Om ni nu har smakat att Herren är god (Charles Spurgeon)

Om ni nu har smakat att Herren är god (Charles Spurgeon)

”Om ni nu har smakat att Herren är god”
1 Petr 2:3*

”Om” – det är då inte någonting att ta för givet, att det skulle gälla hela mänskligheten. ”Om” – det är då inte en möjlighet och sannolikhet att några inte har smakat att Herren är god. ”Om” – det är då inte en allmän, utan särskild barmhärtighet; och det är behövligt att fråga om vi känner Guds godhet i vår egen inre erfarenhet. Det finns ingen andlig ynnest som inte får bli en fråga om självrannsakan.

Men medan detta bör vara en fråga om uppriktig och andäktig undersökning, får ingen vara nöjd så länge där finns någonting sådant som ett ”om” angående huruvida han smakat att Herren är god. En svartsjuk och helig misstro på sig själv kan ge upphov till frågan även i den troendes hjärta, men att fortsätta ett sådant tvivel vore onekligen någonting ont. Vi får inte vila utan en desperat kamp att greppa Frälsaren i trons armar och säga: ”Jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrotts mig.”

Vila inte, O troende, förrän du har en full förvissning om din andel i Jesus. Nöj dig inte med någonting annat än ett intyg på att du är ett Guds barn genom den helige Ande som vittnar med din ande. Åh, slarva inte med det här; låt inget ”kanske”, ”möjligtvis”, ”om” och ”ifall” vara nog för din själ. Bygg på eviga sanningar och bygg sannerligen på dem.

Ta emot de fasta nådelöften som David fick, och se till att verkligen få dem. Låt ditt ankar kastas in i det som finns innanför förlåten och se till att din själ är fast i det ankaret med en kabel som inte kommer att brytas. Avancera förbi dessa trista ”om”; uppehåll dig inte mer i tvivlens och rädslans vildmark; korsa misstrons Jordan och gå in i fredens Kanaan, där kananéerna fortfarande finns kvar, men där landet inte upphör med att flyta av mjölk och honung.

*Anpassat till den engelska bibelöversättningen, King James Version, som författaren utgår ifrån