2 värdiga böner för församlingen

2 värdiga böner för församlingen

Red. anm.: Detta är ett utdrag ur ett nytt studiematerial framtaget av D. A. Carson och Brian Tabb, utgiven av The Gospel Coalition och LifeWay Christian Resources. Studiematerialet bygger på Carsons klassiska verk om bön Praying with Paul: A Call to Spiritual Reformation (Baker, 2nd ed.). TGC har tidigare publicerat ett utdrag ur 2 Tessalonikerbrevet 1:3-10.

2 TESSALONIKERBREVET 1:11–12: Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda all god vilja och gärning i tron. Då ska vår Herre Jesu namn förhärligas i er, och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.

Kommentar

Om vi tar till oss Paulus andliga ramar, evighetsperspektiv och vana att ständigt tacka Gud för tecken på att hans nåd verkar mitt ibland oss, vilka önskemål bör vi då lägga fram för Gud? Öppningsfrasen ”därför” gör det tydligt att Paulus böner följer direkt på hans tacksägelse i verserna 3-10.

Här håller Paulus fram två värdiga böner för församlingen i Thessalonike (v. 11) och formulerar det yttersta målet med dessa böner (v. 12).

Två värdiga böner

Först ber aposteln alltid Gud att räkna dessa kristna värdiga Guds kallelse (v. 11). Bibeln använder ibland ”kallelse”-språk syftande på Guds inbjudan till människor som kan vägra komma (Matt 22:1-14). Men Paulus talar konsekvent om Guds verksamma kallelse; det vill säga, Gud frälser verkligen dem han kallar (Rom 8:29–30). Gud kallar inte dem han bedömer vara värdiga, utan han kallar ovärdiga människor och bjuder dem att leva i enlighet med denna kallelse (Ef 4:1). När Paulus ber att Gud ska göra dessa troende värdiga sin kallelse, ber han Gud verka på ett sådant sätt i deras liv att de växer upp till kristen mognad. I själva verket säger Paulus, paradoxalt nog, ständigt åt folk att bli vad de är. Med andra ord, eftersom vi redan är Guds barn på grund av hans fria nåd mot oss i Kristus, måste vi nu bli allt som sådana barn borde vara. Gud har kallat oss genom sin nåd; nu måste vi leva upp till den kallelsen.

Ber vi regelbundet att Gud ska göra oss värdiga sin kallelse? Föräldrar, vad är er främsta prioritet för era barn? Ber vi Gud ge dem god hälsa och akademiska och yrkesmässiga framgångar, mer än vi ber om att de ska förvandlas genom Guds makt och växa till kristen mognad? Till vilken grad är våra mål som föräldrar annorlunda från våra icke-kristna grannars mål för sina barn? Våra böner ger oss ofta en ärlig och allvarlig inblick i vad vi egentligen värdesätter.

För det andra ber Paulus att Gud med kraft ska fullborda alla den troendes goda avsikter och gärningar som manats fram av tron (v. 11). På andra ställen säger Paulus att Gud ”verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske” (Fil 2:13), men här ber han Gud fullborda de troendes begär efter det goda. Dessa texter går inte emot varandra, istället uttrycker de en djup och kompletterande sanning: när människor svarar evangeliet om Jesus Kristus med tro och omvändelse som tessalonikerna, börjar Gud förvandla deras begär, mål, ambitioner och vanor. Den som tidigare har sökt sitt eget och sina personliga nöjen kan få nya begär att dela evangeliet med grannar, nå ut till en bekant som nyss förlorat en make eller maka eller starta ett bibelstudium på arbetsplatsen.

Paulus förväntar sig att kristna ska göra nya, goda planer, men han inser också att goda avsikter och välriktade ansträngningar inte betyder någonting utan Guds kraft. Därför ber Paulus alltid för församlingarna. I Första Tessalonikerbrevet 1:3 tackar aposteln Gud för de troendes gärning i tron, deras arbete i kärleken och deras uthållighet i hoppet. Men här ber han att Gud ska verka med sin kraft för att fullborda, eller förverkliga, alla deras begär efter det goda och varje gärning i tron. Om inte Gud verkar i oss och genom oss, om inte Gud ger kraft till dessa goda planer som vi har, kommer de inte frambringa någon varaktig andlig frukt, de kommer inte visa någon livsförvandlande, människoförändrande makt.

Paulus bön kallar oss att se över våra personliga agendor och prioriteringar och även be att Gud fullbordar våra goda planer och gärningar som väckts av tron.

Två yttersta mål

I vers 12 avslöjar Paulus sitt tvåfaldiga mål med bönerna. Först önskar Paulus se Jesus bli förhärligad i församlingen. Som Westminsters lilla katekes säger: ”Människans främsta ändamål är att förhärliga Gud och åtnjuta honom för alltid”. Den kristnes finaste och högsta längtan är att Jesus prisas; men ack så ofta skramlar vi för vårt eget beröm och våra egna intressen. Denna fara är särskilt skadlig för de som aktivt engagerar sig i kristen tjänst, även pastorer. Paul Tripp skriver: ”Det finns nog ingen starkare, mer förförisk och svekfull frestelse i tjänsten än självförhärligandet.” Aposteln ber att de tessaloniska troendes tilltagande mognad och fruktsamhet ska leda till större beröm för deras Herre och Frälsare ”när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga” (1:10).

Paulus andra mål överraskar: ”Då ska vår Herre Jesu namn förhärligas i er, och ni i honom” (v. 12). Paulus söker de troendes förhärligande – men vad betyder detta? Enligt Romarbrevet 8:30 förhärligar Gud alla som han kallar och förklarar rättfärdiga. När vi till slut blir förhärligade kommer all synd och förruttnelse avlägsnas och vi får åtnjuta fullkomligheten av Guds närvaro för evigt i den nya skapelsen. Men redan nu, när vi ser Herren Jesu härlighet ”förvandlas [vi] till en och samma bild, från härlighet till härlighet” (2 Kor 3:18). Alltså, för troende innebär ”att förhärligas” att bli gjord lik vår ärorike Herre. Enligt Första Johannesbrevet 3:2 ”Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.” På den yttersta dagen kommer Herren Jesus bli förhärligad i oss på grund av vad vi blivit genom hans förvandlande nåd, och vi kommer bli förhärligade i honom på grund av vad han gjort för oss.

För att summera: I Andra Tessalonikerbrevet 1:11-12 är det Paulus evighetsperspektiv och vana att regelbundet tacka Gud för tecken på hans verk i andra troende som driver hans värdiga böner för den tessaloniska församlingen. Aposteln ber Gud göra dessa kristna värdiga sin kallelse och förverkliga deras ambitioner och ansträngningar i fråga om det goda. Paulus ber i syfte att Jesus ska bli förhärligad och prisad och att troende ska bli förhärligade i Kristus, förvandlade till att bli lika sin ärorike Herre.

Don Carson (MDiv, Central Baptist Seminary in Toronto; PhD, Cambridge University) är professor emeritus i Nya testamentet vid Trinity Evangelical Divinity School i Deerfield, Illinois och ordförande i The Gospel Coalition. Han har skrivit flertalet böcker, bland andra Guds kärlek: En liten bok om en svår lära som givits ut på svenska. Han och hans fru Joy har två barn. Se en kronologisk lista över alla publikationer.