4 vitaminer för hälsosam förkunnelse

4 vitaminer för hälsosam förkunnelse

Red anm: I Reformed Preaching utforskar Joel Beeke – pastor och homiletikprofessor med över fyrtio års erfarenhet – den reformerta erfarenhetsmässiga förkunnelsens grundläggande principer, undersöker de forna predikanternas förkunnelse och överbryggar den historiska klyftan genom att visa hur förkunnandet av Guds livsförvandlande sanning ser ut idag. Beställ den redan idag.

Evangeliska kristna har välsignelsen att leva i en tid där den bibliska förkunnelsen är på uppsving, och det är något vi skall vara tacksamma för. Att predika Skriften är att vandra samma urgamla väg som stora Gudsmän gått före oss. Huldrych Zwingli (1484-1531), Heinrich Bullinger (1504-1575) och Jean Calvin (1509-1564) betraktade alla Ordets tjänst som den motor genom vilken Anden producerar pånyttfödelse, reformation och väckelse.

Även när det gäller goda saker kan vi dock bli obalanserade, och precis som en obalanserad diet kan hämma den fysiska utvecklingen och leda till sjukdomar, kan obalanserad förkunnelse hämma det andliga livet.

Här ska vi därför titta på fyra saker vi kan lära oss från reformatorerna. Du kan se dem som fyra vitaminer i hälsosam förkunnelse.

Vitamin B – Bibelutläggningar

För det första – predika bibelutläggande.

Zwingli predikade genom Matteusevangeliet, Apostlagärningarna, Första Timoteusbrevet, första och andra Petrusbrevet, Hebreerbrevet, Johannesevangeliet, resten av Paulus brev, Psaltaren, de fem Moseböckerna och därefter flera av de historiska och profetiska böckerna. Bullinger höll 100 predikningar över Uppenbarelseboken, 190 predikningar över Jesaja och 170 predikningar över Jeremia. Även Calvin hängav sig åt att predika vers för för vers genom Bibelns böcker.

När predikade du senast igenom en hel bok eller ett längre avsnitt ur Bibeln? Du behöver inte predika lika många predikningar som de förkunnare vi nyss nämnt (de predikade flera gånger varje vecka), men du bör regelbundet vandra med din församling genom delar av Guds ord.

B-vitaminbrist kan orsaka skador på nervsystemet, svår trötthet och utmattning. Avsaknad av bibelutläggande förkunnelse försvagar Kristi kropp, så att dess lemmar blir inaktiva.

Vitamin D – Doktriner

För det andra – predika doktriner.

Den här förkunnelsen ska inte ersätta den regelbundna förkunnelsen genom Bibelns böcker. Några av Bullingers mest inflytelserika predikningar var dock de som publicerades i Decades (sv. övers. “tiotal”) som bestod av fem serier om vardera tio predikningar (därav namnet). Var och en av dessa predikningar lyfte, utifrån Guds ord, fram en av den kristna trons doktriner.

Till exempel predikade Bullinger i den fjärde serien om evangeliet, omvändelse, treenigheten, Guds skapelse och försyn, hur endast Gud är värd vår tillbedjan, inkarnationen, Kristus som vår kung och överstepräst, den Helige Ande, änglar och människans själ. Värt att nämna är att Decades t o m var mer populär än Calvins troslära, Instituio Christianae religionis bland engelska protestanter och i de puritanska kretsarna.

D-vitamin behövs för att stärka benen i vårt skelett. Regelbunden biblisk förkunnelse i de grundläggande kristna doktrinerna stärker trons ben så att vi kan stå emot villoläror. I viss utsträckning kan vi uppnå detta genom att predika genom bibelböcker, men vissa av doktrinerna kommer att hamna i skymundan om vi inte kompletterar med biblisk förkunnelse om de grundläggande kristna trossatserna.

Vitamin K – Kristus

För det tredje – predika Kristus.

Detta var Zwinglis ständiga tema oavsett om han predikade utifrån böcker i gamla eller nya testamentet. I hans inledande grundteser i hans Sextiosju teser kan vi tydligt se Zwinglis Kristuscentrering:

  1. Var och en som påstår att evangeliet, utan kyrkans sanktion, är utan värde gör sig skyldig till blasfemi och hädar Gud.
  2. Summan av evangeliet är att vår Herre Jesus Kristus, Guds son, har gjort sin himmelske Faders vilja känd, återlöst oss från döden och genom sin skuldfrihet försonat oss med Gud.
  3. Därför är Kristus den enda vägen till frälsning för alla människor i alla tider.
  4. Den som söker eller pekar på en annan väg till frälsning felar, och är faktiskt en själamördare och en tjuv.
  5. Den som håller andra läror lika högt eller högre än läran om evangeliet felar. De vet inte vad evangeliet är.
  6. Kristus är vår vägledare och anförare, utlovad av Gud och given åt hela människosläktet.
  7. Han (Kristus) är en evig frälsning och huvudet för alla troende som är hans kropp, utan honom är vi alla döda och oförmögna till någonting alls.

Sådana hjärtats bekännelser är grogrunden för förkunnelse som, genom Andens kraft, riktar fokus mot Kristus. Historikern Hughes Oliphant Old säger att ”Zwingli predikade, framför allt, Kristus och den frälsande kraften i hans död och uppståndelse”. Vi måste göra samma sak.

K-vitaminbrist kan leda till dödliga hjärt-kärlsjukdomar. Brist på Kristus-förkunnelse kan leda vällärda bibelstuderande till evig död. När vi predikar bibelutläggande, låt oss försäkra oss om att våra lyssnare inte blir så uppslukade av detaljer i texten att de tappar blicken på vår Herre Jesus Kristus, som är vägen, sanningen och livet.

Vitamin A – Applikation (tillämpning)

Till sist – predika tillämpningar utifrån texten.

Läs Calvins predikningar utifrån Efesierbrevet och du kommer att förundras över hur mycket tid reformatorn från Genève ägnade åt praktiska tillämpningar – ”tillämpningar dominerar innehållet”, inte teologi och textkommentarer (Gerstner). Begrunda några utdrag från en av Calvins predikningar utifrån Efesierbrevet 2:4-6:

”Vi förstår att vi har så mycket större anledning att ödmjuka oss, när vi inser att vi var på väg mot fördärvet innan Kristus drog oss därifrån…”

”Men vi måste komma ihåg att Guds utväljande av oss gjordes i syfte att kalla oss till ett liv i helighet…”

“Låt oss ha i åtanke att även om Gud har omformat oss och gett våra liv rätt riktning, att han låtit oss få känna att han arbetar i oss i syfte att forma oss efter sitt Ord och föra oss till fullständig lydnad till honom; trots allt detta kommer vi inte bli fullständigt förändrade över en natt, eller ens under hela vår livstid…”

“Och låt oss därför, när vi känner begär i oss, tappert kämpa mot det, och låt oss inte bli modfällda och tro att vi inte är Guds barn….”

“När vi möter svårigheter som vill kasta oss bort från vägen, låt oss fortsätta gå vidare och försäkra oss om att detta är vad vi måste utstå i den här världen.”

Låt oss på samma sätt förkunna Guds ord så att Gud, genom sitt folks helighet, blir ärad. A-vitamin är nödvändig för god syn. Utan tillämpningar blir människor blinda inför sin egen synd och inför den sanna Gudsfruktans verkliga natur.

Kumulativ effekt

Precis som en förälder som dagligen förbereder måltider för sin familj inser en pastor att man inte “kan få med allt” i varje predikan. Vissa predikningar blir mer utläggande, andra fokuserar mer på specifika ämnen eller doktriner. Vissa budskap blir fyllda av praktiska uppmaningar medan andra syftar till att få människor att finna vila i Jesus Kristus.

Reformatorernas exempel manar till förkunnelse som är biblisk, dogmatisk, erfarenhetsmässig och praktisk, så att Kristi kropp växer till i likhet med sitt Huvud och uppvisar hans likhet i vardagslivet.

Lider din förkunnelse av vitaminbrist? Hur kan du i så fall råda bot på det?

Joel R. Beeke är rektor och professor i systematisk teologi, kyrkohistoria och homiletik på Puritan Reformed Theological Seminary. Han är författare till boken Getting back in the Race: The Cure for Backsliding (Cruciform Press)

 

Paul M. Smalley (ThM, Puritan Reformed Theological Seminary) är fakultetslärarassistent åt Joel Beeke på Puritan Reformed Theological Seminary. Han har tidigare under 12 år tjänat som pastor inom samfundet Baptist General Conference i mellanvästern i USA.