboskapen och folket och förtärde dem.
Alla 7 000 får förtärdes och alla tjänare som vallade fåren dog.
Jag var den ende som kom undan för att berätta det för dig.
Tror ni att det var en slump att detta hände? Rond 3 vers 17…
Detta följde tätt på varandra. Budbärarna stod i kö utanför Jobs hus.
Medan denne talade kom ännu en budbärare och sade: “Kaldeerna…”
Detta är ett nomadiskt folk som fanns i Arabien och krigade.
Kaldeerna ställde upp i tre avdelningar, överföll kamelerna och-
-rövade bort dem, och folket slog de med svärd.
Vad säger Jesus i Joh 8:44? Att Djävulen är en mördare och en lögnare.
Jag var den ende som kom undan för att berätta det för dig.
Så i vers 18: Medan han talade kom ännu en budbärare:
“Dina söner och döttrar…” Det här vill vi inte höra. Åh Nej! Inte barnen.
Man kan återuppbygga företaget, men ta inte mina söner och döttrar!
Dina söner och döttrar åt och drack i den äldste broderns hem.
Då bröt en stark storm fram från öknen och tog tag i husets fyra hörn-
-och det rasade samman över folket så att de dog.
Jag var den ende som kom undan för att berätta det för dig.
Martin Luther hade rätt, då han skrev: Nu mörkrets furste vred, han vill-
-oss trampa ned. Stor makt och mycken list hans rustning är förvisst.
Vi är i samma andliga krig – inte mot kött och blod utan mörkrets makter-
-mot ondskans andliga styrkor i himlarymderna.
Ju mer ni står upp för Jesus, desto mer blir vi Djävulens måltavlor-
-under Guds suveränitet. Det blir förstås inte alltid sådana här olyckor-
-men “stor makt och mycken list Djävulens rustning är förvisst”.
Se till sist på det fasta förtroendet.
I vers 20 ser vi Job stå över tio färska gravar på en karg bergsluttning.
Hela hans tillvaro har fått ett plötsligt avbrott.
Tänk på chocken, sorgen, smärtan…
I vers 20 reser sig Job…
Han hade blivit nedslagen av detta sorgens bud. Slagen till marken.
Han reste sig, rev sin mantel och rakade sitt huvud – uttryck för djup sorg.
Så föll han till marken…
…stapplande, under den stora tyngden och kraften som slagit ner honom.
Nu väntar Djävulen på orden han brukar höra från människor han slagit:
Förbannelser och hädelser av Guds namn.
Han vill höra skriken från en som inte längre vill leva, som spyr galla-
-över Gud: “Vad har det gett mig att tillbe och tjäna Gud?”
Han brukar få höra någon som är arg och bitter på Gud.
Istället får Satan se och höra detta:
…och tillbad.
“Shachah” – att falla på ansikte inför en överordnad, ge tillbedjan.
Jobs första reaktion är att ödmjuka sig inför Guds tron, tillbe Gud-
-och ge Gud ära. Han är oändligt helig och alla Hans vägar är fullkomliga.
Han kan bara göra vad som är rätt och rent gentemot mig.
Han tillber Gud och säger i vers 21:
Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit.
HERREN gav och HERREN tog.
Job erkänner Guds suveränitet över allt som pågår i hans liv.
Han förstår försynen: Gud ger och undanhåller, allt under Hans suveränitet.
Job kan inte se in i Himlen eller utmaningen, men han vet att Gud härskar-
-och gör vad Han vill. Gud är orsaken och det finns andrahandsorsaker-
-genom Djävulen, genom vädret, sabéerna, kaldéerna, elden, stormen.
Men det finns i slutändan bara en huvudorsak: Gud i Himlen.
Han säger: “Jag kom in i världen utan något, och lämnar den utan något.”
Från Sin tron har Han gett, och tagit. Detta är Guds förmånsrätt.
Job behöver inte veta varför, han behöver bara veta Vem.
Han behöver bara veta att det är Gud.
Sedan sa han: “Lovat vare HERRENS namn!”
Job lovade Herrens namn. Han valde att inte tala illa om namnet-
-utan att upphöja Guds namn. Att inte häda, utan välsigna.
Att inte trotsa Gud, utan vörda Guds namn.
Detta är alltid vårt val när vi får utstå plågor i trons kamp-
-när vi är i det andliga kriget och har svårigheter emot oss och över oss-
-och de är starkare än oss. När vi har prövningar upp över öronen-
-och lidandet är smärtsamt.
Då måste vi välja att säga: “Lovat vare HERRENS namn!”
Vers 22. I all denna motgång och personliga förlust och smärtsamma prov…
Vid allt detta syndade inte Job och anklagade inte Gud.
Job framhålls som gott exempel på hur man ska bete sig i livets prövningar.
På sin dödsbädd sa Calvin: “Jag kysser det spö som slår mig.”
Habackuk skrev: Fikonträdet blomstrar inte mer, vinstocken ger ingen skörd.
Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda.
Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallen.
Men jag vill jubla i HERREN och glädja mig i min frälsnings Gud.
HERREN är min starkhet. Han gör mina fötter som hjortens-
-och låter mig gå fram över mina höjder.
I matchen står det alltså Gud – 1, Djävulen – 0.
Hur svarar du? Hur svarar jag? Hur svarar vi alla när vår vandring är svår.
När vi i tjänsten finner oss plöja stenig mark.
När stormarna och svårigheterna kommer och svetten rinner i pannan.
Hur ska vi svara när tuffa tider kommer i våra verksamheter och liv?
Vi måste svara som Job – i tillbedjan: “Herren gav och Herren tog”-
-“lovat vare Herrens namn!”
Vi måste ge Gud ära och erkänna Hans suveränitet över alla omständigheter.
Gud får allt att samverka till det bästa för oss.
Det som andra har onda avsikter med, har Gud goda avsikter med.
Försynens Gud, som har en helt färdig plan för våra liv.
Det finns inga molekyler på villovägar i universum.
Gud har fullständig kontroll – även över Djävulen och ondskans makter!
Spurgeon sa: “Guds suveränitet är kudden jag vilar mitt huvud på om natten.”
År 1672, 80 km nordväst om London, i staden Bedford kom John Bunyan ut-
-efter 12 års fängelse. I fängelset skrev han Kristens resa.
Enligt Spurgeon känner man fängelsets doft på varje sida i boken.
Han predikade Evangeliet om Jesus Kristus och lät sig inte avskräckas-
-från att predika Kristi fria nåd i frälsningen. Så han kastades i cellen.
Hans fru hade dött och han hade gift om sig.
Hans fru var gravid, men blev så förtvivlad att hon fick missfall.
De låste aldrig in Bunyan, han kunde gå ut när han ville.
Han behövde bara sluta predika om Jesu Kristi nåd och om korset.
Bunyan blev kvar i fängelset under 12 år. Han hade en blind dotter.
Han hade kunnat tänka att hans familj behöver honom.
“Jag behöver bara säga att jag inte ska predika Evangeliet.”
Bunyan backade inte från sin kallelse och stannade i fängelset.
När han kom ut skrev han boken Advice to Sufferers.
I boken skriver Bunyan detta:
Det är inte vad fiender vill eller har bestämt sig för, utan vad Gud vill-
-och vad Gud bestämmer. Det måste ske!
Ingen fiende kan få en människa att lida om Guds vilja är annan.
Ingen kan komma undan när Gud utlämnar en för Hans äras skull.
Denna fasta förvissning måste vi ha när vi tjänar Herren, lider-
-och står öga mot öga med Djävulen.
Gud är Gud, Han är suverän, står över allt och har lagt upp prövningarna.
Det är Gud som kommer att bevara mig mitt i hettan.
En förläggare ville att jag skulle skriva en kommentar till Jobs bok.
Jag gick med på detta. Jag hade just skrivit en till Psaltaren.
Jag satte mig ner för att se på Jobs bok, den har 42 kapitel.
Jag tänkte hålla 42 predikningar och ha dem som underlag för kommentaren.
Jag predikade Job 1, jag predikade Job 2. När jag förberedde Job 3…
…blev det fullkomligt kaos i mitt liv, och i min tjänst.
Någon bröt sig in i kyrkan och fick tag på medlemslistan.
Han skaffade en postbox och skrev ett brev på fyra sidor-
-där han anklagade mig för att jag trodde på Guds suveränitet i frälsningen.
Brevet hade en fråga där man skulle kryssa i en av de två rutorna.
Antingen är du “baptist” eller “kalvinist”.
Det lämnades ut till tv och tidningen.
Jag fortsatte predika Job 3 och Job 4 mitt i allt tumult.
När jag kom till Job 5 ansåg jag att det skulle hedra Gud att jag lade av.
Jag steg ner från en predikstol av vit marmor och en orientalisk matta.
Byggnaden kunde hålla 4 000. Nästa söndag predikade jag i en lagerlokal.
Sedan gick jag upp från garaget, där jag har mitt arbetsrum-
-och året därefter satt jag ner och skrev kommentaren till Job.
Ensam, för mig själv, utan att kunna predika denna serie.
Det var Guds vishet. Om jag skulle skriva en kommentar till Job-
-då måste jag sitta i stoft och aska tillsammans med Job.
Känna Jobs smärta, gråta med Job.
Hur vist av Gud att ge dig motgångar, prövningar, stormar, blixtar-
-själens mörka nätter, svårigheter i tjänsten. Antagonistiska äldste-
-och upproriska diakoner. Oomvända medlemmar och minskande kyrkobudget.
Hur vist av Gud att skicka dessa plågor…
…så att vi kan vara spruckna, haltande lerkärl.
Så att vi kan identifiera oss med de lidande människor vi tjänar.
Så att vi kan bli avvanda från den här världen och få evighetsperspektiv.
Så att vår tro kan bli starkare och vi bli mer ödmjuka.
Så att vi kan bli mer kristuslika.
Hans vägar är inte våra vägar. Som himlen är över jorden-
-så är Hans vägar högre än våra vägar.
George Whitefield sa: “Lyckliga är vi när vi kan se tillbaka och säga:”
“‘Så har jag gjorts kapabel att ära Gud i elden.'”.
Lycklig är du när du kommit in i Kristi eld och har Hans eld inom dig.
Må du ära Gud mitt i tjänandets lidande, och vet att-
-den mest rättfärdige mannen på jorden var den som Gud sade så om:
“Har du sett min tjänare Job?”
Må vi ära Gud i lidandet och prövningarna, när vi tjänar Herren Jesus-
-i denna värld.