Predikan: Om mina ord förblir i er – John Piper om bibelmemorering (svensk text)

Låt dig inspireras av kraften i Guds Ord när det blir levande i en människas liv. Denna predikan har inspirerat tusentals människor att börja memorera och meditera på Bibeln.

SPRIDER EN PASSION FÖR GUDS ÖVERLÄGSENHET I ALLT, TILL GLÄDJE FÖR ALLA FOLK, GENOM JESUS KRISTUS.
Låt oss be.
Fader, min enkla bön är att Bethlehem, alla dessa människor–
–skulle smaka och se att Ditt Ord är dyrbarare än guld, än mängder–
–av fint guld. De är sötare än honung–
–än renaste honung. [Ps 19:10]
Jag ber i Jesu namn, amen.
Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på–
–syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje–
–i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar–
–vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.
Allt vad han gör lyckas väl.
Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden–
–för bort. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna–
–i de rättfärdigas församling. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg–
–men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.
Bevara mig, Gud…Du är min Gud, du är Herren…
De härliga, hos dem har jag all min glädje.
De som jagar efter andra gudar får många bedrövelser.
Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn–
–på mina läppar. HERREN är min del och min bägare, du uppehåller–
–min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart–
–arv har jag fått. Jag vill välsigna HERREN, som ger mig råd, även–
–om natten manar mig mitt innersta. Jag har alltid haft HERREN för–
–ögonen, han är på min högra sida, jag skall inte vackla. Därför–
–gläder sig mitt hjärta och jublar min själ, också min kropp får bo i–
–trygghet. Ty du skall ej lämna din fromme åt dödsriket…
Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje–
–av ljuvlighet på din högra sida för evigt. [Ps 16]
Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!
Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som–
–förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar.
Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd–
–och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att–
–du blir ung på nytt som en örn. HERREN handlar rättfärdigt och–
–skaffar rätt… Han lät Mose veta sina vägar,
Israels barn sina gärningar.
Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd.
Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt.
Han handlar inte med oss efter våra synder…
Som himlen över jorden, så hög är hans nåd mot de som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser–
–vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen–
–så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom.
Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.
En människas dagar är som gräset…
Vinden drar fram över det och det är borta–
–och dess plats känner det inte längre.
Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet–
–över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn–
–till de som håller hans förbund och gör vad han befaller.
HERREN har ställt sin tron i himlen, ditt konungavälde omfattar allt.
Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans–
–befallning, hör ljudet av hans befallning.
Lova HERREN, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar–
–hans vilja. Lova HERREN, alla hans verk, överallt där hans välde är.
Min själ, lova HERREN! [Ps 103]
Då vi alltså rättfärdigats av tro, har vi fred med Gud genom vår–
–Herre Jesus Kristus. Genom Honom har vi även fått tillträde till–
–denna nåd som vi står i, och vi jublar över hoppet om Guds ära.
Men inte bara det, utan vi jublar också i våra lidanden–
–då vi vet att lidande ger uthållighet, och uthålligheten–
–karaktär, och karaktär hopp.
Och hoppet sviker inte, eftersom Guds kärlek hällts ut–
–i våra hjärtan genom Den Helige Ande, som gavs åt oss.
När vi ännu var svaga, dog ju Kristus, i rätt tid, för de ogudaktiga.
För en god man kanske någon vågar dö, knappast skulle någon dö–
–för en rättfärdig man. Men Gud visar Sin kärlek till oss, i att när vi–
–ännu var syndare, dog Kristus för oss. [Rom 5:1–8]
Alltså blir det ingen fördömelse nu för de som är i Kristus Jesus.
Livets Andes lag befriade mig från syndens och dödens lag.
Det som Lagen inte kunde, den var svag genom köttet, gjorde Gud–
–som ju sände Sin Son med likhet av syndigt kött, och fördömde–
–synden för synd, i köttet, så att det rättfärdiga i Lagen skulle–
–uppfyllas av oss, som inte vandrar enligt köttet utan enligt Anden.
De som som vandrar enligt köttet, tänker ju på köttets saker, men–
–de som vandrar enligt Anden, tänker på andens saker.
Köttets tänkande är ju död, men Andens tänkande liv och fred–
–därför att köttets tänkande är fiendskap mot Gud, det är ju inte–
–underkastat Guds Lag, och kan ju inte heller, och de som är i kött–
–kan inte behaga Gud. Men ni är inte i kött utan i Anden–
–om Guds Ande bor i er, men om någon inte har Kristi Ande–
–tillhör denne inte Honom.
Men om Kristus är i er, är visserligen kroppen död på grund av synd–
–men anden vid liv på grund av rättfärdighet.
Men om Hans Ande, som väckte Jesus från döda, bor i er–
–ska Han som reste Kristus från döda levandegöra också era döende–
–kroppar genom Hans inneboende Ande i er.
Så, bröder, vi är inte skyldiga köttet att leva enligt kött.
Om ni lever enligt kött, är ni ju på väg att dö; men om ni dödar–
–kroppens gärningar genom Anden, kommer ni leva!
Alla som leds av Guds Ande, är ju Guds söner.
Han har inte gett oss en slaveri–ande som skrämmer oss igen, utan–
–vi fick barnaskapets Ande som vi ropar “Abba,” Fadern, i.
Samma Ande vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn.
Men om barn, även arvingar – Guds arvingar och Kristi medarvingar–
–om vi lider tillsammans så att vi också får ära tillsammans.
Jag räknar ju inte att nutidens lidanden är likvärdiga med äran som–
–är på väg att avslöjas för oss.
Skapelsen förväntar ju sig ivrigt avslöjandet av Guds söner –
skapelsen sattes ju under lönlöshet, inte frivilligt, utan på grund av–
–han som satte den under den—i hopp om att också själva skapelsen–
–ska befrias från slaveriet hos förgängelsen, till friheten hos Guds–
–barns ära.
Vi vet ju att hela skapelsen tillsammans jämrar sig med–
–födslosmärtor, men inte bara skapelsen, utan också vi själva, som–
–har Andens förstlingsfrukt, jämrar oss och väntar på vår adoption–
–som söner, utlöselsen av vår kropp.
Vi räddades ju av hoppet… vem hoppas på det som hon ser?
Men om vi hoppas på det som vi inte ser, förväntar vi oss det–
–genom uthållighet. Men på samma sätt ger också Anden hjälp i vår–
–svaghet; vi vet ju inte vad vi bör be för, utan Anden själv vädjar–
–för oss med jämmer som saknar ord.
Och Han som utforskar hjärtat vet vad Andens tänkande är–
–för att Han vädjar i enlighet med Guds vilja för de heligas sak.
Men vi vet, att åt de som älskar Gud, samarbetar–
–allt till gott, åt de som enligt Hans syfte är kallade.
Att de som Han kände på förhand, förutbestämde Han också–
–att bli likformiga med Hans Sons bild, till att Han är förstfödd–
–bland många bröder. Men dessa kallade Han också och–
–dessa rättfärdigade Han också—dessa förhärligade Han också.
Så vad ska vi säga inför dessa saker?
Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss?
Han som inte skonade Sin Egne Son, utan överlämnade Honom–
–för oss alla, ska Han inte också skänka allt med Honom åt oss?
Vem ska väcka åtal mot Guds utvalda?
Gud är den som rättfärdigar. Vem är den som fördömer?
Kristus Jesus är den som dog, som–
–uppväcktes, som är till höger om Gud, och vädjar för vår sak.
Vem ska skilja oss från Kristi kärlek? Förtryck eller ångest eller–
–förföljelse eller svält eller nakenhet eller fara eller svärd?
Som det står: “För din skull dödas vi hela dagen–
–vi räknas som slaktfår.”
Men i allt detta vinner vi överlägset genom Han som älskade oss.
Jag har ju blivit övertygad om att varken död, liv, änglar–
–furstar, nuvarande, kommande, krafter, höjd, djup–
–eller något annat skapat kan skilja oss från Guds kärlek–
–i Kristus Jesus, vår Herre. [Rom 8]
Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta–
–eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med.
Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i–
–lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda–
–mycket mer än de?
Och varför gör ni er bekymmer för kläder?
Se på ängens liljor. De arbetar inte och spinner inte.
Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en–
–av dem.
Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och–
–i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er?
Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte:
–Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka?
Eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna.
Men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni–
–få allt det andra också.
Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen.
Den skall själv bära sitt bekymmer.
Var dag har nog av sin egen plåga. [Matt 6:25–34]
Om jag än pratar på människornas och änglarnas språk, men inte har–
–kärlek, har jag blivit skallande koppar eller skrällande cymbal.
Och om jag än har profetia och vet alla hemligheterna och all–
–kunskapen och om jag än har all tro att avlägsna berg, men inte har–
–kärlek, är jag intet.
Och om jag ger bort alla mina ägodelar, och om jag än–
–överlämnar min kropp för att brännas, men inte har kärlek, gagnas–
–jag inget.
Kärleken har tålamod, och är vänlig, den är inte svartsjuk–
–den skrävlar inte, den blåser inte upp sig, den uppträder inte–
–opassande, den söker inte sitt eget, den blir inte uppretad eller–
–bitter, den gläds inte över orättfärdigheten, men den gläds–
–tillsammans med sanningen; den håller tätt mot allt, har förtroende–
–för allt, hoppas på allt, står ut med allt.
Kärleken faller aldrig!
Men profetiorna, språken, kunskapen ska upphävas.
Vi vet ju delvis och profeterar delvis–
–men när det fulländade än kommer, ska det som är delvist upphävas.
När jag var barnslig, pratade jag som en barnslig, tänkte–
–jag som en barnslig, räknade jag som en barnslig; när jag har blivit–
–man, är barnsligheterna undanlagda.
Just nu ser vi ju genom en spegel, dunkelt–
–men då: ansikte mot ansikte; just nu vet jag delvis–
–men då ska jag komma till full kännedom, såsom jag också har blivit–
–känd. Men nu så förblir tro, hopp, kärlek, dessa tre.
Men störst av dessa är kärleken. Amen.
Anledningen till att jag började detta med att–
–recitera Psalm 1, Psalm 16, Psalm 103
Romarbrevet 5:1–8, Romarbrevet 8, Matteus 6:25–34
1 Korintierbrevet 13–
–är en förhoppning och desperat bön att Gud ska göra samma för er–
–som för mig för 31 år sen!
Jag var 31 år och kom in i Bethel Colleges kapell för att undervisa.
Jag satte mig och vår GT-professor ställde sig upp och reciterade–
–Matteus 6:25-34, det var allt.
Han bara tittade på oss och reciterade. Jag blev häpen.
Jag var 31 år och hade aldrig sett någon recitera Bibeln förut.
Jag blev helt paff! Sedan började jag med bibelmemorering.
Vad jag vill göra med detta enkla budskap är att ge mitt vittnesbörd–
–tillsammans med Jesu vittnesbörd om vikten av att memorera Skriften.
Jag vädjar till er!
Detta är mitt vittnesbörd i 8 meningar:
1: Bibelmemorering gör begrundan möjligt när man inte–
–kan läsa Bibeln och begrundan leder till djupare förståelse.
Så om du vill begrunda Guds Ord dag och natt–
–måste du ha en del av det i huvudet.
2: Bibelmemorering styrker min tro, eftersom tro kommer av att höra–
–Guds Ord, och det sker när jag hör Ordet i mitt huvud.
3: Bibelmemorering formar min världsbild genom att anpassa mitt–
–sinne till Guds synpunkt om allt.
4: Bibelmemorering gör Guds Ord mer lättillgängligt när jag behöver–
–övervinna frestelser att synda, eftersom Guds varningar och löften–
–är vad vi besegrar Djävulens lögner med.
5: Bibelmemorering vaktar mitt sinne och gör det lättare för mig att–
–upptäcka fel och världen är full med fel eftersom den här världens–
–gud är en lögnare.
6: Bibelmemorering gör det möjligt för mig att slå Djävulen i ansiktet–
–med en kraft han inte kan stå emot.
Att skydda mig själv och min familj mot hans angrepp.
Vad slår DU honom med!? Han är MILJONER gånger starkare än dig!
Och han hatar dig! Och din familj, och ditt äktenskap, och den här–
–församlingen och Gud!
Hur någon kan gå genom denna djävulsstyrda värld utan ett svärd i–
–handen är för mig en gåta.
[7] Bibelmemorering ger de starkaste och ljuvaste orden för att tjäna–
–andra i behov.
Har du någonsin blivit överrumplad av någon som har ett behov?
Du behöver inte bli överrumplad så.
8: Bibelmemorering ger källan för gemenskap med Jesus eftersom Han–
–talar till mig här och INGEN annan stans!
Men O, ljuvligt, mäktigt, äkta, verkligen, pratar Han med mig här.
Och då pratar jag tillbaka till Honom i bön, och om detta är här–
–kan vi prata varsomhelst!
Det är underbart!
Det var mitt vittnesbörd. Jag räknas inte men Jesus räknas–
–oändligt. Så vi går till Johannes 15:7.
Och jag vill bara ta en del ur denna vers och krama ur den så att–
–den blir helt torr.
Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill–
–och ni skall få det.
Jag vill bara ta orden mina ord förblir i er och fråga vad de betyder–
–varför har de denna effekt…
Och vad har detta med bibelmemorering att göra?
Så 1: Vad betyder “mina ord förblir i er?”
Det betyder klart mer än att memorera Bibeln.
Hur vet vi det? 1: Djävulen memorerar Bibeln.
Jag förmodar att han inte hade en bibel med sig i öknen när han…
(…min kavaj har fastnat i kragen.)
…när han citerade Bibeln för Jesus när han frestade Honom.
Så helt klart är Bibelns förblivande i oss mer än memorering.
Här är en annan anledning, Jesus pratar med judarna Johannes 5:38:
hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den–
–som han har sänt.
De här judarna kunde stora klumpar av Skriften utantill.
Fromma judar och religiösa människor har alltid memorerat skrifter.
Jesus tittar rakt på dem, med deras bibelsprängda hjärnor och säger:
“Guds ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på mig.”
Så att Skriften förblir i ens hjärna och hjärta betyder klart mer än–
–att memorera Bibeln eftersom Djävulen memorerar Bibeln och behöver–
–förmodligen inte arbeta lika hårt som jag.
Men vad betyder det?
Att Jesu Ord förblir i oss betyder att Hans Ord slår rot och bär frukt–
–i tro och helgelse, lydnad.
De slår rot och bär frukt i tro och helgelse, lydnad.
Och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den–
–som han har sänt.
Så att tro och att Ordet förblir i en kopplas ihop.
Om Ordet förblir—tror du.
2: Det betyder att Ordet har sitt hem i dig.
Detta får jag från Johannes 8:37:
Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig–
–därför att mitt ord inte finner plats i er.
Jesus talar, Ordet går in, det tittar runt, finner inget hem, och–
–lämnar. Det känner sig inte som hemma.
Det har ingen plats, känns inte välkommet, som när en utlänning–
–möter ett rasistgäng som säger “Du hör inte hemma här.”
Och Ordet försvinner, som de tre första jordmånerna.
Ordet finner inte plats—men när Ordet förblir har det ett hem här!
Vi ställer iordning, möblerar om, gör rum för Guds Ord här så att det–
–kan bo här och få rum och ha sängar i alla rum—det måste bo här.
Annars förblir inte Ordet i oss och våra böner blir verkningslösa.
En annan observation: Det slår rot och bär frukt, för Jesus–
–säger i Joh 17:17 Helga dem i sanningen, Ditt Ord är sanning.
Så när Hans sanna Ord förblir här, helgar det.
Det gör oss heliga, lika Jesus, förändrar oss.
Om Ordet inte förändrar oss, förblir det inte.
Så detta är vad Jesus menar med att Ordet förblir.
Det slår rot, och bär frukt i tro och helgelse, eller lydnad.
2: Varför har det den effekten? Det finns åtminstone 3 anledningar i–
–Johannesevangeliet.
1: Jesu Ord är Guds Ord. Johannes 3:34:
Den som Gud har sänt talar Guds ord. Johannes 3:34.
Den som Gud har sänt—Jesus—talar Guds ord.
Ingen har någonsin talat Guds Ord mer konsekvent och fullkomligt än Jesus.
När apostlarna talar i egenskap av apostlar, talar de Guds Ord–
–fullkomligt.
Varje gång Jesus öppnar Sin mun—talade Gud!
Ingen annan talade så.
Den här mannens Ord är alltid Guds Ord!
Man delar inte upp dem och säger “Detta är den mänskliga delen–
–och detta är den gudomliga delen.”
När Jesus hostar, hostar Gud!
2:a anledningen till att det har denna effekt: Jesu Ord ger liv.
Johannes 6:63:
Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta.
De ord som jag har talat till er är Ande och liv.
Wow! Kan ni tro det? När Jesus talar blir det liv!
Finns det dödhet i din själ? Mata dig själv med livgivande ord!
5 verser senare säger Petrus:
Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord
När vi hör dig blir det liv, för evigt.
3:e anledningen till att det helgar och ger frukt:
Det besegrar Djävulen.
Vi har en övernaturlig fiende. Jag har blivit berörd av detta för när–
–jag förberedde mig stötte jag på versen i 1 Johannesbrevet.
hela världen ligger i den ondes våld.
Och det slog mig som aldrig förr, att världen är absolut försvarslös–
–mot Djävulen.
De har noll försvar mot Djävulens övernaturliga kraft och han hatar dem.
Han hatar äktenskap, han hatar folk, Gud, församlingar, dig.
Och utan Guds Ord har vi NOLL försvar. INGET!
Tror du det?
INGET!
Han kallas den här världens gud av en anledning.
Han härskar, förutom där Guds försyn håller tillbaka honom–
–och tro mig, Guds försyn håller tillbaka honom rejält, överallt!
Ingen vet vilken nåd de får att se solen gå upp–
–eller att vårt land håller ihop ännu en dag.
1 Joh 5:19 hela världen är i den ondes våld.
Men lyssna på detta alternativa, härliga påstående från 1 Joh 2:14:
Jag har skrivit till er, unga män: ni är starka–
–och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.
Vad är kopplingen där? Han menar inte bara män–
–det han skriver gäller för alla eftersom det handlar om Ordet.
Igen 1 Joh 2:14 Jag har skrivit till er—församlingen—ni är starka–
Hur är ni starka? I er själva? Nej för att Guds Ord förblir i er och ni–
–har besegrat den onde.
Så besegrar vi honom, när Guds Ord förblir i oss–
–ger Guds Ord liv och besegrar Djävulen. Det är vårt enda hopp.
Nästa fråga… nej, jag glömde nästan…
En man här i församlingen frågade för ett tag sen:
“Kan en kristen familj få en förbannelse över sig?”
Tänk vad som kan ligga bakom den frågan…
Mitt svar till det är: Om Guds Ord förblir i er, besegrar ni den onde.
Ingen förbannelse eller häxeri står emot Guds Ord som bor–
–i Guds barn. Förneka den och besegra den!
Sista frågan: Vad har detta med bibelmemorering att göra?
Inget i Bibeln säger att man måste memorera Bibeln.
Ingen bibelvers säger det.
Först ett brett bibliskt svar, sedan svarar jag utifrån vårt äktenskap.
Det breda bibliska svaret på vad detta har med bibelmemorering att–
–göra, alltså att Jesu Ord förblir i oss:
Den helige Ande väcker liv och tro och personlig förvandling.
Det är Hans verk. Hängde ni med?
Den helige Ande, Gud Anden, väcker liv–
–och föder tro, och genom liv och tro förvandlar Han människor:
kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet–
–självbehärskning är HANS frukt! HANS verk!
Vi gör inte det, Gud gör det.
Och Gud gör detta genom Ordet.
Anden väcker genom Ordet, förvandlar genom Ordet.
1 Petrusbrevet 1:23 Födda på nytt–
–genom Guds levande Ord som består!
Johannes 17:17 Helga dem i sanningen, Ditt Ord är sanning.
Så ny födelse och helgelse är Guds verk, inte på något annat sätt–
–än genom Ordet.
Ordet är enormt!
Nu måste du fråga: “Men hur funkar det?”
Jo, vi tar Ordet såhär, och så har vi den som en pistol…
Jag bär den på hjärtat hela dagen. Och går omkring.
Kommer Gud att helga detta för mig och förvandla mig för att jag–
–bär den här?
Ja.
Svaret är nej.
Ledsen, vi får ta det sen. Du hade säkert en bra idé.
Svaret är nej, för att Gud skapade dig med en hjärna.
Han skapade dig med samvete, vilja, känslor – och tankeförmåga.
Och hur Han förordnade att Kristus skulle bli förstorad–
–genom Hans Ord, är att det ska bli en koppling–
–mellan dessa Ord och hjärnan, och viljan och hjärtat.
Om du bara stoppar Bibeln i fickan såhär och aldrig läser den, så att–
–det inte finns någon koppling mellan orden och hjärnan–
–har det NOLL effekt i ditt liv!
Begrunda HERRENS Lag dag och natt, för det upprättar en kontakt.
Och genom kopplingen mellan vad Gud menar i Sitt heliga Ord, och hur jag–
–konstruerar den meningen i min hjärna, och dess effekt i min vilja–
–och hjärta, blir jag förändrad av den helige Ande som använder–
–hela denna skenbart naturliga process för att vi ska förändras.
Så mitt svar på “Vad har detta med bibelmemorering att göra?” är:
När vi memorerar Bibeln gör vi denna koppling mellan–
–Bibeln, hjärnan och hjärtat mer konstanta, djupa och förvandlande.
För att vara realistisk: inget kan ersätta det.
Inget kan ersätta bibelmemorering, i att göra vad det var menat för.
Att koppla ihop Bibeln med hjärnan och hjärtat.
Avslutande vittnesbörd från Noël och jag:
21 december hade vi vår 40:e bröllopsdag.
Vi var bortresta i två dagar och läste bl.a. Psalm 40 och Jesaja 40.
Vi pratade om åren, detta, de gångna och framtida.
Inventerade, ångrade, beslutade att bättra oss…
och vi tänkte på hur ofta vi suttit vid lunch på olika matställen…
Ätit lunch ute och suttit mitt emot varandra och–
–och repeterat all smärta genom åren, och det som gjorde oss–
–modfällda i detta nu.
Men aldrig citerade vi någon bibelvers.
Sedan läste vi i Psalm 40:5 och stannade upp och sa:
“Vi har aldrig gjort det innan men vi ska ha en årlig äktenskapsvers.”
En årlig äktenskapsvers, jag ska förklara:
Psalm 40:5, vi jobbar på att memorera den, den är svår:
HERRE, min Gud, många är de under du har gjort–
–och de tankar du har tänkt för oss.
Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om…–
–…när…men…när jag talar…–
–…tack, Noël, kan du säga det igen?
–…men de är fler än man kan räkna.
Denna bibelvers var relevant i vår situation, på följande sätt:
Undren som Gud har gjort är fler än man kan räkna.
Tankarna Han har för vårt äktenskap, som Fader till oss–
–våra barn, barnbarn, äktenskap–
–tankarna Han tänkt för oss är fler än man kan räkna.
Nu, som make, en liten förmaning till makarna:
Jag tror att de lunchstunderna där Gud varit tyst är–
–MITT FEL!
Det främsta ansvaret en make har är att leda med Guds Ord.
Och när vi drar fram tusen orsaker till varför vi är ledsna–
–är det mitt jobb att stå och nedkalla några av Guds–
–underbara gärningar, Hans tankar och förkunna och tala om dem!
Detta bestämde vi att vi skulle göra.
Så ni kan fråga oss i Juni eller Juli om Psalm 40:5–
–för jag skrev in det i min dator som påminnelse, måndagar kl 11.
Ni kommer att sjunka i era äktenskap, föräldraskap–
–ensamståendeskap, studier.
Ni kommer att sjunka om ni bara lyssnar på rösten som talar om era–
–jobbiga omständigheter.
För de talar så högt och har inget bra att säga.
Och Gud har en väldigt tjock bok här!
Så många underbara gärningar, så många tankar för sina barn–
–hundratals tankar för Sina barn.
Jag ville förkunna dem och tala om dem–
–men de är fler än man kan räkna.
Och det är mitt vittnesbörd och vårt äktenskaps vittnesbörd.
Må Herren få Sitt Ord att rikt bo hos oss i Bethlehem.
Ni borde verkligen komma på onsdag kväll.
Allt handlar om bibelmemorering. Låt oss be.
Fader i Himlen, jag kan inte ens börja räkna upp allt gott du gjort–
–för mig. Genom min fru, barn, församlingen, i förkunnelsen.
Och högst av allt i Kristus som kommer till mig–
–bara genom Sin Ande genom Ordet.
O Jesus tack för att du inte är tyst! Utan du talar sida efter sida–
–om ljuvliga, mäktiga, djupa saker för mig.
Grip tag i detta, gott folk, och stå fasta i Ordet.
Jag ber genom Jesus. Amen.
HJÄLPER DIG OMFAMNA SANNINGEN ATT GUD BLIR MEST ÄRAD I OSS NÄR VI ÄR SOM MEST NÖJDA I HONOM.

Den första januari 2015 kommer vi starta en satsning för alla som vill vara med, där vi under året memorerar Romarbrevet 1-8. Martin Luther ansåg att alla kristna borde kunna Romarbrevet utantill. Så inför 500-årsjubiléet av Reformationen 2017 vill vi ta Luthers ord på allvar och memorera hela Romarbrevet. Mer information om hur man kan göra detta kommer komma senare.

 John Piper var under mer än 30 år pastor i Bethlehem Baptist Church, Minneapolis Minnesota, en ursprungligen svensk församling grundad av svenska emigranter på 1800-talet. Han är också författare till ett stort antal böcker, varav Guds stora passion är den första utgiven på svenska. Denna bok kan köpas här.