Vad varje katolik bör känna till

Vad varje katolik bör känna till

Av Richard Peter Bennett

Varje sann katolik vill behaga Gud i detta liv och hoppas att få leva med Honom för evigt när jordelivet är över. Det är ett ädelt mål baserat på en personlig tro på Gud och hur man kan känna Honom.

Men ädla avsikter och personliga uppfattningar om Gud garanterar varken resultat – eller evigt liv.

Jag vill uppmana er att göra samma sak som jag gjorde efter 22 år som dominikansk präst – se till att era uppfattningar har en fast grund i Bibeln. Dessa frågor kommer att vara till hjälp i detta.

Vems ord är sanning?

Katolska kyrkan lär…

Påvens ord är sanning.

”I kraft av sitt ämbete åtnjuter den Högste Prästen ofelbarhet som läromästare…” (Kanon 749[1]).

Bibeln lär…

Alla Guds ord är sanna.

Jesus bad till Gud, Sin Fader: ”Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning” (Johannes 17:17).

Jesus sa: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun” (Matteus 4:4).

”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud” (2 Timoteus 3:16).

Den Heliga Skrift är självständig som Guds utandade bok. Kristus själv varnade för att upphöja andra skrifter och traditioner till samma nivå som Guds ord, det är att sätta ”Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare” (Mark 7:13).

Borde vi ha heliga bilder?

Katolska kyrkan lär…

Ja, vi kan ha bilder.

”Bruket att ställa fram heliga bilder i kyrkorna för att de trogna ska visa vördnad för dem ska fortfarande vara i kraft…” (Kanon 1188).

Bibeln lär…

Nej, vi får inte ens göra heliga bilder!

”Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild … Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem” (2 Mosebok 20:4-5). Ändå uppmuntrar den romersk-katolska kyrkan till ”vördnad”, en akt där man böjer sig ner inför heliga bilder, något som också påven själv gör.

Ska korsets offer offras upprepade gånger?

Katolska kyrkan lär…

Ja, det ska det.

“Prästerna ska ofta hålla i minne och fira att återlösningsverket kontinuerligt utförs i Eukaristioffrets mysterium” (Kanon 904).

Bibeln lär…

En människa utförde ett enda offer, en gång för alla, och sitter nu på härlighetens tron.

”När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ’Det är fullbordat.’ Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande” (Johannes 19:30).

”Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer, som ändå aldrig kan avlägsna några synder. Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida” (Hebreerbrevet 10:11-12).

Finns det något behov av präster?

Katolska kyrkan lär…

Präster är nödvändiga.

“De [prästerna] är också delaktiga i själva Kristi prästämbete … till att fira den gudomliga gudstjänsten och helga folket” (Kanon 835).

Bibeln lär…

Alla troende är del av det kungliga prästerskapet för att bära fram lovprisningar till Gud och troget tjäna Honom.

”Men ni är … kungar och präster som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus” (1 Petrus 2:9).

Varje troende har direkt tillträde till Gud och behöver ingen medlare förutom Jesus Kristus, vår Överstepräst.

”Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla” (1 Timoteus 2:5-6).

Frälser dopet?

Katolska kyrkan lär…

Frälsning börjar vid dopet.

“Dopet, porten till sakramenten, som sådant eller åtminstone som avsikt, är nödvändigt för frälsning. Genom detta blir människor befriade från synder, födda på nytt till Guds söner och gjorda lika Kristus…” (Kanon 849).

Bibeln lär…

Endast tron på Kristus frälser dig, inte dina goda gärningar!

Försoningsverket blev helt fullbordat av Jesus Kristus när Han dog på korset och återuppstod. Inget som vi lägger till det Gud Sonen redan har gjort kan förtjäna Guds ynnest: ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig” (Efesierbrevet 2:8-9).

”Detta är Guds verk: att ni tror på honom [Jesus] som han har sänt” (Johannes 6:29). ”Men om det var av nåd var det inte för gärningars skull – då vore nåden inte nåd” (Romarbrevet 11:6).

Hur kan vi då bli frälsta?

Bibeln lär…

Bekänn att du av naturen är en syndare och orättfärdig.

”Vi har alla blivit som något orent, en nersölad dräkt är all vår rättfärdighet. Vi vissnar alla som löv” (Jesaja 64:6). ”Hjärtat är bedrägligast av allt, det är oförbätterligt – vem kan förstå det?” (Jeremia 17:9).

Medge att du är separerad från Gud på grund av dina synder.

På grund av detta är vi andligt döda, separerade från Gud och evigt fördömda: ”Syndens lön är döden” (Romarbrevet 6:23a). Det finns inget förtjänstfullt i oss själva som någonsin skulle kunna bidra till att förtjäna vår frälsning.

Erkänn ditt behov av en ställföreträdare.

En gång för alla tog Kristus dödsstraffet för våra synder ”Våra synder bar [Kristus] i sin egen kropp upp på träpålen” (1 Petrusbrevet 2:24).  Du måste tro på Honom som din rättfärdige ställföreträdare, annars kan du inte bli frälst.

Ropa till Gud efter Hans fria gåva – frälsning.

”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus” (Romarbrevet 3:23-24). Om du är övertygad om att frälsningen endast kommer genom att förtrösta på Kristi ställföreträdande död i ditt ställe – endast baserat på vad Bibeln säger – uttryck ditt hjärtas tro direkt till Gud. ”Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son” (1 Joh 5:11).

Sedan, när du tagit emot det eviga livet som gåva, lev ditt liv för Gud i lovprisning och tacksägelse.

 

Text © Richard Bennett, 1997, 2005. Översatt med tillstånd.

[1] Översatt ur Codex Iuris Canonici, katolska kyrkans kanon efter Andra Vatikankonciliet, som publicerades av påve Johannes Paulus 1983. Bibelcitat kommer från Bibel 2000.