Sök nu försoning och frid med Gud (Charles Spurgeon)

Sök nu försoning och frid med Gud (Charles Spurgeon)

Sök nu försoning och frid med Gud”
Job 22:21

Om vi riktigt vill söka ”försoning och frid med Gud”, måste vi känna Honom såsom Han uppenbarat Sig själv. Inte bara i Hans väsens enighet, utan också i Hans personers trehet. Gud sa ”Låt oss göra människor till vår avbild” – ingen får nöja sig förrän han vet någonting om detta ”oss” som Hans väsen kommer från.

Sök känna Fadern, begrav ditt huvud i Hans famn i djup omvändelse och bekänn att du inte är värd att kallas Hans son. Ta emot Hans kärleks kyss, låt ringen, beviset på Hans eviga trohet vara på ditt finger; sitt vid Hans bord och låt ditt hjärta glädjas i Hans nåd.

Ryck sedan framåt och sök känna mycket av Guds Son som utstrålar Sin Faders ära, men som i obeskrivlig ödmjukhet blev människa för vår skull; känn Honom i Hans naturs enastående mångfald: evig Gud och samtidigt lidande, ändlig människa; följ Honom där Han går på vattnet med en gudoms steg, och där Han sitter vid brunnen med en människas trötthet.

Nöj dig inte förrän du vet mycket om Jesus Kristus som din Vän, din Bror, din Make, ditt allt.

Glöm inte heller den helige Ande; sök få en klar syn av Hans natur och karaktär, Hans egenskaper och Hans verk. Se Herrens Ande, som först av alla rörde sig över kaos och bringade ordning; som nu är med dig i din själs kaos och skapar helighetens ordning. Se Honom som Herren och det andliga livets givare, Upplysaren, Instruktören, Hjälparen och Helgaren. Se Honom där Han likt helig salva sänker Sig ned över Jesu huvud, och sedan kommer ner och blir kvar på er som är som Hans klädnads utkanter.

En sådan förnuftig, biblisk och erfaren tro på Treheten i Enighet är din om du sant känner Gud; och sådan kunskap ger sannerligen frid.