Lovsång som formas av Evangeliet

Kan vi ta för givet att alla sanna församlingar formar sin lovsång efter Evangeliet? Vad kan församlingar göra för att se till att deras gudstjänster kretsar kring Evangeliet? Shane Barnard, Jared Wilson och Matt Boswell diskuterar i denna video.

 

 

Vad är lovsång som formas av Evangeliet? Har inte alla församlingar det?
På sätt och vis, då Evangeliet sammankallat människorna i församlingen.
Att tillbe Gud, lämna världen och förkunna Kristi ära, sjunga till Gud.
Man kan säga att all lovsång drivs eller formas av Evangeliet-
-men inte alltid på ett mer medvetet sätt.
Vad skulle du ge för råd till församlingar som ser att deras gudstjänster-
-inte kretsar kring Evangeliet. Vilka steg kan församlingen ta?
Allmänt behövs en teologi om lovsången – vad är den?
Många församlingar tar för givet att det endast är musiken-
-men hela våra liv är ju en lovsång, en tillbedjan.
Hela gudstjänsten, eller mötet, är en enda lång lovsång, inte bara sången.
Pastorn behöver se över gudstjänsten, så att hela gudstjänsten från början-
-till slut, skildrar de goda nyheterna.
Shane: Hur kan då, mer specifikt, sjungandet formas av Evangeliet?
Jag har på sistone försökt fråga mig själv varför vi sjunger.
Vi ställer inte någon fråga, vi bara gör detta i församlingen.
Jag tänker på Psalmen: “Hur ska jag återgälda Herrens välgärningar mot mig?”
“Jag vill höja frälsningens bägare och åkalla Herrens namn”.
En annan säger: “Din nåd är bättre än liv därför ska mina läppar prisa dig.”
Sedan alla dessa befallningar: “Sjung till Herren, tala om Hans gärningar.”
Varför ska jag sjunga till Honom? Det rotar mig i Evangeliet.
Det rotar mig i att jag är en syndare som blivit frälst av nåd genom tron.
Därför sjunger jag. Jag älskar för att jag har blivit älskad.
För att Han först älskat mig, vill jag göra detta.
Allt kommer från en insikt av djupet i min synd, jag minns vad Han gjort.
Sjungandet gör att jag minns vad Han gjort genom Jesus.
Som kristna glömmer vi lätt, så på våra möten vill vi ständigt repetera-
-Evangeliet. Vi vandrar genom “Gud, människan, Kristus, gensvar”-
-varenda vecka. Vi börjar med biblisk inbjudan till tillbedjan.
Det är Gud som kallar oss samman och startar mötet.
Vi läser Skriften och sjunger om Guds karaktär och väsen: vad Han gjort-
-och vem Han är. Sedan har vi en avsiktlig tid för syndabekännelse.
En söndag kan jag säga att vi ska ägna en tid åt omvändelse.
Om det är många icke-kristna förklarar jag: Vi ska be Gud om förlåtelse-
-för det vi gjort. Så ägnar vi en stund åt syndabekännelse och påminner-
-varandra om vad Kristus har gjort. Där kommer också predikan in.
All predikan bör vara kristuscentrerad.
Sedan har vi en tid av gensvar i slutet, vi kan sjunga en psalm i gensvar-
-eller ha dop och nattvard under den biten.
Om vi vill vara evangeliecentrerade församlingar måste vår gemensamma-
-gudstjänst vara evangeliecentrerad.
Det formar ju även innehållet i sångerna man sjunger.
“Kallelse och gensvar”-dynamiken finns ju där i Evangeliet.
Ingen sökte Gud, men Han sökte oss. Att börja med att bjuda till tillbedjan-
-och sedan sjunga som svar på den formar vilka sånger vi sjunger.
Inga sånger som berömmer oss själva eller försöker frammana Gud-
-utan man gensvarar på det Han har gjort.
Det har stora följder för hur gudstjänsten utformas och dess innehåll.
Shane: För de som leder i den gemensamma sången, vilka råd kan du ge?
Vad ska vi sikta på att göra?
Det är viktigt att påminna sig om vad man är där för att göra.
Lovsångskillen är bara en som sjunger och spelar tre sånger-
-sedan kommer predikanten. Han är predikanten, jag är sångaren.
Jag organiserar bandet, repeterar, förbereder sånger.
Första steget är att ta tid och tänka, se på sin egen kallelse.
Vad har Herren satt dig att göra här? Att påminna om de goda nyheterna.
Många som ser på detta kanske tänker: “Inbjudan till tillbedjan? Vad…”
Jag förstår lite av vad det betyder. Under min uppväxt, inte så mycket.
Vad är det jag ska tänka på, ha på skärmarna, vad ska ljuset göra?
Vad ska jag göra under mina 20 minuter för att peka på de goda nyheterna?
Det ni har gjort är fantastiskt. Ni samlade en grupp och utvecklade…
“Vem Han är, vad Han har gjort, gensvar.” Det krävs att man sitter ner-
-och kommer fram till det.
Gud har gett oss sången, och psalmerna säger åt oss att sjunga om Hans-
-väldiga gärningar, förkunna Hans frälsning bland alla hednafolk.
Hur ska vi göra detta? Ställ frågan. Ordna möten med pastorerna och laget.
“Hur kan vi bäst använda dessa 20 minuter för att människor ska inse”-
-“vad Han gjort, och faktiskt tala till Honom och tacka Honom i detta?”
Själva den där hållningen är formad av Evangeliet.
Man utgår ifrån att man inte vet vad svaret är, vi måste höra från Gud.
Vi måste ställa frågan och inte bara anta att vi vet vad som är bäst.
Det här är ett riktigt stort ämne som ständigt behöver uppmärksamhet-
-och samtal. Min bön är att församlingar ska fortsätta ha en ärlig dialog.
Gå tillbaka till Guds Ord. Hur kan vi på bäst sätt sträva efter att-
-vår församling samlas och har en tillbedjan som formas, drivs och-
-genomsyras av Evangeliet.
Översättning: Evangeliecentrerat.se