Vad ska man be om?

Vad ska man be om?

John Piper

Är du som jag, märker du att ditt böneliv då och då behöver en skjuts upp ur de hjulspår som det har kört fast i. Vi tenderar att använda samma gamla fraser om och om igen. Vi tenderar också att automatiskt återgå till att använda uttjatade standardfraser (liksom vi gör med ordet automatiskt). Det är lätt att vi faller in i ett mönster där vi bara upprepar saker utan att tänka på vad vi säger.

Djävulen hatar bön. Vår egen köttsliga natur är inte heller särskilt förtjust i det. Därför kommer bönen inte ut fullt utvecklad – inte helt och hållet och passionerat ur djupet av våra hjärtan. Det krävs en ständigt förnyad disciplin.

För många år sedan när jag skrev boken Let the Nations Be Glad, hävdade jag att bön inte är en snabbtelefon i hemmet, utan snarare en walkie-talkie i krigstid. Gud är mer lik en general i ett militärt högkvarter än en personlig butler som tjänstvilligt passar upp på dig och förser dig med en extra kudde till ditt krypin närhelst du så önskar. Naturligtvis är han också Fader, Älskare, Vän, Läkare, Herde, Hjälpare, Kung, Frälsare, Herre, Tröstare. I denna fallna värld ”fylld med mörkrets härar”, fungerar bönen bäst i trons strid när vi verkligen håller frekvensen inställd på högkvarterets kanal.

När jag skrev denna bok samlade jag på ett ställe ihop alla saker som den tidiga kyrkan bad för. Jag skrev ut detta för egen del och det har visat sig vara precis en sådan “skjuts” som jag behöver. Jag tänkte att du också kan ha nytta av denna lista. Kanske du vill skriva ut den och förvara den i din bibel som en slags guide i ditt böneliv.

Det bygger verkligen upp förtroendet att veta att man inte är knäpp i det man ber om. Att be som det lärs ut i Nya Testamentet är ett säkert och kraftfullt sätt att be.

Bön påminner människan om universums stora och härliga mysterier – att den allvetande, allvisa, allhärskande Guden ordnat det så vist att han styr sin värld i svar på våra böner är ju en svindlande tanke. Men detta är Skriftens enhetliga vittnesbörd. Gud hör och svarar på sitt folks böner. Förakta inte detta fantastiska sätt att påverka nationer, rörelser, institutioner, församlingar och människors hjärtan, i synnerhet ditt eget.

Om du vill be för det som den tidiga kyrkan bad för så kan du:

Be att Gud skulle upphöja sitt namn i världen.

Så skall ni be: “Fader vår, som är i himlen. Helgat varde ditt namn.” (Matt 6:9)

Be att Gud skulle utvidga sitt rike i världen.

Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden. (Matt 6:10)

Be att evangeliet snabbt skulle utbreda sig och bli ärat.

För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er. (2 Tess 3:1)

Be om den helige Andes fullhet.

Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom? (Luk 11:13; jfr. Ef 3:19)

Be att Gud skulle skaffa rätt åt sitt folk i deras sak.

Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt? (Luk 18:7)

Be att Gud skulle rädda icke-troende.

Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta. (Rom 10:1)

Be att Gud skulle styra bruket av det andliga svärdet.

Tag emot . . . Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. (Ef 6:17-18)

Be om frimodighet att predika.

Bed alltid i Anden. . . Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. (Ef 6:18-19)

Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord (Apg 4:29)

Be om tecken och under.

Och nu, Herre , . . . hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. (Apg 4:29-30)

Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. Och när han sedan bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda. (Jak 5:17-18)

Be om helande för skadade kamrater.

Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. (Jak 5:14-15)

Be om helande för icke-troende.

Publius far låg just då sjuk i hög feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. (Apg 28:8)

Be om andeutdrivning.

Han svarade: “Detta slag kan endast drivas ut med bön.” (Mark 9:29)

Be om mirakulösa räddningar.

Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt till Gud för honom … Då han nu insåg vad som hänt [han hade blivit befriad], gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. (Apg 12:5, 12)

Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv . . . (Apg 16:25-26)

Be för uppväckande av döda.

Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot den döda och sade: “Tabita, stå upp!” Då öppnade hon ögonen, och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. (Apg 9:40)

Be att Gud ska förse sina trupper med förnödenheter.

Ge oss i dag vårt bröd för dagen. (Matt 6:11)

Be om strategisk visdom.

Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. (Jak 1:5)

Be att Gud skulle instifta ledarskap i utposterna.

I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på. (Apg 14:23)

Be att Gud skulle sända ut förstärkning.

Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. (Matt. 9:38)

När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. (Apg 13:2-3)

Be om framgång för andra missionärer.

Jag uppmanar er, bröder, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som Anden väcker, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be att jag blir räddad från dem i Judeen som inte tror och att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. (Rom 15:30-31)

Be för enhet och harmoni i leden.

Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. (Joh 17:20-21)

Be för uppmuntran som kommer av samhörighet.

Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. (1 Tess 3:10)

Be om klart omdöme.

Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag (Fil 1:9-10)

Be om kunskap om Hans vilja.

Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt (Kol 1:9)

Be om att lära känna Gud bättre.

[Vi har inte upphört att be för er att ni ska] uppfyllas av kunskap om hans vilja (Kol 1:10; jfr Ef. 1:17)

Be om kraft att förstå Kristi kärlek.

Därför böjer jag mina knän för Fadern … [för att ni] tillsammans med alla de heliga [skall]kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. (Ef 3:14, 18-19)

Be om en djupare förståelse av det fasta, säkra hoppet.

. .upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner . . . så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga (Ef 1:16, 18)

Be om styrka och uthållighet.

[Vi har inte upphört att be för att ni ska bli] styrkta med all kraft, enligt hans härliga makt, till all uthållighet och tålamod med glädje. (Kol 1:11 ESV; jfr Ef 3:16)

Be om en djupare förnimmelse av Hans kraft i oss.

. . .upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner . . . så att ni förstår . . . hur oerhört stor hans makt är i oss som tror (Ef 1:16, 18-19)

Be att din tro inte ska förstöras.

Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. (Luk 22:32)

Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen. (Luk 21:36)

Be om en större tro.

Genast ropade barnets far: “Jag tror. Hjälp min otro!” (Mark 9:24; jfr Ef 3:17)

Be att du inte ska falla i frestelse.

Och inled oss icke i frestelse (Matt 6:13)

Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. (Matt 26:41)

Be att Gud skulle fullborda dina goda föresatser.

Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron (2 Tess. 1:11)

Be att du skulle göra goda gärningar.

[Vi har inte upphört att be för er] så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. (Kol 1:10)

Be om förlåtelse för dina synder.

Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. (Matt 6:12)

Be om skydd mot den onde.

Fräls oss ifrån ondo. (Matt 6:13)

GDWU2WJohn Piper var under mer än 30 år pastor i Bethlehem Baptist Church, Minneapolis Minnesota, en ursprungligen svensk församling grundad av svenska emigranter på 1800-talet. Han är också författare till ett stort antal böcker, varav Guds stora passion är den första utgiven på svenska. Denna bok kan köpas här.