I honom är ni uppfyllda (Charles Spurgeon)

I honom är ni uppfyllda (Charles Spurgeon)

I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda.
Kolosserbrevet 2:9-10

Alla Kristi egenskaper, som Gud och människa, står till vårt förfogande. Hela Gudomens fullhet, vad det makalösa ordet än inbegriper, är vår att  uppfyllas med. Han kan inte skänka oss Gudomens egenskaper; men Han har gjort allt som kan göras, för Han har även fått Sin gudomliga makt och Gudom att tjäna till vår frälsning. Hans allmakt, allvetande, allestädesnärvaro, oföränderlighet och ofelbarhet slås alla samman för att försvara oss. Upp, du troende, och skåda Herren Jesus spänna för hela Sin gudomliga Gudom på frälsningens vagn.

Hur ofantlig Hans nåd, hur fast Hans trohet, hur orubblig Hans oföränderlighet, hur oändlig Hans makt, hur gränslös Hans kunskap är! Alla dessa har av Herren Jesus gjorts till pelare i frälsningens tempel; och utan någon förringning av deras oändlighet har de förbundits till oss som vår beständiga arvedel. Den bottenlösa kärleken i Frälsarens hjärta är vår till varje droppe; varje sena i maktens arm, varje juvel i majestätets krona, hela den gudomliga kunskapens enorma storhet och den gudomliga rättvisans stränghet, allt är vårt och tas i bruk för oss.

Hela Kristus, i Hans beundransvärda karaktär som Guds Son, har Han Själv överlåtit åt oss att åtnjuta rikligt. Hans vishet är vår ledning, Hans kunskap vår instruktion, Hans makt vårt beskydd, Hans rättfärdighet vår försäkring, Hans kärlek vår tröst, Hans barmhärtighet vår lindring och Hans oföränderlighet vår tillförsikt. Han sparar inte in på något, utan öppnar varje vrå av Guds heliga berg och bjuder oss att gräva i dess gruvor efter de gömda skatterna.

”Allt, allt, allt är ert”, säger Han. ”Mätta er med ynnest och bli uppfyllda av Herrens godhet.” Åh! hur ljuvligt det är att se Jesus såhär, och åkalla Honom med den säkra vissheten att vi, när vi söker hjälp hos Hans kärlek eller makt, endast ber om det som Han redan trofast har lovat.