Hör trumslagen

Hör trumslagen

Redford och Elizabeth Tramel har varit missionärer i Peru under större delen av sina liv. Charo och jag räknar dem som vänner och rådgivare. Följande artikel kom med i deras senaste nyhetsbrev. Eftersom vi känner till deras år av tjänst på missionsfältet och deras ovanliga hängivenhet åt Riket och skörden, ville vi publicera den till uppbyggelse för er. Läs gärna dessa ord som kommer från en man och kvinna som har gett hela sitt liv i striden på missionsfältet – Paul Washer

Varför så mycket ansträngning för ”utlands”-missionen? Utlands är inom citationstecken eftersom det inte är utländskt för Gud och inte heller bör vara utländskt för oss. Gud har även fört ”utlands”-missionsfältet till USA i de miljontals utlänningar som är här från världens alla länder, även de mest slutna och minst evangeliserade länderna som Nordkorea, Laos, Maldiverna, Iran, etc.

Även om huvudskälet till utlandsmission INTE är att möta människors fysiska och emotionella behov i underutvecklade länder, bryr vi oss faktiskt om fattigdomen och det lidande som hundratals miljoner genomgår. Och vi är illa berörda över de miljoner som förtrycks av hänsynslösa makthavare eller den onda majoriteten. Det bekymrar oss verkligen att tusentals människor i alla åldrar, varje år, fångas och säljs som slavar och blir köpta av grymma slavägare, och att föräldrar säljer sina döttrar till att tas till städerna och bli prostituerade. Vi försöker föreställa oss okunskapen och ”stenålderslivet” hos de som civilisationen inte nått. Vi försöker uppfatta känslorna, rädslorna och det svåra livet hos de som lever i isolerade stammar. Vi vet att Gud vet och bryr sig. Och dessa behov bör gripa våra hjärtan och röra oss med kristen medmänsklighet. Kristus ”förbarmade sig över” folkskarorna (se Matt 9:36). Vi som har tagit emot Herren Jesus Kristus som Frälsare kan älska främlingar tack vare att Guds kärlek finns i våra hjärtan genom den helige Ande (Rom 5:5). Vi förstår att Kristus vill att vi minskar lidandet medan vi evangeliserar.

Fysiska och emotionella behov är dock INTE HUVUDSKÄLET till utlandsmissionen. Tre av de främsta skälen till missionen är:

För det första: Att vi måste lyda vår Herre och Frälsare Jesus Kristus som har befallt oss att ta de goda nyheterna om frälsningen till ”hela skapelsen” (Mark 16:15), ”till jordens yttersta gräns” (Apg 1:8) och till alla folkslag (se Matt 28:19). Vi måste lyda för att Han är Herre, och ”vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet…” (2 Kor 5:10). Han befallde oss att göra det för att det är mycket viktigt för Honom att det sker. ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus”(Joh 17:3). Han känner varje människa på jorden och bryr sig om varenda en. Att känna Herren, tillbe Honom och tjäna Honom är de syften till vilka Han satt oss alla på denna jord. Han befaller oss att vara djupt involverade i att föra Hans budskap ”till jordens yttersta gräns”. Var och en av oss beslutar sig att lyda eller ej. Delvis lydnad är inte lydnad.

För det andra: Vi måste föra evangeliet om frälsning ”till jordens yttersta gräns” eftersom varje människas största behov är frälsning. Om någon hamnar i helvetet är det absolut det allra värsta som kan ske. Det allra viktigaste tillståndet för varje människa är huruvida hon är på väg till helvetet eller himlen, d.v.s. huruvida hon har tagit emot Kristus Jesus som sin frälsare eller ej. Syndernas förlåtelse, bli godtagbar för Gud i detta liv och att vara på väg till att åtnjuta Hans närvaro är de allra viktigaste sakerna som finns i livet.

Många av oss bekymrar oss för människor som säger sig vara kristna men knappast beter sig som sådana. Men nästan en miljard hinduer, 700 miljoner buddhister, miljontals animister och hundratals miljoner andra människor påstår sig inte ens ha tagit emot Kristus som Frälsare. De säger uttryckligen: ”Nej! Jag tror inte på Kristus Jesus.” Eller ”Jag vet inte vem han är.” Deras allra viktigaste behov är att höra om Kristus, ta emot Honom som sin Frälsare och bli frälsta från domen (Joh 3:18). Bibelns Gud är universums ende Skapare, och vår Herre Jesus  är den ende Frälsaren, Kristus, Messias (1 Tim 2:5). Frågan är ”hur ska de kunna tro på den som de inte har hört?”(Romans 10:14).

För det tredje: Behovet är så stort att varje kristen behövs för att få ut evangeliet. Världen är enorm (det är 20 000 kilometer mellan en människa och andra sidan jorden). Det finns ungefär 21 000 språk och kulturer. Och det finns omkring sex miljarder människor på jorden [artikeln är från 2003. 2020 är det nästan 8 miljarder, övers. anm.]. Han har överlämnat ansvaret åt oss kristna att ta budskapet om Kristus och frälsningen till alla. Det är ett så stort jobb att ingen kristen är undantagen från att dra sitt strå till stacken. Ingen kan säga ”Jag behövs inte. Andra kommer göra det.”

Så varför har det då inte fullbordats på närmare 2 000 år sedan vår Herre gav budet? Alltför många kristna har inte gjort sin del. Om varje människa som sant har tagit emot Kristus Jesus som sin Frälsare bad som han borde, tog evangeliet så långt som han kunde och gav vad han kunde, hade arbetet varit färdigt. Om alla gav bara en procent mer till missionen från sin nettolön hade det varit mer än nog för att betala omkostnaderna för att nå varje stad och by ”till jordens yttersta gräns”. Och om var och en av oss bad, gav och gjorde vad vi inom rimlighetens gräns är kapabla till att göra, enligt Guds vilja för var och en, hade missionen fullbordats på bara några få år. Varje onådd folkgrupp, varje onådd stad och varje onådd person är bevis på kyligheten och olydnaden hos de flesta av Herrens folk.

Bryr du dig? Hur mycket bryr du dig? Vill du lyda? Vad gör du för att hjälpa? Kunde du göra mer? Kunde du be mer, servera evangeliet för fler, ge mer till missionen? Är Herren Jesus Kristus Herre i ditt liv, dina ambitioner och dina beslut? Tjänar du Herren Jesus Kristus?

Vi ber att Herren en dag kan säga till dig: ”Bra, du gode och trogne tjänare!” (Matt 25:21). Stämmer Lukas 6:46 in på dig: ”Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’ när ni inte gör vad jag säger?” Vill du be, nu, och varje dag: ”Herre, jag vill göra din vilja. Jag vill lyda. Jag vill göra min del. Snälla, visa mig din vilja och ge mig tron och styrkan att göra det.” Vi ber att ni ska ”stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja” (Kol 4:12).

Redford och Elizabeth Tramell