Fråga 10: Vad kräver Gud i de fjärde och femte buden? | Evangeliekatekesen

Fråga 10: Vad kräver Gud i de fjärde och femte buden?

Det fjärde, att vi på sabbatsdagen tillbringar tid för att offentligt och enskilt tillbe Gud, att vi vilar från rutinartat arbete, att vi tjänar Herren och andra, och på det sättet gör oss förväntansfulla inför den eviga Sabbaten. Det femte, att vi älskar och hedrar vår far och vår mor, och underordnar oss deras gudfruktiga fostran och vägledning.

Översatt av evangeliecentrerat.se|med tillstånd
Läser man hela Bibeln—Gamla- och Nya Testamentet, ser man-
-att budet om att tänka på sabbaten har två sidor.
För det första är det en livsviktig sedvana. Våra liv ska ha-
-en rytm av arbete och vila. Det är förbjudet att slita ut sig.
Vi ska ta hand om våra kroppar—och även våra själar!
Vi ska inte bara ta hand om våra kroppar, vi ska styrka våra själar genom-
-gemenskap, bön, andakt och tillbedjan varje vecka.
Det är också sant att sabbaten pekar mot en djupare sorts vila.
Hebreerbrevet 4 säger att om vi tror på Kristus och evangeliet-
-så vilar vi från våra gärningar.
Bördan av att bevisa oss själva och förtjäna vår frälsning lyfts ifrån oss.
I detta liv får vi mycket av denna djupa vila, men den förverkligas helt-
-i framtiden i den nya himlen och nya jorden. Vi ser fram emot detta-
-och det är en stor tröst, speciellt när vi känner oss utslitna.
Det 5:e budet, att hedra föräldrarna, bör också förstås utifrån evangeliet.
Budet säger att vi som barn bör lyda våra föräldrar, och som vuxna-
-bör vi respektera och lyssna på våra föräldrar.
Evangeliet påminner oss också om att Gud är vår Fader och att Han i nåd-
-har fört oss in i Hans familj. Han är vår huvudkälla för kärlek.
Om vi har vårt barnaskap främst hos Honom, då kan vi älska och hedra-
-våra föräldrar på ett bra sätt.
Inte, å ena sidan, genom att bero för mycket på dem-
-men inte heller genom att se till dem för det som bara finns i Gud.

3 Mos 19:3

Var och en av er skall vörda sin mor och sin far. Mina sabbater skall ni hålla. Jag är HERREN, er Gud.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.