Med all andlig välsignelse (Charles Spurgeon)

Med all andlig välsignelse (Charles Spurgeon)

”som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse”
Efesierbrevet 1:3

Allt det goda från förr, idag och i framtiden, skänker Kristus till Sitt folk. I det förflutnas mystiska tidsåldrar var Herren Jesus Sin Faders förste utvalde, och i Hans utkorelse gav Han oss en andel, för vi är utvalda i Honom innan jordens grund blev lagd. Från all evighet hade Han en Sons alla förmånsrätter, såsom Sin Faders enfödde och högt älskade Son, och i Sin nåds rikedomar har Han, genom adoption och pånyttfödelse också upphöjt oss till sonskap, så att Han givit oss ”makt att bli Guds barn”.

Det eviga förbundet, baserat på borgen och bekräftat av en ed, är vårt, till vår starka tröst och säkerhet. I den predestinerande vishetens eviga beslutsfattande och allsmäktiga skickelse, var Herren Jesu blick ständigt fäst på oss, och vi kan vara tryggt förvissade om att det, i hela ödets bokrulle, inte finns en enda rad som motarbetar Hans återlöstas intressen.

Trolovningen med Ärans Furste är vår, för det är oss Han förlovat Sig med, vilket de heliga vigsellöftena inom kort kommer att förkunna för ett samlat universum. Himlens Guds förunderliga inkarnation, med all dess fantastiska nedlåtenhet och förödmjukelse som följde med den, är vår. Den blodiga svetten, gisslet, korset, är vårt för evigt.

Vilka sällsamma konsekvenser som än flödar från fullkomlig lydnad, fullbordad återlösning, uppståndelsen, uppstigande eller medling – allt är vårt, som Hans egen gåva. På Sitt bröstharnesk bär Han nu våra namn; och i Sina myndiga pläderingar vid tronen minns Han oss personligen och vädjar för vår sak. Sitt herravälde över furstar och makter och absoluta majestät i himlen, använder Han till förmån för de som förtröstar på Honom. Hans höga ställning står lika mycket till vår tjänst som när Han var här i Sin ödmjukhet.

Han som utgav Sig själv för oss i Sitt lidande och död tar inte tillbaka garantin nu när Han sitter på tronen i himlens höjder.