Datumet för Jesu död: 3 april 33 e.Kr.

Datumet för Jesu död: 3 april 33 e.Kr.

Varför vi tror att vi kan veta exakt vilket datum Jesus dog.

Av Andreas J. Köstenberger och Justin Taylor

I vår bok The Final Days of Jesus: The Most Important Week of the Most Important Person Who Ever Lived, förutsätter vi, utan att argumentera för det, ett exakt datum då Jesus korsfästes. I stort sett alla forskare tror, av varierande skäl, att Jesus korsfästes antingen våren år 30 eller 33 e.Kr. med en majoritet för det förra årtalet. (Bevis utifrån astronomin begränsar tidpunkten till antingen år 27, 30, 33 eller 34). Men vi vill lägga fram bevis för datumet fredagen den 3:e april år 33 e.Kr. som det exakta datum då Kristus dog för våra synder.

Vi vill vara tydliga med att Bibeln inte uttryckligen specificerar datumet för Jesu korsfästelse och att detta inte är en väsentlig, frälsningsavgörande sanning. Men det betyder inte att vi inte kan veta, eller att det inte är viktigt. Eftersom kristendomen är en historisk religion och händelserna i Jesu liv utspelade sig samtidigt som andra kända händelser i historien är det värdefullt att placera Jesu död – så exakt som de befintliga bevisen tillåter – i världshistoriens stora sammanhang.

Bland evangelieförfattarna är det ingen som gör denna poäng tydligare än Lukas, den icke-judiske läkaren som blev historiker och inspirerad krönikör för urkristendomen.

Året då Johannes Döparen började sin gärning

Lukas antyder att Johannes Döparen började sin offentliga gärning strax innan Jesus. Han ger en historisk referenspunkt för när Döparens gärning började: ”Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår…” (Lukas 3:1, vår kursiv).

Vi vet från romerska historiker att Tiberius efterträdde Augustus som kejsare och godkändes av den romerska senaten den 19 augusti 14 e.Kr. Han regerade till år 37. ”Kejsar Tiberius femtonde regeringsår” kan låta okomplicerat, men det finns en del tvetydigheter, för det första, varifrån man ska börja räkna. Mest sannolikt räknade man Tiberius’ regering antingen från den dag då han tillträdde år 14, eller från 1 januari året därpå – år 15. Tidigast möjliga datum för när Tiberius’ ”femtonde regeringsår” inleddes är den 19 augusti år 28 e.Kr., och senast möjliga datum då hans ”femtonde regeringsår” slutade är 31 december år 29. Så Johannes Döparen började sin gärning någonstans från mitten av år 28 till någon gång i år 29.

Året då Jesus började sin gärning

Att döma av vad evangelierna antyder, började Jesus sin gärning inte långt efter Johannes. Utifrån uträkningarna ovan inträffade datumet för Jesu dop i så fall tidigast någon gång under andra hälften av år 28. Men det är mer troligt att det ägde rum under första halvan av år 29, eftersom några månader antagligen gick mellan det att Johannes respektive Jesus började (och år 30 är det senast möjliga datumet). Så Jesu gärning måste ha börjat mellan slutet av år 28, som allra tidigast, och år 30, som allra senast.

Detta stämmer med Lukas, som skriver att ”Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning” (Lukas 3:23). Om han föddes år 6 eller 5 f.Kr. – vilket är mest sannolikt – borde Jesus ha varit ungefär trettiotvå eller trettiofyra år gammal mellan sena delen av år 28 fram till år 30, vilket stämmer bra in på att han var “omkring trettio år.”

Längden på Jesu gärning

Nu behöver vi veta hur länge Jesu offentliga gärning varade, för om den pågick i minst två år, borde detta utesluta våren år 30 som ett möjligt datum för korsfästelsen.

Johannesevangeliet nämner att Jesus besökte tre påskhögtider (möjligen fyra), som ägde rum en gång om året på våren:

  • Det var en påskhögtid i Jerusalem i början av hans offentliga gärning (Joh 2:13, 23).
  • Det var en påskhögtid i Galileen halvvägs genom hans offentliga gärning (Joh 6:4).
  • Det var en sista påskhögtid i Jerusalem vid slutet av hans offentliga gärning, det vill säga, då han korsfästes (Joh 11:55; 12:1).
  • Jesus kan även ha besökt en annan påskhögtid som Johannes inte skrivit om, men kanske några av de synoptiska evangelierna (dvs. Matteus, Markus och Lukas).

Även om det bara var tre påskhögtider skulle år 30 vara ett helt omöjligt datum för korsfästelsen. Som vi sett ovan är det tidigaste sannolika datumet för början av Jesu gärning, utifrån Lukas 3:1, den senare delen av år 28. Så den första av dessa påskhögtider (vid början av Jesu gärning, Joh 2:13) borde ha inträffat den 15:e i månaden nisan år 29 (eftersom nisan pågår under mars/april, nära början av året). Den andra borde ha inträffat år 30 som tidigast, och den tredje som tidigast år 31. Detta innebär att om Jesu gärning sammanföll med minst tre påskhögtider, och om den första påskhögtiden inträffade år 29, så hade han inte kunnat bli korsfäst år 30.

Men om Johannes Döparen började sin gärning år 29, så började Jesus antagligen sin gärning under senare delen av år 29 eller tidigare delen av år 30. I så fall inträffade påskhögtiderna som omnämns i Johannesevangeliet på dessa datum:

15 nisan år 30 Joh 2:13
15 nisan 31 antingen den ospecificerade högtiden i Joh 5:1 eller en påskhögtid som Johannes inte nämner (men som kan antydas hos synoptikerna)
15 nisan 32 Joh 6:4
15 nisan 33 Joh 11:55, påskhögtiden då Jesus korsfästes

Jesus korsfästes på förberedelsedagen för påsken

Johannes nämner även att Jesus korsfästes på ”förberedelsedagen” (Joh 19:31), dvs. fredagen före påskveckans sabbat (Mark 15:42). Kvällen innan, på torsdag kväll, åt Jesus en påskmåltid med de tolv (Mark 14:12), ”den sista måltiden”.

I den fariseisk-rabbinska kalender man allmänt använde på Jesu tid inträffar alltid påsken den femtonde dagen i nisan (2 Mos 12:6), som börjar på torsdagen efter solnedgången och slutar på fredagen vid solnedgången. År 33, då Jesus mest sannolikt korsfästes, inträffade 14 nisan den 3:e april, vilket gör att 3 april 33 blir det mest sannolika datumet för korsfästelsen. I The Final Days of Jesus satte vi därför upp denna tabell för att visa datumen för Jesu sista vecka år 33:

2april 14nisan Torsdag(Onsdag kväll till torsdag kväll) Förberedelsedagen Den sista måltiden
3april 15nisan Fredag(Torsdag kväll till fredag kväll) Påsk; det osyrade brödets högtid inleds Korsfästelsen
4april 16nisan Lördag(Fredag kväll till lördag kväll) Sabbat
5april 17nisan Söndag(Lördag kväll till söndag kväll) Första dagen i veckan Uppståndelsen

Slutsats

Uträkningarna ovan kan verka komplicerade, men här är argumentet i ett nötskal:

HISTORISK INFORMATION ÅR
Tiberius börjar regera 14 (e.Kr.)
Tiberius’ femtonde regeringsår: Johannes Döparen börjar sin gärning 28
Några månader senare: Jesus börjar sin gärning 29
Jesu gärning pågår minst tre år: Mest sannolika datumet för Jesu korsfästelse 33 (3 april)

 

Samtidigt som detta utifrån vår bedömning är det mest sannolika scenariot, erkänner vi att många tror att Jesus korsfästes år 30 och inte 33. Men om Tiberius började regera år 14 är det så gott som omöjligt att inrymma Tiberius’ femton regeringsår och Jesu treåriga gärning mellan år 14 och 30. Av denna anledning har en del förutsatt att Tiberius och Augustus regerade tillsammans under Augustus’ sista regeringsperiod. Men det finns inga tillförlitliga historiska belägg för att de regerade tillsammans.

Vi drar slutsatsen att Jesus mest sannolikt korsfästes den 3 april år 33. Även om andra datum är möjliga, kan troende ha stor förvissning utifrån det faktum att de allra viktigaste händelserna i Jesu liv, som korsfästelsen, är fast förankrade i mänsklighetens historia. När vi firar påsken, och vandrar med Jesus årets alla dagar, kan vi därför vara förvissade om att vår tro inte bara vilar på subjektiv, personlig visshet, utan på tillförlitliga historiska data, vilket gör vår tro till en utomordentligt rimlig tro.

Andreas Köstenberger är disputerad forskningsprofessor i Nya Testamentet och bibelteologi vid Southeastern Baptist Theological Seminary i Wake Forest, North Carolina. Justin Taylor är direktör och bokförläggare på Crossway. Tillsammans har de skrivit The Final Days of Jesus: The Most Important Week of the Most Important Person Who Ever Lived (Crossway, 2014).